Art 376 Procedura | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială - Procedura -
Art. 376.
- Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6), Librăria Indaco (7)

(1) Cererea de divorț se depune de soți împreună. Ofițerul de stare civilă sau notarul public înregistrează cererea și le acordă un termen de reflecție de 30 de zile. Reviste (7)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), cererea de divorț se poate depune la notarul public și prin mandatar cu procură autentică. Reviste (6), Doctrină (1)

(3) La expirarea acestui termen, soții se prezintă personal, iar ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public verifică dacă soții stăruie să divorțeze și dacă, în acest sens, consimțământul lor este liber și neviciat. Reviste (4)

(4) Dacă soții stăruie în divorț, ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public eliberează certificatul de divorț fără să facă vreo mențiune cu privire la culpa soților. Reviste (3), Doctrină (1)

(5) Dispozițiile art. 383 alin. (1) și (3) se aplică în mod corespunzător. Dacă soții nu se înțeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorț ori, în cazul prevăzut la art. 375 alin. (2), asupra exercitării în comun a drepturilor părintești, ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public emite o dispoziție de respingere a cererii de divorț și îndrumă soții să se adreseze instanței de judecată, potrivit prevederilor art. 374. Reviste (5), Doctrină (1), Proceduri (1)

(6) Soluționarea cererilor privind alte efecte ale divorțului asupra cărora soții nu se înțeleg este de competența instanței judecătorești. Reviste (4), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Divorțul prin acordul soților (la cererea ambilor soți sau aoricăruia dintre aceștia, acceptată de celălalt) poate fi obținut atât pe cale judiciară (art. 374 noul C. civ.), cât și pe cale administrativă ori prin procedură notarială (art. 375-378 noul C. civ.). Situațiile reprezintă oinovație față de reglementarea anterioară, chiar și în condițiile adoptării Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor (M.Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010) care au modificat normele din Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    - la autentificarea unei procuri pentru desfacerea căsătoriei se vor avea în vedere atât pentru procedura contencioasă – cazurile în care este admisibilă reprezentarea – dispozițiile art. 921 C. proc. civ.., precum și reguli specifice la reprezentarea în cazul divorțului pe cale judiciară prin acord – art. 930 C. proc. civ.., cât și pentru desfacerea căsătoriei pe cale notarială, cazurile în care este admisibilă reprezentarea (art. 375-376 C. civ.. pentru procedura notarială), și anume: numai la depunerea cererii și numai dacă sunt realizate condițiile de admisibilitate adivorțului pe cale notarială în cazul divorțului cu copii minori, respectiv, s-a realizat acordul cu privire la: numele de familie după divorț, exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, în comun și în mod egal, stabilirea locuinței copiilor după divorț, modalitatea de păstrare alegăturilor dintre părintele separat și fiecare dintre copii, precum și stabilirea contribuției părintești la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională acopiilor; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Depunerea cererii. Alin. (1) prevede că soții depun cererea de divorț împreună. Cererea va fi depusă, în funcție de opțiunea soților și de faptul dacă au sau nu copii minori, fie la ofițerul de stare civilă (pentru procedura divorțului în fața acestuia, a se vedea art. 164-180 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011), fie la notarul public (pentru procedura notarială a divorțului, a se vedea art. 267-278 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/2013). Alin. (2) prevede că, prin excepție, cererea poate fi depusă la notarul public și prin mandatar cu procură autentică. Evident, trebuie să fie un mandat special, dat în vederea redactării și depunerii cererii de divorț prin acordul soților în fața notarului public (pentru mandatul special, a se vedea infra art. 2016 noul C. civ.; chiar dacă prevederea nu are în vedere și ipoteza divorțului prin acord, ea se aplică mutatis mutandis). Întrucât alin. (2) este unul derogatoriu și nu menționează și ofițerul de stare civilă, rezultă că, în fața acestuia, cererea nu poate fi depusă decât personal. Față de prevederile alin. (1) și (2), dacă unul sau ambii soți sunt asistați de avocat (împreună sau separat), cererea trebuie depusă de soți personal, chiar dacă sunt însoțiți de avocat; pentru a depune cererea singur, în numele unuia sau ambilor soți, avocatul trebuie să aibă o procură autentică în acest sens și, în orice caz, nu poate face acest lucru decât în fața notarului public. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Divorțul pe cale notarială este de competența notarului public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților. 
    Alegerea modalității de divorț (pe cale administrativă ori pe cale notarială), alegerea organului notarial sau administrativ competent (de la locul încheierii căsătoriei sau de la ultima locuință comună a soților) revine soților, fiind lăsată la libera lor apreciere. 
    Soții fără copii minori care doresc desfacerea căsătoriei prin acor­dul lor comun, fără intervenția instanței de judecată, sunt liberi să aprecieze și să aleagă organul căruia îi adresează cererea de divorț - notarul public sau ofițerul de stare civilă. O astfel de alegere nu există în ipoteza în care soții au copii minori, născuți din căsătoria lor, din afara căsătoriei sau adoptați, când divorțul prin acord se constată numai de notarul public. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Acțiunea de divorț aparține numai soților. Această regulă conferă un caracter strict personal acțiunii de divorț. 
   2. Dreptul de a cere desfacerea căsătoriei având caracter strict personal, poate fi valorificat exclusiv de către soți. 
   3. Moștenitorii soțului sau ai soției nu vor putea introduce sau, dacă decesul a intervenit în cursul procesului, nu vor putea continua acțiunea pornită de autorul lor. 
   4. Nici procurorul nu este îndrituit să promoveze acțiunea de divorț în numele titularului dreptului, dar poate participa la activitatea de soluționare a procesului și poate exercita căile de atac deschise împotriva hotărârii de divorț, chiar dacă nu a participat la judecată (E. Florian, Dreptul familiei, 2006, p. 178). Conform art. 45 alin. (1) C. proc. civ., procurorul poate porni acțiunea civilă "ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege". Condiția restrictivă din cuprinsul aceluiași text, anume ca acțiunea să nu aibă caracter strict personal, a fost abandonată prin O.U.G. nr. 138/2000 (M. Of. nr. 479/2000). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 366 Domeniul de aplicare
Art 367 Obiectul convenției matrimoniale
Art 368 Alte dispoziții aplicabile
Art 369 Condiții
Art 370 Separația judiciară de bunuri
Art 371 Efectele între soți
Art 372 Efectele față de terți
Art 373 Motive de divorț
Art 374 Condiții
Art 375 Condiții
Art 376 Procedura
Art 377 Mențiunea în actul de căsătorie
Art 378 Refuzul ofițerului de stare civilă sau notarului public
Art 379 Condiții
Art 380 Continuarea acțiunii de divorț
Art 381 Condițiile divorțului
Art 382 Data desfacerii căsătoriei
Art 383 Numele de familie după căsătorie
Art 384 Drepturile soțului divorțat
Art 385 Încetarea regimului matrimonial
Art 386 Actele încheiate în frauda celuilalt soț
Reviste:
Considerații privind divorțul soților prin procedura notarială
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Particularități privind partajul bunurilor comune ale soților în caz de divorț
Contribuții la studiul divorțului prin procedură notarială
Divorțul prin procedură notarială - alternativa modernă a desfacerii căsătoriei
Ipoteze speciale ce devin normalitate prin repetabilitatea lor în cadrul procedurii divorțului pe cale notarială
Considerații privind exercitarea autorității părintești după divorț
Opinii privind semnificația juridică a expresiei "actele de stare civilă"
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Ce trebuie să știm despre divorțul pe cale administrativă sau realizat la notar?
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Proceduri:
Procedură privind desfacerea căsătoriei
Referințe în cărți:
Desfacerea căsătoriei prin divorț
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
Divorțul prin procedură notarială. Studii teoretice și practice
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
Legislație conexă :
Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă din 26.01.2011
Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă
Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, din 24.07.2013
;
se încarcă...