Art 368 Alte dispoziții aplicabile | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul comunității convenționale - Alte dispoziții aplicabile -
Art. 368.
- Reviste (8), Doctrină (8), Modele (4)

În măsura în care prin convenție matrimonială nu se prevede altfel, regimul juridic al comunității convenționale se completează cu dispozițiile legale privind regimul comunității legale.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Regimul comunității convenționale își va găsi aplicare ori de câte ori, în condițiile și în limitele art. 366-368 noul C. civ., se derogă, prin convenție matrimonială, de la dispozițiile privind regimul comunității legale. 
    Aspectele asupra cărora soții pot conveni sunt enumerate limitativ de art. 367 noul C. civ. și se pot referi la: extinderea sau restrângerea comunității de bunuri [lit. a)-b)]; reguli privind administrarea bunurilor comune [lit. c)]; modalitățile de lichidare acomunității convenționale [lit. e)]; posibilitatea introducerii unei clauze de preciput [lit. d)]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    8.1.Divizarea patrimoniului în temeiul legii. Este divizat, conform legii (art. 339-368 noul C. civ.), în mai multe mase patrimoniale cu regimuri juridice diferite, patrimoniul persoanelor căsătorite. Patrimoniul acestora va fi astfel format din două mase patrimoniale: masa bunurilor comune, care este formată din bunurile dobândite de oricare dintre soți în timpul căsătoriei, indiferent de regimul matrimonial pe care l-au ales (comunitatea legală, separația de bunuri sau comunitatea convențională) și masa bunurilor proprii. În cazul separației de bunuri se exceptează bunurile pe care fiecare soț le dobândește în nume propriu după încheierea căsătoriei, acestea fiind proprietatea sa exclusivă. Sub aspectul care ne interesează aici, diferența dată de regimul matrimonial ales privește însă numai forma comunității de bunuri: proprietatea comună devălmașă în cazul comunității legale și comunitatea convențională sau proprietatea comună pe cote-părți în cazul separației de bunuri. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În cadrul regimului matrimonial al comunității legale obligațiile asumate de către oricare dintre soți pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsniciei sunt datorii comune [art. 351 lit. c) C. civ..]; cu toate că, în principiu, veniturile din muncă, precum și cele asimilate acestora ale unuia din soți nu pot fi urmărite pentru datorii comune asumate de celălalt, cele angajate pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale menajului sunt exceptate, putându-se deci urmări asupra veniturilor soțului necontractant (art. 354 C. civ..). Aceste prevederi sunt de asemenea incidente în cadrul regimului matrimonial al comunității convenționale – ținând seama de obiectul convenției matrimoniale astfel cum este indicat prin art. 367 C. civ.. și în baza dispoziției art. 368 C. civ.., potrivit căreia, în măsura în care nu se prevede altfel, regimul juridic al comunității convenționale se completează cu cele statuate în materia comunității legale. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Instituție nou introdusă prin Codul civil (art. 366-368), se aplică atunci când – în condițiile și limitele prevăzute de Cod – se derogă, prin convenție matrimonială, de la regimul comunității legale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Dispozițiile privind comunitatea legală – drept comun. În funcție de interesele patrimoniale concrete, opțiunea soților care adoptă regimul comunității convenționale poate viza una sau mai multe dintre clauzele prevăzute la art. 367 lit. a) -e) noul C. civ.. Toate aspectele care nu au făcut obiectul unor derogări prin intermediul stipulațiilor contractuale, în limitele și în condițiile legii, vor fi supuse dispozițiilor privind regimul comunității legale, cărora noua reglementare le atenuează, într-o măsură considerabilă, caracterul imperativ. Spre exemplu, dacă soții au instituit oclauză privind gestiunea anumitor bunuri comune – art. 367 lit. c) noul C. civ. – aspectele referitoare la compoziția patrimoniului comunitar și cele legate de lichidarea comunității convenționale vor fi guvernate de dispozițiile din materia comunității legale de bunuri care se aplică în mod corespunzător.

[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 358 Partajul în timpul regimului comunității
Art 359 Convențiile contrare regimului comunității legale
Art 360 Regimul bunurilor
Art 361 Inventarul bunurilor mobile
Art 362 Bunurile proprietate comună pe cote-părți
Art 363 Folosința bunurilor celuilalt soț
Art 364 Răspunderea pentru obligațiile personale
Art 365 Dreptul de retenție
Art 366 Domeniul de aplicare
Art 367 Obiectul convenției matrimoniale
Art 368 Alte dispoziții aplicabile
Art 369 Condiții
Art 370 Separația judiciară de bunuri
Art 371 Efectele între soți
Art 372 Efectele față de terți
Art 373 Motive de divorț
Art 374 Condiții
Art 375 Condiții
Art 376 Procedura
Art 377 Mențiunea în actul de căsătorie
Art 378 Refuzul ofițerului de stare civilă sau notarului public
Reviste:
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil. Abordare comparativă (I)
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
Patrimoniul soților și dreptul de urmărire al creditorilor
Veniturile soților din muncă și cele asimilate acestora în reglementarea Codului civil
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între soți privind alegerea regimului comunității convenționale
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
;
se încarcă...