Art 367 Obiectul convenției matrimoniale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul comunității convenționale - Obiectul convenției matrimoniale -
Art. 367.
- Reviste (6), Doctrină (8), Modele (4), Librăria Indaco (3)

În cazul în care se adoptă comunitatea convențională, convenția matrimonială se poate referi la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

a) includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte ori după încheierea căsătoriei, cu excepția bunurilor prevăzute la art. 340 lit. b) și c); Reviste (2), Doctrină (2), Modele (4)

b) restrângerea comunității la bunurile sau datoriile anume determinate în convenția matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei, cu excepția obligațiilor prevăzute la art. 351 lit. c); Reviste (4), Doctrină (2), Modele (3)

c) obligativitatea acordului ambilor soți pentru încheierea anumitor acte de administrare; în acest caz, dacă unul dintre soți se află în imposibilitate de a-și exprima voința sau se opune în mod abuziv, celălalt soț poate să încheie singur actul, însă numai cu încuviințarea prealabilă a instanței de tutelă; Reviste (2), Doctrină (1), Modele (4)

d) includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului net al comunității; Reviste (6), Doctrină (1)

e) modalități privind lichidarea comunității convenționale. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Regimul comunității convenționale își va găsi aplicare ori de câte ori, în condițiile și în limitele art. 366-368 noul C. civ., se derogă, prin convenție matrimonială, de la dispozițiile privind regimul comunității legale. 
    Aspectele asupra cărora soții pot conveni sunt enumerate limitativ de art. 367 noul C. civ. și se pot referi la: extinderea sau restrângerea comunității de bunuri [lit. a)-b)]; reguli privind administrarea bunurilor comune [lit. c)]; modalitățile de lichidare acomunității convenționale [lit. e)]; posibilitatea introducerii unei clauze de preciput [lit. d)]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    În legislația românească, art. 15 noul C. civ. cuprinde un text de referință pentru materia abuzului de drept, și anume: „Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de avătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe”. Dar, în același timp, noul Cod civil cuprinde și câteva alte articole referitoare la abuzul de drept, cum sunt art. 158, 193, 269, 367, 378, 467, 508, 641, 879, 2321, 2492, 2496 etc. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    e) modalități privind lichidarea comunității convenționale (art. 367 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În cadrul regimului matrimonial al comunității legale obligațiile asumate de către oricare dintre soți pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsniciei sunt datorii comune [art. 351 lit. c) C. civ..]; cu toate că, în principiu, veniturile din muncă, precum și cele asimilate acestora ale unuia din soți nu pot fi urmărite pentru datorii comune asumate de celălalt, cele angajate pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale menajului sunt exceptate, putându-se deci urmări asupra veniturilor soțului necontractant (art. 354 C. civ..). Aceste prevederi sunt de asemenea incidente în cadrul regimului matrimonial al comunității convenționale – ținând seama de obiectul convenției matrimoniale astfel cum este indicat prin art. 367 C. civ.. și în baza dispoziției art. 368 C. civ.., potrivit căreia, în măsura în care nu se prevede altfel, regimul juridic al comunității convenționale se completează cu cele statuate în materia comunității legale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Caracterul limitativ al stipulațiilor convenționale. Art. 367 noul C. civ. prevede în conținutul său normativ o listă cu caracter limitativ a stipulațiilor posibile, acest caracter al enumerării putând fi desprins din ipoteza art. 366 noul C. civ., unde se statuează clar că derogările de la regimul legal sunt permise „în condițiile și limitele prevăzute în prezenta secțiune”. Prin această tehnică de reglementare libertatea de acțiune a soților este astfel îngrădită, stipulațiile convenționale trebuind a se circumscrie perimetrului trasat de legiuitor. Totuși, în funcție de interesele concrete, opțiunea soților poate viza una sau mai multe dintre clauzele prevăzute la art. 367 lit. a)-e) noul C. civ., fiind permisă așadar cumularea lor, după cum rezultă expres din partea introductivă a aceluiași articol. Clauzele unei comunități convenționale, pe care soții le pot combina în limitele permise de art. 367 noul C. civ. (desigur, sub rezerva respectării dispozițiilor de ordine publică din structura regimului primar), vizează compoziția comunității, gestiunea sa, precum și lichidarea și partajul (pentru dezvoltări privind fizionomia regimului comunității convenționale în reglementarea noului Cod civil, a se vedea C. Nicolescu, Regimurile matrimoniale convenționale, p. 184 și urm.; M. Avram, C. Nicolescu, Regimuri matrimoniale, p. 303 și urm.). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 357 Lichidarea comunității. Partajul
Art 358 Partajul în timpul regimului comunității
Art 359 Convențiile contrare regimului comunității legale
Art 360 Regimul bunurilor
Art 361 Inventarul bunurilor mobile
Art 362 Bunurile proprietate comună pe cote-părți
Art 363 Folosința bunurilor celuilalt soț
Art 364 Răspunderea pentru obligațiile personale
Art 365 Dreptul de retenție
Art 366 Domeniul de aplicare
Art 367 Obiectul convenției matrimoniale
Art 368 Alte dispoziții aplicabile
Art 369 Condiții
Art 370 Separația judiciară de bunuri
Art 371 Efectele între soți
Art 372 Efectele față de terți
Art 373 Motive de divorț
Art 374 Condiții
Art 375 Condiții
Art 376 Procedura
Art 377 Mențiunea în actul de căsătorie
Reviste:
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil. Abordare comparativă (I)
Patrimoniul soților și dreptul de urmărire al creditorilor
Principalele controverse privind clauza de preciput
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Clauza de preciput - Instituție nou introdusă în Codul civil
Modalități de exercitare a dreptului de opțiune matrimonială
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Veniturile soților din muncă și cele asimilate acestora în reglementarea Codului civil
Aplicații ale teoriei abuzului de drept în materia raporturilor de familie
Reprezentarea între soți – repere istorice/La représentation entre les époux – des repères historiques/Spousal representation – historical waypoints
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
Convenție matrimonială între soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Acțiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial al comunității legale sau convenționale de bunuri, prin instituirea separației de bunuri și lichidarea comunității prin partaj
Acțiune privind partajarea bunurilor comune
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
;
se încarcă...