Art 360 Regimul bunurilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul separației de bunuri - Regimul bunurilor -
Art. 360.
- Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5), Modele (5)

(1) Fiecare dintre soți este proprietar exclusiv în privința bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum și a celor pe care le dobândește în nume propriu după această dată. Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1)

(2) Prin convenție matrimonială, părțile pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim în funcție de masa de bunuri achiziționate de fiecare dintre soți în timpul căsătoriei, în baza căreia se va calcula creanța de participare. Dacă părțile nu au convenit altfel, creanța de participare reprezintă jumătate din diferența valorică dintre cele două mase de achiziții nete și va fi datorată de către soțul a cărui masă de achiziții nete este mai mare, putând fi plătită în bani sau în natură. Reviste (3), Doctrină (5), Modele (4)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Reglementare nouă, față de dispozițiile Codului familiei, regimul separației de bunuri se bazează, în principal, pe independența patrimonială afiecăruia dintre soți, însă, așa cum vom vedea, nu este vorba despre oputere discreționară aacestora. Sursa acestui regim este fie convenția matrimonială [încheiată atât înainte, cât și în timpul căsătoriei – art. 330 alin. (2) și art. 339 noul C. civ.], fie hotărârea judecătorească, pronunțată la cererea unuia dintre soți [art. 370 alin. (1) noul C. civ.], când celălalt soț încheie acte care pun în pericol grav interesele patrimoniale ale familiei. Potrivit alin. (1) al art. 360 noul C. civ., fiecare soț este proprietar exclusiv atât al bunurilor dobândite de acesta înainte de încheierea căsătoriei, cât și al celor dobândite, în nume propriu, după momentul încheierii căsătoriei. Noua reglementare permite soților să stipuleze, prin convenție matrimonială, clauze privind lichidarea acestui regim în funcție de masa de bunuri achiziționate de fiecare dintre soți în timpul căsătoriei, în baza căreia se va calcula creanța de participare [definită la art. 360 alin. (2) teza aII-a noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Regimul separației de bunuri600, configurată prin art. 360-365 C. civ.., are ca sursă fie convenția matrimonială încheiată, după caz, înainte de căsătorie [art. 330 alin. (2) C. civ..] sau în timpul căsătoriei (art. 369 C. civ..), fie hotărârea judecătorească pronunțată la cererea unuia dintre soți atunci când celălalt soț încheie acte care pun în pericol grav interesele patrimoniale ale familiei, în această din urmă ipoteză, desigur, regimul separației înlocuiește regimul comunității legale sau al comunității convenționale [art. 370 alin. (1) C. civ..]. 
    600 A se vedea și T. Bodoașcă, Regimul separației de bunuri în reglementarea noului Cod civil român, în Dreptul nr. 11/2010, p. 56-69.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Temeiul juridic al separației de bunuri. Izvorul principal al separației de bunuri este convenția matrimonială încheiată, după caz, înainte sau în timpul căsătoriei, ceea ce înseamnă că în contextul noilor dispoziții, separația de bunuri are statutul de regim convențional, spre deosebire de reglementarea aplicabilă sub imperiul Codului civil de la 1864, în lumina căreia s-a apreciat, în lipsa unor texte exprese, că separația de bunuri constituie regimul matrimonial legal. În cazuri excepționale, temeiul separației de bunuri îl poate constitui și hotărârea judecătorească [a se vedea infra comentariul de la art. 370 alin. (1) noul C. civ.]. Nu se poate vorbi însă de existența adouă regimuri de separație de bunuri, căci indiferent de sorgintea convențională sau judiciară, efectele produse sunt aceleași [a se vedea infra comentariul de la art. 371 alin. (1) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
Secțiunea 1
Considerații generale 

    Regimul separației de bunuri607, configurată prin art. 360-365 C. civ.., are ca sursă fie convenția matrimonială încheiată, după caz, înainte de căsătorie [art. 330 alin. (2) C. civ..] sau în timpul căsătoriei (art. 369 C. civ..), fie hotărârea judecătorească pronunțată la cererea unuia dintre soți atunci când celălalt soț încheie acte care pun în pericol grav interesele patrimoniale ale familiei, în această din urmă ipoteză, desigur, regimul separației înlocuiește regimul comunității legale sau al comunității convenționale [art. 370 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Regimul separației de bunuri reprezintă o alternativă la regimul comunității legale de bunuri. Este un regim separatist, care oferă cea mai mare independență patrimonială soților, tinzând să realizeze cea mai completă disociere a intereselor acestora (H. Deschenaux,P.H. Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berna, 1987, p. 520). 
   2. Un asemenea regim are următoarele avantaje: asigură o independență patrimonială a soților; asigură protecția soților în cazul ivirii unui pasiv substanțial, în sensul că soțul celui care a contractat în timpul căsătoriei anumite datorii nu va fi obligat să plătească aceste datorii; se evită partajul bunurilor. Un astfel de regim poate fi avantajos în cazul persoanelor care se recăsătoresc și au copii rezultați din căsătorii anterioare sau în cazul profesioniștilor implicați în afaceri ce presupun un mare risc profesional. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 350 Dispoziții testamentare
Art 351 Datoriile comune ale soților
Art 352 Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Art 353 Urmărirea bunurilor comune
Art 354 Urmărirea veniturilor din profesie
Art 355 Lichidarea regimului comunității
Art 356 Efectele încetării regimului comunității
Art 357 Lichidarea comunității. Partajul
Art 358 Partajul în timpul regimului comunității
Art 359 Convențiile contrare regimului comunității legale
Art 360 Regimul bunurilor
Art 361 Inventarul bunurilor mobile
Art 362 Bunurile proprietate comună pe cote-părți
Art 363 Folosința bunurilor celuilalt soț
Art 364 Răspunderea pentru obligațiile personale
Art 365 Dreptul de retenție
Art 366 Domeniul de aplicare
Art 367 Obiectul convenției matrimoniale
Art 368 Alte dispoziții aplicabile
Art 369 Condiții
Art 370 Separația judiciară de bunuri
Reviste:
Natura juridică a creanței de participare în cadrul regimului separației de bunuri
Complexitate și haos în dreptul românesc al insolvenței
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Continuitate sau schimbare de paradigmă în problema dovedirii cu martori a bunurilor proprii în raporturile dintre soți
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
Modalități de exercitare a dreptului de opțiune matrimonială
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Dreptul familiei, ediția 6
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Modele:
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegearea regimului separației de bunuri
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
Acțiune privind partajarea bunurilor comune
ACT DE LICHIDARE ÎNTRE FOȘTI SOȚI (după divorț)
;
se încarcă...