Art 359 Convențiile contrare regimului comunității legale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul comunității legale - Convențiile contrare regimului comunității legale -
Art. 359.
- Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (6)

Orice convenție contrară dispozițiilor prezentei secțiuni este lovită de nulitate absolută, în măsura în care nu este compatibilă cu regimul comunității convenționale.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 359 
    Încheierea oricărei convenții contrare dispozițiilor art. 339-359 noul C. civ. privind regimul comunității legale, va fi sancționată cu nulitatea absolută, în măsura în care prevederile acesteia nu sunt compatibile cu regimul comunității convenționale. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    170.Comunitatea legală – regim juridic de drept comun al proprietății comune în devălmășie. Din prevederile art. 668 alin. (1) noul C. civ. rezultă că prevederile Noului Cod civil, consacrate regimului comunității legale de bunuri apersoanelor căsătorite (art. 339-359 noul C. civ.), constituie dreptul comun în materia proprietății devălmașe, indiferent care ar fi izvorul acesteia. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Ori de câte ori soții nu au propria convenție matrimonială încheiată anterior căsătoriei sau, deși au încheiat oatare convenție, ea este nulă sau anulată, raporturile patrimoniale dintre ei sunt supuse regimului matrimonial de drept comun al comunității legale, reglementat prin art. 339-359 C. civ.. Din chiar momentul încheierii, fiecare căsătorie are un regim matrimonial. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Caracter imperativ temperat al regimului comunității legale. Prin art. 30 alin. (2) Codul familiei., se consacra în mod neechivoc caracterul imperativ al comunității legale de bunuri. S-a apreciat în literatura de specialitate că prin art. 359 noul C. civ. se conservă, într-o anumită măsură, acest caracter imperativ (a se vedea M. Avram, C. Nicolescu, Regimuri matrimoniale, p. 181). Art. 359 noul C. civ. trebuie privit în corelație cu dispozițiile art. 366-368 noul C. civ. din materia regimului comunității convenționale, care, în anumite condiții și în anumite limite, permit viitorilor soți sau, după caz, soților, să deroge prin convenție matrimonială de la regimul comunității legale. Altfel spus, atunci când aceștia optează pentru regimul comunității convenționale, ei nu pot reglementa prin convenția lor matrimonială decât anumite aspecte, prevăzute limitativ de art. 367 noul C. civ., pentru toate celelalte aspecte urmând ase aplica, în completare, regimul comunității legale. Astfel, ei pot lărgi sau restrânge comunitatea legală de bunuri, pot institui obligativitatea acordului ambilor soți pentru încheierea anumitor acte de administrare, pot să convină includerea unei clauze de preciput sau să stabilească modalitatea de lichidare acomunității convenționale. Orice altă clauză care nu este compatibilă cu regimul comunității convenționale, astfel cum este acesta permis potrivit art. 367, este lovită de nulitate absolută. Prin urmare, în contextul noului Cod civil, caracterul imperativ al regimului comunității legale, deși subzistă, este sensibil atenuat în raport cu reglementarea anterioară din Codul familiei.

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   244. Sancțiune. Orice convenție prin care se stipulează clauze prin care se aduce atingere regimului bunurilor comune, al bunurilor proprii, dreptului soților de administrare, folosință, conservare a bunurilor comune, regimului actelor de înstrăinare sau grevare cu drepturi reale a bunurilor comune, regimului aporturilor, regimului datoriilor co­mu­ne și proprii ale soților, modalității de lichidare a comunității de bunuri este lovită de nulitate absolută, dacă nu este compatibilă cu regimul comunității convenționale de bunuri. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 349 Regimul aporturilor
Art 350 Dispoziții testamentare
Art 351 Datoriile comune ale soților
Art 352 Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Art 353 Urmărirea bunurilor comune
Art 354 Urmărirea veniturilor din profesie
Art 355 Lichidarea regimului comunității
Art 356 Efectele încetării regimului comunității
Art 357 Lichidarea comunității. Partajul
Art 358 Partajul în timpul regimului comunității
Art 359 Convențiile contrare regimului comunității legale
Art 360 Regimul bunurilor
Art 361 Inventarul bunurilor mobile
Art 362 Bunurile proprietate comună pe cote-părți
Art 363 Folosința bunurilor celuilalt soț
Art 364 Răspunderea pentru obligațiile personale
Art 365 Dreptul de retenție
Art 366 Domeniul de aplicare
Art 367 Obiectul convenției matrimoniale
Art 368 Alte dispoziții aplicabile
Art 369 Condiții
Reviste:
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Clauza de preciput - Instituție nou introdusă în Codul civil
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Publicitatea legală și regimurile matrimoniale
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
Considerații asupra drepturilor rezultate din creația intelectuală în reglementarea Noului Cod civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...