Art 357 Lichidarea comunității. Partajul | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul comunității legale - Lichidarea comunității Partajul -
Art. 357.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (8), Modele (7)

(1) În cadrul lichidării comunității, fiecare dintre soți preia bunurile sale proprii, după care se va proceda la partajul bunurilor comune și la regularizarea datoriilor. Doctrină (3), Modele (1)

(2) În acest scop, se determină mai întâi cota-parte ce revine fiecărui soț, pe baza contribuției sale atât la dobândirea bunurilor comune, cât și la îndeplinirea obligațiilor comune. Până la proba contrară, se prezumă că soții au avut o contribuție egală. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Modele (1)

(3) Dispozițiile art. 364 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În privința lichidării regimului comunității, din interpretarea art. 355-358 noul C. civ. se desprind următoarele reguli: 
    a) regimul comunității de lichidează prin partaj (hotărâre judecătorească sau act autentic notarial), comunitatea subzistând până la finalizarea lichidării, atât în privința bunurilor, cât și a obligațiilor [art. 355 alin. (1) și (2) noul C. civ.]; 
    b) în cazul încetării comunității prin decesul unuia dintre soți, lichidarea va avea loc între soțul supraviețuitor și moștenitorii soțului decedat, obligațiile defunctului împărțindu-se între moștenitori, proporțional cu cotele ce le revin din moștenire [art. 355 alin. (3) noul C. civ.]; [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Consecința este aceea că niciunul dintre coproprietarii devălmași nu cunoaște întinderea dreptului său și nici nu opoate cunoaște decât în urma lichidării comunității prin partaj, în condițiile art. 357 noul C. civ.772. 
    772 Pentru această problemă, a se vedea C.M. Nicolescu, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), op. cit., p. 378-379.
[ Mai mult... ]
 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    La fel ca oricare alt regim matrimonial, convențional, fără nicio distincție dacă se atașează unei căsătorii în ființă la data intrării în vigoare aCodului sau încheiată ulterior, dată fiind accesorialitatea regimului matrimonial, acesta încetează în cazul disoluției căsătoriei și se lichidează, în cazul de față, după regulile schițate de art. 355-357 C. civ.. referitoare la lichidarea regimului matrimonial al comunității legale. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 373 lit. b) C. civ.. în ceea ce privește divorțul, ale art. 383 C. civ.. în ceea ce privește păstrarea numelui de familie al pârâtului, ale art. 355-357 C. civ.. în ceea ce privește lichidarea regimului matrimonial al comunității legale și împărțirea bunurilor comune. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Mecanismul lichidării comunității legale. Dacă în cazul separației de bunuri procedura de lichidare este simplificată (cel puțin în aparență), lichidarea comunității legale (ca și a celei convenționale de altfel) prezintă aspecte complexe, care reclamă o clarificare a legăturilor patrimoniale care au luat naștere între soți, în privința activului și a pasivului comunității. În cadrul lichidării propriu-zise, pe lângă partajul bunurilor comune, trebuie avute în vedere și problemele legate de lichidarea pasivului matrimonial. Mecanismul lichidării comunității legale, care implică preluarea bunurilor proprii, lichidarea datoriilor și partajul bunurilor comune, este configurat de dispozițiile art. 357 noul C. civ.. Sunt valorificate astfel soluțiile deja consacrate în doctrină și jurisprudență. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 347 Nulitatea relativă
Art 348 Aportul de bunuri comune
Art 349 Regimul aporturilor
Art 350 Dispoziții testamentare
Art 351 Datoriile comune ale soților
Art 352 Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Art 353 Urmărirea bunurilor comune
Art 354 Urmărirea veniturilor din profesie
Art 355 Lichidarea regimului comunității
Art 356 Efectele încetării regimului comunității
Art 357 Lichidarea comunității. Partajul
Art 358 Partajul în timpul regimului comunității
Art 359 Convențiile contrare regimului comunității legale
Art 360 Regimul bunurilor
Art 361 Inventarul bunurilor mobile
Art 362 Bunurile proprietate comună pe cote-părți
Art 363 Folosința bunurilor celuilalt soț
Art 364 Răspunderea pentru obligațiile personale
Art 365 Dreptul de retenție
Art 366 Domeniul de aplicare
Art 367 Obiectul convenției matrimoniale
Reviste:
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil. Abordare comparativă (I)
Aplicații ale teoriei abuzului de drept în materia raporturilor de familie
STUDIU DE CAZ: Despre partajul bunurilor comune ale soților
Studiu de caz - De ce se ține cont în procesul de partaj?
Modalități de exercitare a dreptului de opțiune matrimonială
Studiu de caz - Partaj între soți. Regularizarea datoriilor comune
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Aportul bunurilor comune ale soților, la interferența regimurilor matrimoniale cu dreptul societar (Legea nr. 31/1990 privind societățile)
Condițiile și efectele uzucapiunii de "foarte scurtă durată" în reglementarea actuală a Legii nr. 7/1996
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei, ediția 6
Modele:
ACT DE LICHIDARE ÎNTRE SOȚUL SUPRAVIEȚUITOR ȘI MOȘTENITORI SAU ÎNTRE MOȘTENITORII CELOR DOI SOȚI*
Acțiune de împărțire a bunurilor comune după desfacerea căsătoriei.
Cerere de divorț.
Cerere de împărțire a bunurilor comune după desfacerea căsătoriei.
Act de lichidare a regimului comunității legale între foști soți (după divorț)
Acțiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial al comunității legale sau convenționale de bunuri, prin instituirea separației de bunuri și lichidarea comunității prin partaj
ACT DE LICHIDARE ÎNTRE FOȘTI SOȚI (după divorț)
ACT DE LICHIDARE ÎNTRE SOȚI (care își schimbă regimul matrimonial)
;
se încarcă...