Art 355 Lichidarea regimului comunității | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul comunității legale - Lichidarea regimului comunității -
Art. 355.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (7), Modele (8)

(1) La încetarea comunității, aceasta se lichidează prin hotărâre judecătorească sau act autentic notarial. Reviste (1), Modele (1), Comentarii expert (1)

(2) Până la finalizarea lichidării, comunitatea subzistă atât în privința bunurilor, cât și în privința obligațiilor. Reviste (2), Doctrină (1), Modele (2)

(3) Când comunitatea încetează prin decesul unuia dintre soți, lichidarea se face între soțul supraviețuitor și moștenitorii soțului decedat. În acest caz, obligațiile soțului decedat se divid între moștenitori proporțional cu cotele ce le revin din moștenire. Doctrină (2), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial. Stabilirea întinderii drepturilor fiecăruia dintre soți - Mădălina Moceanu
Cota parte ce se cuvine fiecăruia dintre soți se determină în raport cu contribuția sa la dobândirea și conservarea bunurilor comune, însă aceasta trebuie înțeleasă nu în sensul de contribuție la dobândirea fiecărui bun în parte, ci în sensul de contribuție a soților la dobândirea tuturor bunurilor comune, iar în lipsa probei că unul dintre soți a avut o contribuție mai mare decât celălalt la dobândirea universalității de bunuri comune, se presupune că ambii au avut aceeași contribuție, situație în care împărțirea bunurilor se face în părți egale.
Extras din Decizia civilă nr. 1/R/05.01.2012, Curtea de Apel Târgu Mureș, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În privința lichidării regimului comunității, din interpretarea art. 355-358 noul C. civ. se desprind următoarele reguli: 
    a) regimul comunității de lichidează prin partaj (hotărâre judecătorească sau act autentic notarial), comunitatea subzistând până la finalizarea lichidării, atât în privința bunurilor, cât și a obligațiilor [art. 355 alin. (1) și (2) noul C. civ.]; 
    b) în cazul încetării comunității prin decesul unuia dintre soți, lichidarea va avea loc între soțul supraviețuitor și moștenitorii soțului decedat, obligațiile defunctului împărțindu-se între moștenitori, proporțional cu cotele ce le revin din moștenire [art. 355 alin. (3) noul C. civ.]; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    La fel ca oricare alt regim matrimonial, convențional, fără nicio distincție dacă se atașează unei căsătorii în ființă la data intrării în vigoare aCodului sau încheiată ulterior, dată fiind accesorialitatea regimului matrimonial, acesta încetează în cazul disoluției căsătoriei și se lichidează, în cazul de față, după regulile schițate de art. 355-357 C. civ.. referitoare la lichidarea regimului matrimonial al comunității legale. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 373 lit. b) C. civ.. în ceea ce privește divorțul, ale art. 383 C. civ.. în ceea ce privește păstrarea numelui de familie al pârâtului, ale art. 355-357 C. civ.. în ceea ce privește lichidarea regimului matrimonial al comunității legale și împărțirea bunurilor comune. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Încetarea comunității. În ceea ce privește încetarea regimului comunității legale de bunuri își găsesc aplicare dispozițiile generale cuprinse în art. 319 alin. (1) noul C. civ., potrivit cărora „regimul matrimonial încetează prin constatarea nulității, anularea, desfacerea sau încetarea căsătoriei”. Oaltă posibilă cauză aîncetării comunității legale, reglementată de alin. (2) al art. 319 noul C. civ., vizează ipoteza înlocuirii regimului matrimonial în timpul căsătoriei, fie prin modificarea convențională (a se vedea infra comentariul de la art. 369 noul C. civ.), fie prin pronunțarea judecătorească aseparației de bunuri (a se vedea infra comentariul de la art. 370-372 noul C. civ.). Spre exemplu, soții căsătoriți inițial sub imperiul regimului comunității legale încheie în timpul căsătoriei oconvenție matrimonială prin care adoptă regimul separației de bunuri. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   242. Lichidarea comunității. Partajul bunurilor comune. Efectele încetării regimului comunității. Odată cu încetarea comunității matri­moniale [prin deces, constatarea nulității absolute a căsătoriei ori anularea acesteia, prin divorț, conform art. 319 alin. (1) NCC], bunurile comune sunt supuse partajului. 
    Soții pot avea două categorii de bunuri: proprii și comune, așa cum rezultă din prevederile art. 339 și art. 340 NCC. Bunurile proprii se preiau de către fiecare dintre soți, în sensul că fiecare ia bunurile care îi aparțin în proprietate exclusivă. După preluarea bunurilor proprii urmează partajarea bunurilor rămase, ce constituie bunuri comune. În același timp se va proceda și la regularizarea datoriilor, în sensul că se vor stabili datoriile, natura lor, urmând ca cele comune să fie divizate între foștii soți. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 345 Actele de conservare, de folosință și de administrare
Art 346 Actele de înstrăinare și de grevare
Art 347 Nulitatea relativă
Art 348 Aportul de bunuri comune
Art 349 Regimul aporturilor
Art 350 Dispoziții testamentare
Art 351 Datoriile comune ale soților
Art 352 Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Art 353 Urmărirea bunurilor comune
Art 354 Urmărirea veniturilor din profesie
Art 355 Lichidarea regimului comunității
Art 356 Efectele încetării regimului comunității
Art 357 Lichidarea comunității. Partajul
Art 358 Partajul în timpul regimului comunității
Art 359 Convențiile contrare regimului comunității legale
Art 360 Regimul bunurilor
Art 361 Inventarul bunurilor mobile
Art 362 Bunurile proprietate comună pe cote-părți
Art 363 Folosința bunurilor celuilalt soț
Art 364 Răspunderea pentru obligațiile personale
Art 365 Dreptul de retenție
Reviste:
Partajul în timpul regimului comunității în noi practici notariale din perspectiva Noului Cod Civil și a Noului Cod de Procedură Civilă în actualul context european
Studiu de caz - De ce se ține cont în procesul de partaj?
STUDIU DE CAZ: Despre partajul bunurilor comune ale soților
Particularități privind partajul bunurilor comune ale soților în caz de divorț
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Modele:
ACT DE LICHIDARE ÎNTRE FOȘTI SOȚI (după divorț)
ACT DE LICHIDARE ÎNTRE SOȚUL SUPRAVIEȚUITOR ȘI MOȘTENITORI SAU ÎNTRE MOȘTENITORII CELOR DOI SOȚI*
Acțiune de împărțire a bunurilor comune după desfacerea căsătoriei.
Acțiune de divorț, prin care se cere și încredințarea copiilor, păstrarea numelui de familie, împărțirea bunurilor comune și atribuirea spațiului locativ.
Cerere de divorț.
Cerere de împărțire a bunurilor comune după desfacerea căsătoriei.
Cerere de divorț când ambele părți sunt de acord cu desfacerea căsătoriei.
Act de lichidare a regimului comunității legale între foști soți (după divorț)
ACT DE LICHIDARE ÎNTRE SOȚI (care își schimbă regimul matrimonial)
Act de lichidare a regimului comunității legale între soți
;
se încarcă...