Art 354 Urmărirea veniturilor din profesie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul comunității legale - Urmărirea veniturilor din profesie -
Art. 354.
- Puneri în aplicare (1), Reviste (1), Doctrină (5)

Veniturile din muncă ale unui soț, precum și cele asimilate acestora nu pot fi urmărite pentru datoriile comune asumate de către celălalt soț, cu excepția celor prevăzute la art. 351 lit. c).

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Sunt stabilite următoarele reguli cu privire la regimul juridic al datoriilor soților: 
    a) bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soți [art. 353 alin. (1) noul C. civ.]; 
    b) prin excepție, creditorii personali ai unuia dintre soți pot cere partajul bunurilor comune, dar numai după urmărirea bunurilor proprii ale soțului-debitor și în măsura necesară acoperirii creanțelor respective [art. 353 alin. (2) noul C. civ.]; menționăm că, similar prevederii din art. 33 alin. (3) Codul familiei., se statuează că bunurile comune astfel împărțite devin bunuri proprii [art. 353 alin. (3) noul C. civ.]; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În cadrul regimului matrimonial al comunității legale obligațiile asumate de către oricare dintre soți pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsniciei sunt datorii comune [art. 351 lit. c) C. civ..]; cu toate că, în principiu, veniturile din muncă, precum și cele asimilate acestora ale unuia din soți nu pot fi urmărite pentru datorii comune asumate de celălalt, cele angajate pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale menajului sunt exceptate, putându-se deci urmări asupra veniturilor soțului necontractant (art. 354 C. civ..). Aceste prevederi sunt de asemenea incidente în cadrul regimului matrimonial al comunității convenționale – ținând seama de obiectul convenției matrimoniale astfel cum este indicat prin art. 367 C. civ.. și în baza dispoziției art. 368 C. civ.., potrivit căreia, în măsura în care nu se prevede altfel, regimul juridic al comunității convenționale se completează cu cele statuate în materia comunității legale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Urmărirea veniturilor din profesie. Un alt element de noutate în această materie este dat de soluția legislativă consacrată de art. 354 noul C. civ.. Potrivit acestui text, în ipoteza în care datoria comună este asumată doar de unul dintre soți, creditorul comun nu-și va putea satisface creanța din urmărirea veniturilor din muncă/asimilate ale celuilalt soț, deși aceste venituri alimentează masa bunurilor comune proprietate devălmașă asoților, potrivit art. 341 noul C. civ. (pentru determinarea categoriilor de venituri vizate de ipoteza normativă atextului, ase vedea supra, mutatis mutandis, comentariul de la art. 327 noul C. civ.). Spre exemplu, dacă doar soțul S1 își asumă oobligație în legătură cu administrarea imobilului proprietate devălmașă asoților [datoria devenind comună în temeiul art. 351 lit. a) noul C. civ.], creditorul comun nu-și va putea îndrepta urmărirea asupra veniturilor din muncă ale soțului S2. Textul restrânge, așadar, gajul general al creditorilor comuni ai soților, ceea ce permite menținerea independenței profesionale asoților, precum și conservarea de către comunitate aunui minimum de resurse (a se vedea M. Avram, C. Nicolescu, Regimuri matrimoniale, p. 228; E. Florian, Dreptul familiei, 2010, p. 208). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    De la această regulă generală există o excepție, și anume urmărirea veniturilor din muncă ale unui soț și a celor asimilate acestora poate avea loc pentru acoperirea datoriilor asumate de oricare dintre soți pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei. 
    Ca atare, interdicția urmăririi operează numai atunci când datoriile comune au fost asumate de unul dintre soți pentru acoperirea chel­tuielilor în legătură cu conservarea, administrarea sau dobândirea bunu­rilor comune, pentru repararea prejudiciului cauzat prin însușirea, de către unul dintre soți, a bunurilor aparținând unui terț, în măsura în care, prin aceasta, au sporit bunurile comune ale soților. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Norma interzice urmărirea veniturilor din muncă ale unui soț și a celor asimilate acestora (indemnizații, premii anuale, salarii compensatorii, premii acordate cu ocazia diferitelor sărbători: Crăciun, Paști, Ziua ceferistului etc.) pentru datoriile comune asumate de către celălalt soț. 
   2. De la această regulă generală există o excepție, și anume urmărirea veniturilor din muncă ale unui soț și a celor asimilate acestora poate avea loc pentru acoperirea datoriilor asumate de oricare dintre soți pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 344 Formalitățile de publicitate
Art 345 Actele de conservare, de folosință și de administrare
Art 346 Actele de înstrăinare și de grevare
Art 347 Nulitatea relativă
Art 348 Aportul de bunuri comune
Art 349 Regimul aporturilor
Art 350 Dispoziții testamentare
Art 351 Datoriile comune ale soților
Art 352 Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Art 353 Urmărirea bunurilor comune
Art 354 Urmărirea veniturilor din profesie
Art 355 Lichidarea regimului comunității
Art 356 Efectele încetării regimului comunității
Art 357 Lichidarea comunității. Partajul
Art 358 Partajul în timpul regimului comunității
Art 359 Convențiile contrare regimului comunității legale
Art 360 Regimul bunurilor
Art 361 Inventarul bunurilor mobile
Art 362 Bunurile proprietate comună pe cote-părți
Art 363 Folosința bunurilor celuilalt soț
Art 364 Răspunderea pentru obligațiile personale
Reviste:
Patrimoniul soților și dreptul de urmărire al creditorilor
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...