Art 349 Regimul aporturilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul comunității legale - Regimul aporturilor -
Art. 349.
- Puneri în aplicare (1), Reviste (7), Doctrină (8)

(1) Sub sancțiunea prevăzută la art. 347, niciunul dintre soți nu poate singur, fără consimțământul scris al celuilalt soț, să dispună de bunurile comune ca aport la o societate sau pentru dobândirea de părți sociale ori, după caz, de acțiuni. În cazul societăților comerciale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, soțul care nu și-a dat consimțământul scris la întrebuințarea bunurilor comune nu poate pretinde decât daune-interese de la celălalt soț, fără a fi afectate drepturile dobândite de terți. Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), calitatea de asociat este recunoscută soțului care a aportat bunul comun, dar părțile sociale sau acțiunile sunt bunuri comune. Soțul asociat exercită singur drepturile ce decurg din această calitate și poate realiza singur transferul părților sociale ori, după caz, al acțiunilor deținute. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Calitatea de asociat poate fi recunoscută și celuilalt soț, dacă acesta și-a exprimat voința în acest sens. În acest caz, fiecare dintre soți are calitatea de asociat pentru părțile sociale sau acțiunile atribuite în schimbul a jumătate din valoarea bunului, dacă, prin convenție, soții nu au stipulat alte cote-părți. Părțile sociale sau acțiunile ce revin fiecăruia dintre soți sunt bunuri proprii. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Bunurile comune pot face obiectul unui aport la o societate, asociație sau fundație, însă, sub sancțiunea nulității relative, niciunul dintre soți nu poate, în lipsa consimțământului scris al celuilalt soț, să dispună de acestea. 
    Pentru protecția intereselor terților, art. 349 alin. (1) teza a II-a a prevăzut că, în cazul societăților comerciale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, drepturile dobândite de aceștia nu vor fi afectate, soțul care nu și-a exprimat consimțământul scris la întrebuințarea bunurilor comune neputând pretinde decât daune-interese de la celălalt soț. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Prin art. 348 și 349 noul C. civ. este reglementat și regimul juridic al aporturilor de bunuri comune la constituirea unor societăți comerciale, asociații sau fundații. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    516 Aportul este un act juridic de dispoziție prin intermediul căruia asociatul transferă dreptul de proprietate, un alt drept real sau dreptul de folosință asupra unui bun al său în patrimoniul unei societăți (dacă aceasta are personalitate juridică) sau în coproprietatea asociaților (dacă societatea nu are personalitate juridică); în baza aportului și ca o contraprestație a transferului dreptului real sau de folosință, asociatul primește în schimb părți de interes (sau, după caz, părți sociale ori acțiuni). A se vedea Gh. Piperea, Comentariul art. 1883, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), op. cit., p. 1905, nr. 1.
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În ceea ce privește aportul de bunuri comune la societăți, asociații sau fundații, regimul acestor aporturi este reglementat de art. 348-349 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Regula cogestiunii. Art. 349 alin. (1) teza I are în vedere în mod special ipoteza societăților. Textul instituie regula cogestiunii, atât pentru actele prin care un soț dispune aducerea unui bun comun ca aport la o societate (faza constituirii societății), cât și pentru actele de dobândire de părți sociale sau de acțiuni cu bunuri comune (faza ulterioară constituirii societății). Se poate remarca faptul că nu se face niciun fel de distincție în raport cu natura mobiliară sau imobiliară a bunurilor comune aportate, în toate situațiile fiind necesar consimțământul scris al celuilalt soț, dat fiind impactul semnificativ al acestor operații/acte juridice asupra comunității, în special din perspectiva riscurilor ce sunt asociate operațiilor comerciale. Soluția este diferită față de cea din reglementarea anterioară, care permitea unui singur soț să facă toate aceste acte în temeiul mandatului tacit reciproc între soți, cu excepția aportului de bunuri imobile pentru care se cerea consimțământul expres al ambilor soți. Din trimiterea pe care alin. (1) al art. 349 o face la dispozițiile art. 347 noul C. civ., rezultă fără echivoc că sancțiunea care se aplică în cazul în care lipsește consimțământul scris al celuilalt soț este nulitatea relativă a actului, cu excepția cazului în care actul are ca obiect dobândirea de acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată, când soțul care nu și-a dat consimțământul poate cere numai daune-interese. În această din urmă ipoteză, reglementată de art. 349 alin. (1) teza a II-a, se dă astfel satisfacție exigențelor dinamicii circuitului civil. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 339 Bunurile comune
Art 340 Bunurile proprii
Art 341 Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Art 342 Regimul juridic al bunurilor proprii
Art 343 Dovada bunurilor soților
Art 344 Formalitățile de publicitate
Art 345 Actele de conservare, de folosință și de administrare
Art 346 Actele de înstrăinare și de grevare
Art 347 Nulitatea relativă
Art 348 Aportul de bunuri comune
Art 349 Regimul aporturilor
Art 350 Dispoziții testamentare
Art 351 Datoriile comune ale soților
Art 352 Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Art 353 Urmărirea bunurilor comune
Art 354 Urmărirea veniturilor din profesie
Art 355 Lichidarea regimului comunității
Art 356 Efectele încetării regimului comunității
Art 357 Lichidarea comunității. Partajul
Art 358 Partajul în timpul regimului comunității
Art 359 Convențiile contrare regimului comunității legale
Reviste:
Calitatea de asociat a soțului/soției asociatului
Aportul bunurilor comune ale soților, la interferența regimurilor matrimoniale cu dreptul societar (Legea nr. 31/1990 privind societățile)
Societatea simplă
Familia prin contract/La famille conformément au contrat
Probleme privind regimul succesoral în cazul decesului unui asociat al societății cu răspundere limitată
Considerații referitoare la titlurile de valoare, precum și la administrarea acestora potrivit Codului civil (Legea nr. 287/2009)
Când terțul este minor
Rezonanța socială și juridică a regimurilor matrimoniale. Repere privind opozabilitatea regimurilor și ocrotirea terților
Sechestrul judiciar. Aportul la capitalul social făcut de unul dintre soți din bunurile comune. înstrainarea partilor sociale, bunuri comune
Sechestrul judiciar. Patrimoniul societatii este diferit de patrimoniul asociatilor. Deținerea de părți sociale nu conferă un drept de proprietate asupra unei universalități de bunuri sau a unei fracțiuni din universalitatea de bunuri care aparțin societății. Aportul la capitalul social făcut de unul dintre soți din bunurile comune. înstrainarea partilor sociale, bunuri comune
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...