Art 341 Veniturile din muncă și cele asimilate acestora | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul comunității legale - Veniturile din muncă și cele asimilate acestora -
Art. 341.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (6)

Veniturile din muncă, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie în cadrul asigurărilor sociale și altele asemenea, precum și veniturile cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuală sunt bunuri comune, indiferent de data dobândirii lor, însă numai în cazul în care creanța privind încasarea lor devine scadentă în timpul comunității.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Expresie a dorinței de a rezolva o problemă mult disputată, atât în doctrina, cât și în practica de specialitate, art. 341 noul C. civ. include în categoria bunurilor comune și veniturile din muncă (inclusiv sumele cuvenite cu titlu de pensie sau în temeiul unui drept de proprietate intelectuală) și altele asimilate acestora, însă sub rezerva ca respectiva creanță privind încasarea lor să devină scadentă în timpul comunității. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Noul Cod civil apus capăt acestei controverse, prevăzând în art. 341 că veniturile din muncă, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie în cadrul asigurărilor sociale și altele asemenea, precum și veniturile cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuală sunt bunuri comune, indiferent de data dobândirii lor, însă numai în cazul în care creanța privind încasarea lor devine scadentă în timpul comunității. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    308 Pentru concluzia, judicioasă în aprecierea noastră, conform căreia dispoziția legală referitoare la libera dispoziție a fiecărui soț cu privire la veniturile încasate din exercitarea unei profesii prevalează asupra regulii cogestiunii din materia regimului comunității de bunuri, a se vedea C. Nicolescu, Comentariul art. 327, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), op. cit.,p. 348, nr. 5. În același sens, C.C. Hageanu, op. cit., p. 78.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Natura juridică a salariului. În ceea ce privește natura juridică a salariului și a celorlalte venituri din muncă asimilate, în tăcerea legii, sub imperiul Codului familiei au fost elaborate mai multe teorii, această categorie juridică fiind probabil cea mai disputată (pentru dezvoltări, a se vedea I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 104 și urm.; E. Florian, Dreptul familiei, 2010, p. 131 și urm.). Controversa doctrinară a fost tranșată prin dispozițiile art. 341 noul C. civ., care a inclus in terminis veniturile din muncă ale fiecăruia dintre soți în categoria bunurilor comune. Se remarcă faptul că textul are în vedere „veniturile”, deci sumele încasate cu titlu de salariu, iar nu salariul sub forma dreptului de creanță. Spre deosebire de soluția cristalizată sub imperiul Codului familiei, art. 341 condiționează calitatea de bun comun de data scadenței creanței, care trebuie să se situeze în timpul funcționării regimului comunității. Prin urmare, dacă scadența se situează în timpul comunității, suma de bani încasată chiar după încetarea regimului comunității este bun comun. Dimpotrivă, dacă scadența s-a situat înainte de începerea funcționării acestui regim, suma de bani încasată chiar în timpul comunității este bun propriu. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Pentru calificarea acestor categorii de bunuri ca fiind comune nu interesează momentul dobândirii lor. Singura condiție este aceea ca și creanța privind încasarea lor să devină scadentă în timpul comunității (legale ori convenționale, dacă prin convenție matrimonială nu se pre­vede caracterul de bun propriu). Ca atare, dreptul la pensie, la salariu ca urmare a încheierii unui contract individual de muncă poate fi născut în favoarea unuia dintre soți anterior încheierii căsătoriei. Însă sumele de bani încasate de soțul beneficiar cu titlu de pensie, de salariu în timpul căsătoriei, lunar, constituie bun comun. Tot astfel, dreptul de autor poate lua naștere în temeiul unui contract de editare încheiat anterior căsătoriei, însă sumele de bani reprezentând contravaloarea creației intelectuale constituie bun comun dacă sunt încasate în timpul căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 331 Simulația convenției matrimoniale
Art 332 Obiectul convenției matrimoniale
Art 333 Clauza de preciput
Art 334 Publicitatea convenției matrimoniale
Art 335 Inopozabilitatea convenției matrimoniale
Art 336 Modificarea convenției matrimoniale
Art 337 Încheierea convenției matrimoniale de către minor
Art 338 Nulitatea convenției matrimoniale
Art 339 Bunurile comune
Art 340 Bunurile proprii
Art 341 Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Art 342 Regimul juridic al bunurilor proprii
Art 343 Dovada bunurilor soților
Art 344 Formalitățile de publicitate
Art 345 Actele de conservare, de folosință și de administrare
Art 346 Actele de înstrăinare și de grevare
Art 347 Nulitatea relativă
Art 348 Aportul de bunuri comune
Art 349 Regimul aporturilor
Art 350 Dispoziții testamentare
Art 351 Datoriile comune ale soților
Reviste:
Bunurile proprii ale soților. Comentarii și explicații aferente art. 340 noul C. civ.
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Specificitatea acțiunii civile din domeniul proprietății intelectuale
Existența unui drept de proprietate asupra bunurilor incorporale. Decizia Curții de Apel din Québec în cauza Anglo Pacific Group PLC c. Ernst & Young. Irelevanța distincției dintre bunuri și lucruri pentru stabilirea naturii drepturilor constituite asupra acestora. Condiții de constituire a unui drept real asupra unui bun și asupra unui drept patrimonial. Analiza din perspectiva proprietății intelectuale
Studiu de caz- Se poate valida poprirea dacă soțul debitor a virat salariul în contul bancar al soției?
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
Patrimoniul soților și dreptul de urmărire al creditorilor
Veniturile soților din muncă și cele asimilate acestora în reglementarea Codului civil
Modalități de exercitare a dreptului de opțiune matrimonială
Existența unui drept de proprietate asupra bunurilor incorporale. Decizia Curții de Apel din Québec în cauza Anglo Pacific Group PLC c. Ernst & Young. Irelevanța distincției dintre bunuri și lucruri pentru stabilirea naturii drepturilor constituite asupra acestora. Condiții de constituire a unui drept real asupra unui bun și asupra unui drept patrimonial. Analiza din perspectiva proprietății intelectuale
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...