Art 328 Dreptul la compensație | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cheltuielile căsătoriei - Dreptul la compensație -
Art. 328.
- Puneri în aplicare (1), Reviste (5), Doctrină (7)

Soțul care a participat efectiv la activitatea profesională a celuilalt soț poate obține o compensație, în măsura îmbogățirii acestuia din urmă, dacă participarea sa a depășit limitele obligației de sprijin material și ale obligației de a contribui la cheltuielile căsătoriei.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Deși reunite sub titulatura „Cheltuielile căsătoriei”, art. 325-328 noul C. civ. creionează, în fapt, și alte aspecte patrimoniale ale relațiilor dintre soți, și anume: 
    a) obligația de sprijin material reciproc, incluzând și contribuția la cheltuielile căsătoriei, în raport cu mijloacele fiecăruia (dispoziție existentă și în art. 29 Codul familiei.), în lipsa unei prevederi contrare din convenția matrimonială (art. 325 noul C. civ. – facem precizarea că orice convenție care va statua că suportarea cheltuielilor căsătoriei revine doar unuia dintre soți va fi considerată nescrisă și, pe cale de consecință, lipsită de eficiență juridică), precum și munca în gospodărie a oricăruia dintre soți (prevedere expresă a noii reglementări, care își are izvorul în practica judecătorească – art. 326 noul C. civ.); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În fine, și cu toate acestea în primul rând, nu trebuie omis faptul că relațiile pecuniare dintre soți nu sunt domeniul exclusiv al regimului matrimonial concret; regimul primar, zis și de bază, reunește reguli imperative de primă importanță, comune tuturor căsătoriilor indiferent de regimul matrimonial concret, inclusiv căsătoriilor „instalate” anterior Codului civil. Prin urmare, dispozițiile privind locuința familiei (art. 321-324 C. civ..), cheltuielile căsătoriei (art. 325-328 C. civ..), independența patrimonială asoților (art. 317 C. civ..), cele referitoare la adaptarea puterilor ce revin fiecăruia dintre soți potrivit regimului matrimonial existent la situația specială în care s-ar găsi unul dintre ei, precum și la situațiile de criză domestică (art. 315-316 C. civ..), se aplică, începând cu data de 1 octombrie 2011 de plin drept și fără nicio distincție. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Art. 312-328 C. civ.. reglementează normele comune tuturor regimurilor matrimoniale (regimul comunității legale, regimul comunității convenționale și regimul separației de bunuri), norme de la care nu se poate deroga decât în cazurile expres prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Colaborarea unuia dintre soți la activitatea profesională desfășurată de celălalt. În măsura în care ajutorul prestat se circumscrie obligației generale de sprijin reciproc între soți, nu se datorează compensație, asistența conjugală nefiind o prestație profesională; este soluția care rezultă cu claritate din art. 328 in fine. Între soți se poate încheia un contract de muncă, fiind revolută perioada în care se considera că un asemenea contract, caracterizat prin raportul de subordonare care se stabilește între părți – angajator și salariat – este incompatibil cu spiritul conjugal și cu principiul deplinei egalități în drepturi și obligații a soților. În temeiul contractului de muncă, exterior relației conjugale, soțul colaborator va avea dreptul la salariu, fără a mai putea pretinde, evident, acordarea unei compensații în temeiul art. 328. Dacă prestația considerabil superioară a unuia dintre soți are ca suport juridic un contract de mandat sau orice alt raport juridic, atunci se vor aplica dispozițiile speciale care guvernează materia respectivă. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Pentru acordarea acestei compensații este necesară îndeplinirea următoarelor condiții: 
   - să existe o participare a unuia dintre soți la activitatea profesională a celuilalt soț; 
   - participarea să aibă caracter efectiv, o perioadă semnificativă de timp; 
   - să existe o îmbogățire a soțului la a cărui activitate profesională s-a contribuit; 
   - participarea, contribuția să depășească limitele obligației de sprijin material și ale obligației de a contribui la cheltuielile căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 318 Dreptul la informare
Art 319 Încetarea regimului matrimonial
Art 320 Lichidarea regimului matrimonial
Art 321 Noțiune
Art 322 Regimul unor acte juridice
Art 323 Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Art 324 Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Art 325 Contribuția soților
Art 326 Munca în gospodărie
Art 327 Veniturile din profesie
Art 328 Dreptul la compensație
Art 329 Convenția matrimonială
Art 330 Încheierea convenției matrimoniale
Art 331 Simulația convenției matrimoniale
Art 332 Obiectul convenției matrimoniale
Art 333 Clauza de preciput
Art 334 Publicitatea convenției matrimoniale
Art 335 Inopozabilitatea convenției matrimoniale
Art 336 Modificarea convenției matrimoniale
Art 337 Încheierea convenției matrimoniale de către minor
Art 338 Nulitatea convenției matrimoniale
Reviste:
Natura juridică a creanței de participare în cadrul regimului separației de bunuri
Juridicitatea obligației naturale
Caracterele juridice ale regimului primar imperativ - elemente definitorii ale unui mecanism aflat la baza tuturor regimurilor matrimoniale
Regimuri patrimoniale în cazul cuplurilor din afara căsătoriei/Des regimes patrimoniaux en ce qui concerne les couples hors mariage/Property regimes in the case of couples outside marriage
Avantajele patrimoniale ale divorțului din culpa exclusivă a unuia dintre soți/ Les avantages patrimoniaux du divorce par la faute exclusive de l'un des époux/The property benefits of the divorce due to the exclusive fault of one of the spouses
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...