Art 324 Atribuirea beneficiului contractului de închiriere | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Locuința familiei - Atribuirea beneficiului contractului de închiriere -
Art. 324.
- Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (8), Modele (2)

(1) La desfacerea căsătoriei, dacă nu este posibilă folosirea locuinței de către ambii soți și aceștia nu se înțeleg, beneficiul contractului de închiriere poate fi atribuit unuia dintre soți, ținând seama, în ordine, de interesul superior al copiilor minori, de culpa în desfacerea căsătoriei și de posibilitățile locative proprii ale foștilor soți. Reviste (5), Doctrină (3)

(2) Soțul căruia i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere este dator să plătească celuilalt soț o indemnizație pentru acoperirea cheltuielilor de instalare într-o altă locuință, cu excepția cazului în care divorțul a fost pronunțat din culpa exclusivă a acestuia din urmă. Dacă există bunuri comune, indemnizația se poate imputa, la partaj, asupra cotei cuvenite soțului căruia i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Atribuirea beneficiului contractului de închiriere se face cu citarea locatorului și produce efecte față de acesta de la data când hotărârea judecătorească a rămas definitivă.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod similar și în cazul în care bunul este proprietatea comună a celor 2 soți, atribuirea beneficiului locuinței conjugale producând efecte până la data rămânerii definitive a hotărârii de partaj. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Reglementarea atribuirii beneficiului contractului de închiriere prezintă interes sub dublu aspect. Pe de oparte, sunt evidențiate elementele de care instanța va ține seama în luarea deciziei [într-o ordine imperativă, expres prevăzută de art. 324 alin. (1) noul C. civ.], anume: interesul superior al copiilor minori, culpa în desfacerea căsătoriei și posibilitățile locative proprii ale foștilor soți. Pe de altă parte, observăm instituirea, în sarcina soțului căruia is-a atribuit beneficiul contractului de închiriere, aobligației de plată aunei indemnizații pentru acoperirea cheltuielilor de instalare într-o altă locuință, către celălalt soț, mai puțin în situația în care divorțul afost pronunțat din culpa exclusivă aacestuia din urmă. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Polisemantica termenului „familie” este chiar mai pronunțată în cuprinsul dispozițiilor Cărții aII-a, „Despre familie”: art. 316 C. civ.. face vorbire despre actele de dispoziție ale unuia dintre soți care pun în pericol grav „interesele familiei”, art. 321-324 C. civ.. stabilesc regimul juridic al „locuinței familiei”, art. 452 lit. b) C. civ.. enunță cerința creșterii și educării copilului într-un „mediu familial” ca unul din principiile adopției, art. 461 C. civ.. instituie condiții morale și garanții materiale privind „familia adoptatoare”. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    2.Protecția căminului familial – este prevăzută de articolele 321-324 C. civ.., privind definirea și reglementarea regimului juridic al locuinței familiei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Domeniul temporal. Potrivit art. 32 LPA, „Dispozițiile art. 324 din Codul civil sunt aplicabile și în cazul căsătoriilor în ființă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă atribuirea beneficiului contractului de închiriere se face după această dată”. 
    2.Evoluția reglementării în materie. Prin art. 22 din Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași au fost stabilite oserie de criterii legale pe care instanțele urmau să le aibă în vedere la atribuirea beneficiului contractului de închiriere unuia dintre soți în cazul desfacerii căsătoriei prin divorț. Legea nr. 114/1996 alocuinței nu aconsacrat decât efemer aceste criterii legale, art. 271 din acest act normativ fiind abrogat prin Legea nr. 196/1997. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Afectațiunea familială a locuinței poate supraviețui disoluției căsătoriei, dar își pierde statutul de locuință a familiei292. Odată cu disoluția căsătoriei – prin divorț, prin anularea sau nulitatea căsătoriei, ori prin încetarea acesteia – regimul primar de care „ține” regimul juridic al locuinței familiei își încheie misiunea, încetează. 
    292 G. Champenois,loc. cit., p. 171. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 314 Mandatul convențional
Art 315 Mandatul judiciar
Art 316 Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Art 317 Independența patrimonială a soților
Art 318 Dreptul la informare
Art 319 Încetarea regimului matrimonial
Art 320 Lichidarea regimului matrimonial
Art 321 Noțiune
Art 322 Regimul unor acte juridice
Art 323 Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Art 324 Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Art 325 Contribuția soților
Art 326 Munca în gospodărie
Art 327 Veniturile din profesie
Art 328 Dreptul la compensație
Art 329 Convenția matrimonială
Art 330 Încheierea convenției matrimoniale
Art 331 Simulația convenției matrimoniale
Art 332 Obiectul convenției matrimoniale
Art 333 Clauza de preciput
Art 334 Publicitatea convenției matrimoniale
Reviste:
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Avantajele patrimoniale ale divorțului din culpa exclusivă a unuia dintre soți/ Les avantages patrimoniaux du divorce par la faute exclusive de l'un des époux/The property benefits of the divorce due to the exclusive fault of one of the spouses
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Autoritatea părintească
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Considerații privind drepturile soților asupra locuinței închiriate
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Din nou despre prestația compensatorie și dreptul la despăgubiri. Trecut și viitor sau între sancțiune și recompensă
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Acțiune privind partajarea bunurilor comune
Acțiune pentru atribuirea provizorie a beneficiului folosinței locuinței familiei (ordonanță președințială)
Legislație conexă :
Legea locuinței nr. 114/1996
;
se încarcă...