Art 313 Efectele regimului matrimonial | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre regimul matrimonial în general - Efectele regimului matrimonial -
Art. 313.
- Jurisprudență, Doctrină (6), Librăria Indaco (2)

(1) Între soți, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei. Reviste (5), Doctrină (2)

(2) Față de terți, regimul matrimonial este opozabil de la data îndeplinirii formalităților de publicitate prevăzute de lege, afară de cazul în care aceștia l-au cunoscut pe altă cale. Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Neîndeplinirea formalităților de publicitate face ca soții să fie considerați, în raport cu terții de bună-credință, ca fiind căsătoriți sub regimul matrimonial al comunității legale. Reviste (3), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prevederile noului Cod civil, în ceea ce privește drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților debutează prin reglementarea posibilității acestora de a-și organiza aspectele patrimoniale ale căsătoriei (atât arelațiilor dintre ei, cât și acelor dintre ei și terțe persoane), în primul rând prin alegerea regimului matrimonial din cele trei modalități expres statuate prin alin. (1) al art. 312 noul C. civ.: comunitatea legală, separația de bunuri sau comunitatea convențională. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Analogia cu dispozițiile din materia căsătoriei referitoare la drepturile și îndatoririle soților nu poate intra în discuție; logodna nu se poate „împrumuta” peste ceea ce ise permite în mod expres, anume condițiile de fond ale căsătoriei, afară de avizul medical și autorizarea instanței de tutelă. Îndatorirea de fidelitate, de respect, de sprijin moral, de alocui împreună [art. 309 alin. (1) și (2) C. civ..] sunt explicit atașate calității de soț (art. 307 C. civ..) ; la fel și categoria drepturilor și obligațiilor patrimoniale, de pildă, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei (art. 313 C. civ..), chiar dacă înainte de căsătorie s-ar fi încheiat oconvenție matrimonială [art. 330 alin. (2) C. civ..]. Bunurile dobândite împreună în timpul logodnei sunt guvernate de regulile dreptului comun, cu mențiunea că în privința bunului stăpânit în comun coproprietatea (proprietatea comună pe cote-părți) se prezumă până la proba contrară (art. 633 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Foarte important este și art. 313 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Dependența regimului matrimonial de căsătorie. Dincolo de particularitățile unor sisteme de drept care ignoră practic regimurile matrimoniale, elementul caracteristic fiind ideea de separație (spre exemplu, sistemul de drept musulman și cel de common law), în majoritatea reglementărilor naționale fiecărei căsătorii i se aplică un regim matrimonial, de origine legală sau convențională. Fundamentul regimului matrimonial îl constituie căsătoria, de aici postulatul că „nu există regim matrimonial în afara căsătoriei” (a se vedea M. Avram, C. Nicolescu, Regimuri matrimoniale, p. 4; M. Avram, Familia, p. 168-169). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Oricare ar fi regimul matrimonial ales, acesta produce efecte între soți doar din ziua încheierii căsătoriei. Astfel, și în cazul în care soții optează pentru regimul separației de bunuri sau pentru cel al comunității convenționale, încheind o convenție matrimonială înainte de căsătorie, aceasta produce efecte nu de la data încheierii convenției, ci numai de la data încheierii căsătoriei. 
   2. În situația în care anterior încheierii căsătoriei viitorii soți încheie mai multe convenții matrimoniale, va avea efect acea convenție matrimonială care este prezentată ofițerului de stare civilă la încheierea căsătoriei și care se menționează pe marginea actului de căsătorie. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 303 Acoperirea nulității
Art 304 Căsătoria putativă
Art 305 Situația copiilor
Art 306 Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Art 307 Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Art 308 Luarea deciziilor de către soți
Art 309 Îndatoririle soților
Art 310 Independența soților
Art 311 Schimbarea numelui de familie
Art 312 Regimurile matrimoniale
Art 313 Efectele regimului matrimonial
Art 314 Mandatul convențional
Art 315 Mandatul judiciar
Art 316 Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Art 317 Independența patrimonială a soților
Art 318 Dreptul la informare
Art 319 Încetarea regimului matrimonial
Art 320 Lichidarea regimului matrimonial
Art 321 Noțiune
Art 322 Regimul unor acte juridice
Art 323 Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Reviste:
Considerații privind drepturile soților asupra locuinței închiriate
Publicitatea legală și regimurile matrimoniale
Regimul matrimonial din perspectiva "celor din afară". Repere de drept internațional privat ale opozabilității regimului
Caracterele juridice ale regimului primar imperativ - elemente definitorii ale unui mecanism aflat la baza tuturor regimurilor matrimoniale
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Veniturile soților din muncă și cele asimilate acestora în reglementarea Codului civil
Regimuri patrimoniale în cazul cuplurilor din afara căsătoriei/Des regimes patrimoniaux en ce qui concerne les couples hors mariage/Property regimes in the case of couples outside marriage
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
;
se încarcă...