Art 31 Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Patrimoniul Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune -
Art. 31.
- Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (8)

(1) Orice persoană fizică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care include toate drepturile și datoriile ce pot fi evaluate în bani și aparțin acesteia. Reviste (22), Doctrină (5)

(2) Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectațiuni numai în cazurile și condițiile prevăzute de lege. Reviste (9), Doctrină (3)

(3) Patrimoniile de afectațiune sunt masele patrimoniale fiduciare, constituite potrivit dispozițiilor titlului IV al cărții a III-a, cele afectate exercitării unei profesii autorizate, precum și alte patrimonii determinate potrivit legii. Reviste (7), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Patrimoniul este un atribut al personalității, neexistând vreo persoană care să nu aibă vreun patrimoniu. Consecința este că patrimoniul, în integralitatea sa, nu poate fi înstrăinat în timpul vieții unei persoane, putându-se transmite doar mortis causa. Corespunzător, același lucru este valabil și pentru persoanele juridice. 
    În componența patrimoniului intră exclusiv drepturile și obligațiile cu conținut economic, drepturile nepatrimoniale nefăcând parte din această universalitate juridică. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    24 Este vorba despre prevederile art. 781 C. civ. din 1864, consacrate separației patrimoniului defunctului de cel al moștenitorilor, la cererea creditorilor celui dintâi [prevedere care nu-și mai găsește corespondentul în noua reglementare, datorită faptului că, potrivit art. 1114 alin. (2) coroborat cu art. 1115 noul C. civ., acceptarea moștenirii se poate face numai sub beneficiu de inventar, iar moștenitorii legali și legatarii universali sau cu titlu universal răspund pentru datoriile și sarcinile moștenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral – art. 1114 alin. (2) noul C. civ.]; art. 1743 C. civ. din 1864, destinat reglementării modului de conservare aacestui privilegiu, și art. 1718 C. civ. din 1864, care consacra existența așa-numitului „gaj general al creditorilor chirografari”, ce are drept obiect patrimoniul debitorului lor, privit ca ouniversalitate juridică [prevedere al cărei corespondent îl găsim în art. 2324 alin. (1) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Codul civil divide patrimoniul în mase de bunuri, consacrând ideea de specificație apatrimoniului (art. 31) și instituie principiului specializării gajului general al creditorilor chirografari, însemnând că acei creditori ale căror creanțe s-au născut în legătură cu oanumită diviziune apatrimoniului, trebuie să urmărească mai întâi bunurile care fac parte din acea masă patrimonială, și numai în măsura în care aceste bunuri sunt insuficiente, vor putea urmări, spre îndestulare, celelalte bunuri ale debitorului [art. 2324 alin. (3)]. Regimul diferențiat al datoriilor soților este oaplicație aacestor reguli. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Patrimoniul. Noțiune, conținut și trăsături 
    1. Noțiunea și conținutul patrimoniului. Patrimoniul este „totalitatea drepturilor și obligațiilor, care au valoare economică, aparținând unei persoane” (a se vedea C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale, Universitatea din București, 1988, p. 6). 
    Patrimoniul are două laturi: o latură activă, compusă din drepturile patrimoniale aparținând persoanei și o latură pasivă, care este formată din toate obligațiile sale evaluabile în bani. Existența celor două laturi este pusă în vedere mai pregnant de Legea de punere în aplicare a noului Cod civil, care, prin art. 20 pct. 1, a completat primul alineat al art. 31 noul C. civ. cu mențiunea potrivit căreia patrimoniul „include toate drepturile și datoriile evaluabile în bani ce aparțin acesteia”. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Egalitatea capacității de exercițiu apersoanei fizice este oconsecință aegalității persoanelor în fața legii civile. Consacrarea legislativă aacestui caracter este dată de art. 31 C. civ..; art. 3 și art. 26 din Pactul internațional privind drepturile civile și politice ale omului; art. 14 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și alibertăților fundamentale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 21 Prezumțiile
Art 22 Lipsa publicității. Sancțiuni
Art 23 Concursul dintre formele de publicitate
Art 24 Consultarea registrelor publice
Art 25 Subiectele de drept civil
Art 26 Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Art 27 Cetățenii străini și apatrizii
Art 28 Capacitatea civilă
Art 29 Limitele capacității civile
Art 30 Egalitatea în fața legii civile
Art 31 Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Art 32 Transferul intrapatrimonial
Art 33 Patrimoniul profesional individual
Art 34 Noțiune
Art 35 Durata capacității de folosință
Art 36 Drepturile copilului conceput
Art 37 Noțiune
Art 38 Începutul capacității de exercițiu
Art 39 Situația minorului căsătorit
Art 40 Capacitatea de exercițiu anticipată
Art 41 Capacitatea de exercițiu restrânsă
Reviste:
Patrimoniile de afectațiune și teoria personalistă a patrimoniului
Observații asupra includerii unui bun comun în masa de afectațiune profesională a soțului care exercită o profesie autorizată
Patrimoniul persoanei fizice profesionist/The assets of the professional individual
Despre (ne)executarea patrimoniului de afectațiune
Despre contractul de ipotecă (II)
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Modalități de exercitare a dreptului de opțiune matrimonială
Dreptul de autor și proprietatea incorporală
Caracterul oneros al contractului de ipotecă în noul Cod civil
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...