Art 306 Opozabilitatea hotărârii judecătorești | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Efectele nulității căsătoriei - Opozabilitatea hotărârii judecătorești -
Art. 306.
- Reviste (5), Doctrină (5)

(1) Hotărârea judecătorească de constatare a nulității sau de anulare a căsătoriei este opozabilă terțelor persoane, în condițiile legii. Dispozițiile art. 291, 334 și 335 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(2) Nulitatea căsătoriei nu poate fi opusă unei terțe persoane împotriva unui act încheiat anterior de aceasta cu unul dintre soți, în afară de cazul în care au fost îndeplinite formalitățile de publicitate prevăzute de lege cu privire la acțiunea în constatarea nulității ori în anulare sau terțul a cunoscut, pe altă cale, înainte de încheierea actului, cauza de nulitate a căsătoriei. Dispozițiile art. 291, 334 și 335 sunt aplicabile în mod corespunzător și publicității acțiunii în constatarea nulității sau în anularea căsătoriei. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 306 alin. (1) noul C. civ. consacră opozabilitatea hotărârii judecătorești de constatare anulității sau de anulare acăsătoriei [a se vedea și art. 99 alin. (3) noul C. civ.], în relația dintre foștii soți (sau numai aunuia dintre aceștia) și terțe persoane, cu aplicarea art. 291, 334 și 335 noul C. civ. privitoare la formalitățile privind regimul matrimonial, respectiv, publicitatea și inopozabilitatea convenției matrimoniale. Tot în corelare cu art. 334 și 335 noul C. civ., alin. (2) al art. 306 noul C. civ. prevede că nulitatea căsătoriei nu poate fi opusă unui terț împotriva unui act încheiat anterior de acesta cu unul dintre soți, exceptând cazul în care au fost îndeplinite formalitățile de publicitate prevăzute de lege cu privire la acțiunea în constatarea nulității ori în anulare sau terțul acunoscut, pe altă cale, înainte de încheierea actului, cauza de nulitate acăsătoriei. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Hotărârea judecătorească de constatare anulității sau de anulare acăsătoriei este opozabilă celor de-al treilea; cu toate acestea, nulitatea căsătoriei nu poate fi opusă terțului împotriva unui act încheiat de aceasta cu unul dintre soți, afară de cazul în care au fost îndeplinite formalitățile de publicitate prevăzute de lege cu privire la acțiunea în nulitate ori anulabilitate sau terțul acunoscut, pe altă cale, înainte de încheierea actului, cauza de nulitate acăsătoriei (art. 306 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Rațiune. Opozabilitatea față de terți ahotărârii judecătorești dată cu privire la starea civilă apersoanei, consacrată prin art. 99 alin. (3) noul C. civ., este reafirmată prin art. 306 alin. (1) noul C. civ. în materie de constatare anulității sau de anulare acăsătoriei. Actul instanței modifică starea civilă afoștilor soți și, întrucât starea civilă este indivizibilă, în sensul că unul și același individ nu poate avea stări civile diferite (a se vedea I. Reghini, Ș. Diaconescu, în I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, Ed. Hamangiu, București, 2013, p. 203-204, p. 206-207), situația juridică nou-creată, ca element al ordinii de drept, este opozabilă terților, care sunt ținuți să recunoască, să respecte existența acelei situații și să accepte consecințele ce decurg din ea (a se vedea I. Deleanu, Părțile și terții. Relativitatea și opozabilitatea efectelor juridice, Ed. Rosetti, București, 2002, p. 16-17). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Instanța de tutelă care constată nulitatea sau dispune anularea că­să­­toriei comunică o copie a hotărârii judecătorești serviciului de sta­re civilă pentru a se face mențiune pe marginea actului de căsă­torie despre nulitatea sau anularea căsătoriei. Ulterior, serviciul de stare civilă comunică copia actului de căsătorie purtând mențiunea constatării nulității absolute sau anulării căsătoriei la Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale, pentru a se menționa în acest registru încetarea regimului matrimonial. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Atât nulitatea absolută, cât și cea relativă, deși produse de cauze diferite și având regim juridic diferit, generează același efect, și anume desființarea, atât pentru trecut, cât și pentru viitor a căsătoriei (în cazul soțului de rea-credință) sau numai pentru viitor (în cazul soțului de bună-credință), ca și cum ea nu ar fi existat. 
   2. Nulitatea sau anularea căsătoriei produce unele efecte, și anume: soții sunt consi­derați că nu au fost niciodată căsătoriți între ei; soții dobândesc numele avut înainte de în­cheie­rea căsătoriei; dacă soțul/soția este de bună-credință la încheierea căsătoriei, păstrează capacitatea deplină de exercițiu [art. 39 alin. (2) NCC], iar dacă a fost de rea-credință la încheierea căsătoriei, se consideră că nu a avut niciodată capacitate deplină de exercițiu; soțul de bună-credință la încheierea unei căsătorii nule sau anulate păstrează, până la data la care hotărârea judecătorească rămâne definitivă, situația unui soț dintr-o căsătoriei valabilă; regimul matrimonial încetează la data rămânerii definitive a hotărârii de constatare a nulității sau de anulare a căsătoriei, în cazul soțului de bună-credință; regimul matrimonial încetează la data încheierii căsătoriei, în cazul soțului de rea-credință; soțul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soțului vinovat să îl despăgubească, competența de soluționare a cererii revenind instanței de tutelă; obligația de întreținere nu a putut exista între soți; nu poate opera dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 296 Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Art 297 Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Art 298 Viciile de consimțământ
Art 299 Lipsa discernământului
Art 300 Existența tutelei
Art 301 Termenul de prescripție
Art 302 Caracterul personal al acțiunii
Art 303 Acoperirea nulității
Art 304 Căsătoria putativă
Art 305 Situația copiilor
Art 306 Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Art 307 Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Art 308 Luarea deciziilor de către soți
Art 309 Îndatoririle soților
Art 310 Independența soților
Art 311 Schimbarea numelui de familie
Art 312 Regimurile matrimoniale
Art 313 Efectele regimului matrimonial
Art 314 Mandatul convențional
Art 315 Mandatul judiciar
Art 316 Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Reviste:
Infracțiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal. Monogamia vs. poligamia
Principiul irevocabilității donațiilor
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Discuții privind regimul juridic al nulităților căsătoriei în lumina actualului Cod civil
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...