Art 30 Egalitatea în fața legii civile | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Egalitatea în fața legii civile -
Art. 30.
- Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4)

Rasa, culoarea, naționalitatea, originea etnică, limba, religia, vârsta, sexul sau orientarea sexuală, opinia, convingerile personale, apartenența politică, sindicală, la o categorie socială ori la o categorie defavorizată, averea, originea socială, gradul de cultură, precum și orice altă situație similară nu au nicio influență asupra capacității civile.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 30  
    Reglementarea constă în reluarea art. 4 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954 care afost extins pentru aacoperi cât mai multe situații posibile de discriminare. 
    Reprezintă transpunerea în materia capacității civile aart. 16 din Constituție. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Corelația cu reglementările internaționale. Prevederile art. 38 noul C. civ. fac oaplicație în dreptul civil aprincipiului egalității în drepturi acetățenilor, consacrat de art. 16 din Constituție. Putem astfel spune că egalitatea în fața legii civile atrage și egalitatea capacității civile apersoanelor fizice, fără nicio discriminare. 
    Acest caracter al capacității civile își găsește fundamentul și în prevederile art. 3 și art. 26 din Pactul internațional privind drepturile civile și politice ale omului; art. 2 pct. 1 din Convenția cu privire la drepturile copilului; art. 14 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și alibertăților fundamentale. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Egalitatea capacității de folosință apersoanei fizice este oconsecință aegalității persoanelor în fața legii civile. Consacrarea legislativă aacestui caracter este dată de art. 30 C. civ..; art. 3 și art. 26 din Pactul internațional privind drepturile civile și politice ale omului; art. 2 pct. 1 din Convenția cu privire la drepturile copilului; art. 14 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și alibertăților fundamentale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Interzicerea oricărei forme de discriminare în exercitarea drepturilor civile reprezintă în lumea modernă, cel puțin la nivel teoretic, un principiu de la sine înțeles, implicit. Tratatul instituind o Constituție pentru Europa - respins în procedura referendumului de francezi și olandezi - prevedea, concis, în cuprinsul art. II-80, că toate persoanele sunt egale în fața legii, reluând în art. II-81 interdicția privind orice formă de discriminare. Se poate spune că norma nu este necesară a fi explicită pentru a produce efecte, ci mai degrabă pentru a constitui temei al aplicării sancțiunii în situația în care discriminarea se produce totuși. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 20 Efectele publicității
Art 21 Prezumțiile
Art 22 Lipsa publicității. Sancțiuni
Art 23 Concursul dintre formele de publicitate
Art 24 Consultarea registrelor publice
Art 25 Subiectele de drept civil
Art 26 Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Art 27 Cetățenii străini și apatrizii
Art 28 Capacitatea civilă
Art 29 Limitele capacității civile
Art 30 Egalitatea în fața legii civile
Art 31 Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Art 32 Transferul intrapatrimonial
Art 33 Patrimoniul profesional individual
Art 34 Noțiune
Art 35 Durata capacității de folosință
Art 36 Drepturile copilului conceput
Art 37 Noțiune
Art 38 Începutul capacității de exercițiu
Art 39 Situația minorului căsătorit
Art 40 Capacitatea de exercițiu anticipată
Reviste:
Alegerea regimului matrimonial și rolul notarului public în desemnarea acestuia
Lex causae în materia capacității persoanei fizice (art. 2572 din Codul civil)
Arhitectura procesului civil din perspectiva doctrinei civile, a Codului civil și a Codului de procedură civilă
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Răspundere civilă delictuală. Daune morale. Existența unei cauze de natură să înlăture caracterul ilicit al faptei, respectiv exercițiul normal al dreptului de petiționare/Civil tort liability. Moral damages. The existence of a cause capable of removing the illicit nature of the act, respectively the normal exercise of the right to petition
Examen critic în legătură cu egalitatea în fața legii a copiilor din afara căsătoriei cu cei din căsătorie
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...