Art 3 Aplicarea generală a Codului civil | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Aplicarea generală a Codului civil -
Art. 3.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (35), Doctrină (4)

(1) Dispozițiile prezentului cod se aplică și raporturilor dintre profesioniști, precum și raporturilor dintre aceștia și orice alte subiecte de drept civil. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2)

(2) Sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (5), Modele (1)

(3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una ori mai multe persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea sau înstrăinarea de bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent dacă are ori nu un scop lucrativ. Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (4)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Noul Cod civil înglobează reglementările specifice dreptului comercial. Noțiunea de comerciant dispare fiind înlocuită de noțiunea de profesionist. Astfel, conform art. 8 din Legea nr. 71/2011 noțiunea „profesionist” prevăzută la art. 3 noul C. civ. include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum și orice alte persoane autorizate să desfășoare activități economice sau profesionale, astfel cum aceste noțiuni sunt prevăzute de lege. Totodată, expresiile „acte de comerț”, respectiv „fapte de comerț” vor fi înlocuite cu expresia „activități de producție, comerț sau prestări de servicii”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Aplicabilitate directă. Dispozițiile noului Cod civil se aplică în mod direct profesioniștilor, atât în relațiile dintre ei, cât și în relațiile dintre ei și simpli particulari. Cel mai ridicat potențial de aplicare în raporturile juridice în care sunt parte profesioniștii îl au normele relative la obligații. Normele relative la bunuri, persoane, familie și drepturi nepatrimoniale au, în acest domeniu, un potențial redus de aplicabilitate. Rămân în afara sferei de reglementare a noului Cod civil statutul organic și obligațiile profesionale ale profesioniștilor, care sunt reglementate prin legi speciale. Pe de altă parte, noul Cod civil, în litera și spiritul său, este dreptul comun pentru toate reglementările speciale relative la raporturile patrimoniale și nepatrimoniale dintre persoane. În cazul în care legea nu dispune, se aplică uzanțele (obiceiul sau cutuma și uzul profesional). În categoria acestora, evident, uzurile profesionale sunt prioritare, mai ales că acestea sunt, de regulă, „codificate”, adică reunite în colecții elaborate de organizații abilitate, motiv pentru care ele sunt prezumate că există (în timp ce cutumele trebuie dovedite de cel care le invocă). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    În lumina noii reglementări, dar și a Legii nr. 71/2001(1) pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, instituția actelor de comerț și a comercianților urmează a fi reconsiderate, având la bază conceptele de "întreprindere" și "profesionist". 
    Observăm că legea [art. 3 alin. (3) NCC] nu definește noțiunea de "întreprindere", însă noul Cod civil explică sintagma "exploatarea unei întreprinderi", care, în concepția legiuitorului, reprezintă "exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu scop lucrativ". [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Normele cuprinse în art. 3 sunt de ordine publică, astfel că părțile nu pot deroga de la ele. 
   2. Actuala reglementare reprezintă o încercare de "soluționare a diferendului" care exista între cauzele civile și cele comerciale, prin faptul că noul Cod civil se aplică și comercianților care, de la 1 octombrie 2011, se numesc "profesioniști" [aceasta și ca urmare a abrogării Codului comercial, cu excepția dispozițiilor arătate la art. 230 lit. b) din Legea nr. 71/2011]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Noul Cod civil aintrodus în limbajul juridic onou noțiune, cea de „profesionist”. Articolul 3 alin. (1) C. civ.. prevede că dispozițiile noii codificări sunt aplicabile și raporturilor dintre profesioniști, precum și raporturilor dintre aceștia și orice alte subiecte de drept civil. Alineatele (2) și (3) ale aceluiași articol încearcă să definească noua noțiune prin raportare la obiectul de activitate, stipulându-se că sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează oîntreprindere, exploatarea unei întreprinderi fiind definită ca exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, aunei activități organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 1 Izvoarele dreptului civil
Art 2 Obiectul și conținutul Codului civil
Art 3 Aplicarea generală a Codului civil
Art 4 Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privind drepturile omului
Art 5 Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Art 6 Aplicarea în timp a legii civile
Art 7 Teritorialitatea legii civile
Art 8 Extrateritorialitatea legii civile
Art 9 Interpretarea legii
Art 10 Interzicerea analogiei
Art 11 Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Art 12 Libertatea de a dispune
Art 13 Renunțarea la drept
Reviste:
2. Elemente definitorii ale noțiunilor "profesie/ profesionist", "comerciant" și "întreprindere" în reglementarea noului C. civ.
Unde se judecă litigiile cu profesioniști?
Avem o clauză abuzivă: cum procedăm?*
Limitele libertății de a contracta în afaceri: în căutarea unor repere în materia "bunelor moravuri"
Reglementarea raporturilor dintre profesioniști în noul Cod civil
I. Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2016
Executorul judecătoresc și insolvența persoanei fizice
Executorul judecătoresc și insolvența persoanei fizice*/L'huissier de justice et l'insolvabilite de la personne physique/The bailiff and the insolvency of the physical person
Competența materială procesuală a secțiilor specializate în materia litigiilor cu profesioniști. Criterii de delimitare. Răspunderea civilă delictuală atrage competența unei secții specializate, dacă privește activitatea unor profesioniști/Procedural material jurisdiction of the specialized sections in the matter of disputes against professionals. Delimitation criteria. The tort liability confers jurisdiction on a specialized section, it concerns the activity of some professionals
Codebitorii solidari în procedura insolvenței
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Modele:
Cerere de deschidere a procedurii insolvenței formulată de creditor (insolvență)
;
se încarcă...