Art 293 Cazurile de nulitate absolută | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Nulitatea absolută a căsătoriei - Cazurile de nulitate absolută -
Art. 293.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (10), Modele (2)

(1) Este lovită de nulitate absolută căsătoria încheiată cu încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 271, 273, 274, 276 și art. 287 alin. (1). Reviste (7), Doctrină (1)

(2) În cazul în care soțul unei persoane declarate moarte s-a recăsătorit și, după aceasta, hotărârea declarativă de moarte este anulată, noua căsătorie rămâne valabilă, dacă soțul celui declarat mort a fost de bună-credință. Prima căsătorie se consideră desfăcută pe data încheierii noii căsătorii. Reviste (8), Doctrină (4)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Sub aspectul formulării, observăm consacrarea expresă și distinctă a cauzelor de nulitate absolută, respectiv relativă a căsătoriei. 
    Din compararea dispozițiilor art. 293 noul C. civ. cu cele ale art. 8 și 19 Codul familiei., remarcăm faptul că noua reglementare nu este inovatoare în domeniu. Ne oprim atenția, însă, asupra câtorva aspecte. Astfel, încălcarea dispozițiilor privitoare la consimțământ (art. 271 noul C. civ.) trebuie raportată atât la lipsa materială aacestuia, cât și la cerința diferențierii de sex, acărei neîndeplinire este sancționată, de asemenea, cu nulitatea absolută acăsătoriei. Aceeași sancțiune va opera și în cazul bigamiei (art. 273 noul C. civ.), al încheierii căsătoriei cu încălcarea dispozițiilor privitoare la relațiile de rudenie (firească sau civilă, din căsătorie ori din afara acesteia – art. 274 noul C. civ.) ori la căsătoria persoanelor alienate și debile mintal (art. 276 noul C. civ.), precum și în cazul nesocotirii cerințelor art. 287 alin. (1) noul C. civ., privitoare la solemnitatea și publicitatea căsătoriei (mai puțin în situația în care se poate face aplicarea principiului error communis facit ius, în condițiile art. 102 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Astfel, cu toate că încheierea valabilă acăsătoriei presupune respectarea tuturor condițiilor de fond și de formă stabilite, nesocotirea unora dintre acestea nu impietează asupra valabilității căsătoriei, bunăoară, omisiunea reînnoirii declarației de căsătorie așa cum cere art. 284 C. civ.. Noul Cod enumeră în mod expres cazurile de nulitate în cuprinsul art. 293-295, art. 297-300. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Anularea căsătoriei reprezintă osancțiune anerespectării unora dintre cerințele legale prevăzute pentru încheierea căsătoriei conform art. 293-296 C. civ.. (nulitate absolută) și art. 297-300 C. civ.. (nulitate relativă). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Enumerare. Potrivit enumerării legale din alin. (1) al textului, este sancționată cu nulitatea absolută căsătoria încheiată cu neobservarea cerințelor privitoare la: 
    a) consimțământul la căsătorie (art. 271 noul C. civ.). De fapt, dispoziția purtând titlul marginal „consimțământul la căsătorie”, art. 271 noul C. civ., conține două cerințe relevante sub aspectul incidenței sancțiunii nulității absolute, anume existența consimțământului fiecăruia dintre viitorii soți, precum și condiția diferenței de sex aviitorilor soți. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Acțiunile în contestație de stat au ca scop înlăturarea unei stări civile, pretins nereale, și înlocuirea ei cu alta, pretins reală. Este cazul acțiunii în tăgăduirea paternității copilului din căsătorie (art. 429-433 C. civ..); acțiunii în contestarea filiației față de tatăl din căsătorie (art. 434 C. civ..); acțiunii în contestarea recunoașterii de filiație (art. 420 C. civ..); acțiunii în constatarea nulității absolute acăsătoriei (art. 293-296 C. civ..); acțiunii în anularea căsătoriei (art. 297-303 C. civ..); acțiunii în anularea adopției (art. 479 C. civ..) și acțiunii în nulitatea absolută aadopției (art. 480 C. civ..); al acțiunii în nulitatea recunoașterii voluntare afiliației (art. 418 C. civ..) etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 283 Publicitatea declarației de căsătorie
Art 284 Reînnoirea declarației de căsătorie
Art 285 Opoziția la căsătorie
Art 286 Refuzul celebrării căsătoriei
Art 287 Celebrarea căsătoriei
Art 288 Martorii la căsătorie
Art 289 Momentul încheierii căsătoriei
Art 290 Actul de căsătorie
Art 291 Formalitățile privind regimul matrimonial
Art 292 Dovada căsătoriei
Art 293 Cazurile de nulitate absolută
Art 294 Lipsa vârstei matrimoniale
Art 295 Căsătoria fictivă
Art 296 Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Art 297 Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Art 298 Viciile de consimțământ
Art 299 Lipsa discernământului
Art 300 Existența tutelei
Art 301 Termenul de prescripție
Art 302 Caracterul personal al acțiunii
Art 303 Acoperirea nulității
Reviste:
Infracțiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal. Monogamia vs. poligamia
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Nulitatea căsătoriei în reglementarea Codului civil
Bigamia, caz de nulitate absolută a căsătoriei
Despre declararea judecătorească a morții și efectele acesteia
Caracterele juridice ale regimului primar imperativ - elemente definitorii ale unui mecanism aflat la baza tuturor regimurilor matrimoniale
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în reglementarea Codului civil
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Modele:
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model 2 - căsătorie anterioară nedesfăcută)
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model general)
;
se încarcă...