Art 264 Ascultarea copilului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Ascultarea copilului -
Art. 264.
- Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (36), Doctrină (8), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) În procedurile administrative sau judiciare care îl privesc, ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie. Cu toate acestea, poate fi ascultat și copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar pentru soluționarea cauzei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(2) Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere și a primi orice informație, potrivit cu vârsta sa, de a-și exprima opinia și de a fi informat asupra consecințelor pe care le poate avea aceasta, dacă este respectată, precum și asupra consecințelor oricărei decizii care îl privește. Reviste (5), Doctrină (1)

(3) Orice copil poate cere să fie ascultat, potrivit prevederilor alin. (1) și (2). Respingerea cererii de către autoritatea competentă trebuie motivată. Reviste (2)

(4) Opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare în raport cu vârsta și cu gradul său de maturitate. Reviste (5), Doctrină (1)

(5) Dispozițiile legale speciale privind consimțământul sau prezența copilului, în procedurile care îl privesc, precum și prevederile referitoare la desemnarea de către instanță a unui reprezentant în caz de conflict de interese rămân aplicabile.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Principiul dreptului la informare al copilului și al ascultării și respectării opiniei acestuia - Marian Orzață
Conform convenției O.N.U. cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, statul are obligația de a asigura și garanta copilului capabil de discernământ dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl privește, opiniile copilului urmând să fie luate în considerare ținându-se seama de vârsta sa și de gradul său de maturitate.
În acest scop copilului i se va da, în special, posibilitatea de a fi ascultat în orice procedură judiciară sau administrativă care îl privește, fie direct, fie printr-un reprezentant sau un organism competent, în conformitate cu regulile de procedură din legislația națională.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Dispozițiile art. 264 noul C. civ. au fost corelate cu cele ale art. 24 din Legea nr. 272/2004 și transpun, prin alin. (1), două reguli de bază: pe de oparte, consacrarea dreptului copilului de afi ascultat în orice procedură care îl privește, fie ea judiciară sau administrativă, iar, pe de altă parte, obligativitatea ascultării copilului care aîmplinit vârsta de 10 ani (cu oexcepție: poate fi ascultat și copilul care nu are încă 10 ani împliniți, atunci când autoritatea competentă va aprecia necesitatea audierii lui pentru omai bună soluționare acauzei). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Pentru aevalua interesului adoptatului, instanța este obligată să procedeze la ascultarea acestuia ori de câte ori adoptatul are peste 10 ani; de asemenea, poate fi ascultat, facultativ așadar, copilul care nu aîmplinit 10 ani (art. 481 coroborat cu art. 264 C. civ..). Opinia adoptatului nu este decisivă, nu obligă instanța, ci va fi luată în considerare ținându-se seama de vârsta și de gradul său de maturitate [art. 264 alin. (4) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Este obligatorie audierea minorilor care au împlinit 10 ani, dar instanța poate dispune și ascultarea copilului care nu aîmplinit 10 ani, dacă apreciază că este oportună pentru soluționarea cauzei (art. 264 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Principiu. În spiritul principiului ascultării copilului și luării în considerare aopiniei acestuia în orice procedură administrativă sau judiciară care îl privește – prevăzut și de art. 29 alin. (2) - (5) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului – copilul, indiferent de vârstă, are dreptul de afi ascultat și poate cere să fie ascultat; este obligatorie ascultarea copilului care aîmplinit 10 ani, dar poate fi ascultat și copilul cu vârsta sub acest prag, dacă autoritatea care instrumentează cauza consideră necesar. În caz de respingere acererii copilului, indiferent de vârstă, de afi ascultat, aceeași autoritate se va pronunța printr-o decizie motivată. Acțiunea principiului este generală, atât în relațiile „oficiale” cu autoritățile judiciare sau administrative, cât și în relațiile cu părinții; cu toate că art. 264 noul C. civ. nu face nicio referire la părinți, ideea reiese fără echivoc din prevederile art. 483 alin. (2) noul C. civ., stabilind că părinții exercită autoritatea părintească asociind copilul în toate deciziile care îl privesc, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate, fiind obligați, potrivit art. 488 alin. (2) lit. b) noul C. civ., să prezinte și să permită informarea și lămurirea copilului despre toate actele și faptele care l-ar putea afecta și să ia în considerare opinia acestuia [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Art. 43 alin. (4) C. civ.. îi abilitează pe ocrotitorii legali să încheie și actele juridice pe care minorul le poate încheia singur, cu excepția celor care, prin natura lor sau în temeiul legii, nu pot fi încheiate decât personal. Fac parte din categoria actelor juridice pe care minorul lipsit de capacitate de exercițiu le poate face doar personal oserie de acte nepatrimoniale, cum sunt darea consimțământului la adopție de minorul care aîmplinit vârsta de 10 ani [art. 463 alin. (1) lit. b) C. civ..]; ascultarea copilului în procedurile administrative sau judiciare care-l privesc (art. 264 C. civ..) ș.a. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 254 Apărarea dreptului la nume
Art 255 Măsuri provizorii
Art 256 Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Art 257 Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Art 258 Familia
Art 259 Căsătoria
Art 260 Egalitatea în drepturi a copiilor
Art 261 Îndatorirea părinților
Art 262 Relațiile dintre părinți și copii
Art 263 Principiul interesului superior al copilului
Art 264 Ascultarea copilului
Art 265 Instanța competentă
Art 266 Încheierea logodnei
Art 267 Ruperea logodnei
Art 268 Restituirea darurilor
Art 269 Răspunderea pentru ruperea logodnei
Art 270 Termenul de prescripție
Art 271 Consimțământul la căsătorie
Art 272 Vârsta matrimonială
Art 273 Bigamia
Art 274 Interzicerea căsătoriei între rude
Reviste:
4. Contribuții la studiul procedurii de judecată în cazul cererilor din materia adopției
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Contribuții la studiul titlurilor executorii notariale
Contribuții la studiul titlurilor executorii notariale*/Contributions à l'étude des titres exécutoires notariés/Contributions to the study of notarial enforceable titles
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (II). Reglementarea legislativă actuală
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Considerații privind exercitarea autorității părintești după divorț
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori
Adoptia potrivit Codului civil din 2009
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
PROCES-VERBAL DE AUDIERE MINOR CU VÂRSTA DE PESTE 10 ANI*
Legislație conexă :
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Codul de procedură civilă din 2010
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
;
se încarcă...