Art 263 Principiul interesului superior al copilului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Principiul interesului superior al copilului -
Art. 263.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Orice măsură privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie să fie luată cu respectarea interesului superior al copilului. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2)

(2) Pentru rezolvarea cererilor care se referă la copii, autoritățile competente sunt datoare să dea toate îndrumările necesare pentru ca părțile să recurgă la metodele de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Procedurile referitoare la relațiile dintre părinți și copii trebuie să garanteze că dorințele și interesele părinților referitoare la copii pot fi aduse la cunoștința autorităților și că acestea țin cont de ele în hotărârile pe care le iau. Jurisprudență

(4) Procedurile privitoare la copii trebuie să se desfășoare într-un timp rezonabil, astfel încât interesul superior al copilului și relațiile de familie să nu fie afectate. Jurisprudență, Reviste (3)

(5) În sensul prevederilor legale privind protecția copilului, prin copil se înțelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nici nu a dobândit capacitatea deplină de exercițiu, potrivit legii. Reviste (6), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Despre interesul superior al copilului - Marian Orzață
Principiul interesului superior al copilului trebuie interpretat în concordanță cu prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989, ratificată prin Legea nr. 18 din 28 septembrie 1990 și publicată în Monitorul Oficial nr. 314 din 13 iunie 1990.
Conform convenției O.N.U. prin copil se înțelege orice ființă umană sub vârsta de 18 ani, exceptând cazurile în care legea aplicabilă copilului stabilește limita majoratului sub această vârstă.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Unul dintre principiile generale care cârmuiește relațiile de familie, interesul superior al copilului este preluat din legislația specială, acolo unde este prevăzut cu prioritate în ceea ce privește drepturile copilului [art. 6 lit. a) din Legea nr. 272/2004], acest principiu putând fi opus atât părinților, cât și autorităților competente alua diferitele măsuri referitoare la copil. Noua reglementare, pe lângă dispozițiile-cadru din art. 263 noul C. civ., în care, printre altele, sunt făcute trimiteri la soluționarea conflictelor ori la desfășurarea pe cale amiabilă aprocedurilor privitoare la copii, sau se arată ce se înțelege prin „copil”, se raportează în mod constant la acest principiu (menționăm, cu titlu de exemplu, art. 272, 396, 398, 400, 452, 467, 472, 495, 508 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Așadar, cele convenite de părinți în legătură cu locuința copilului nu sunt obligatoriu de consfințit prin hotărârea instanței de divorț. Instanța de tutelă are sarcina de aconfrunta înțelegerea părintească cu interesul superior al copilului, acesta fiind principiul și criteriul fundamental al oricărei decizii privitoare la copii (art. 263 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Caracterul primordial al principiului interesului superior al copilului. Alin. (1) proclamă supremația criteriului interesului superior al copilului, care are caracter obligatoriu și trebuie respectat în luarea oricărei măsuri privitoare la copil, indiferent de autorul ei; identificarea direcției interesului superior al copilului cade în sarcina autorului măsurii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Ori de câte ori se ia o măsură care privește un copil, indiferent de persoana (fizică sau juridică) care o ia, trebuie respectat imperativ principiul primordial al interesului superior al copilului, consacrat pe plan internațional în art. 3 din Convenția O.N.U. cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea nr. 18/1990, republicată, și pe plan național, nu numai în noul Cod civil, ci și în art. 6 lit. a) din Legea nr. 272/2004. Conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, acest principiu este impus inclusiv în legătură cu drepturile și obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum și oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal. Principiul interesului superior al copilului prevalează în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Așadar, cele convenite de părinți în legătură cu locuința copilului nu sunt obligatoriu de consfințit prin hotărârea instanței de divorț. Instanța de tutelă are sarcina de aconfrunta înțelegerea părintească cu interesul superior al copilului, acesta fiind principiul și criteriul fundamental al oricărei decizii privitoare la copii (art. 263 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 253 Mijloace de apărare
Art 254 Apărarea dreptului la nume
Art 255 Măsuri provizorii
Art 256 Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Art 257 Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Art 258 Familia
Art 259 Căsătoria
Art 260 Egalitatea în drepturi a copiilor
Art 261 Îndatorirea părinților
Art 262 Relațiile dintre părinți și copii
Art 263 Principiul interesului superior al copilului
Art 264 Ascultarea copilului
Art 265 Instanța competentă
Art 266 Încheierea logodnei
Art 267 Ruperea logodnei
Art 268 Restituirea darurilor
Art 269 Răspunderea pentru ruperea logodnei
Art 270 Termenul de prescripție
Art 271 Consimțământul la căsătorie
Art 272 Vârsta matrimonială
Art 273 Bigamia
Reviste:
Ancheta psihosocială - un mijloc de probă neadaptat cerințelor Codului civil
Interesul superior al copilului/L'intérêt superieur de l'enfant/Child's best interest
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Decizia nr. 6 din 11 februarie 2019
Câteva aspecte privind rolul jurisprudenței în exercitarea autorității părintești în caz de divorț
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (I). Reglementarea legislativă anterioară
Executarea silită în baza hotărârilor judecătorești privind minorii
Consilierea psihologică a minorului în cadrul executării silite. Reglementarea actuală din perspectiva CEDO. Corelare cu alte proceduri speciale în materia protecției minorului
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Considerații privind divorțul soților prin procedura notarială
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Legislație conexă :
Convenția cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989 *)
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
;
se încarcă...