Art 261 Îndatorirea părinților | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Îndatorirea părinților -
Art. 261.
- Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (2)

Părinții sunt cei care au, în primul rând, îndatorirea de creștere și educare a copiilor lor minori.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aspecte generale despre principala îndatorire a părinților - Marian Orzață
Principala îndatorire a părinților este aceea de creștere și educare a copiilor lor minori fără a deosebi după cum aceștia sunt din căsătorie sau din afara acesteia, activitate care trebuie să pună întâietate pe principiul interesului superior al copilului.
Fără pretenția de a epuiza subiectul, precizăm că exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești trebuie să aibă în vedere interesul superior al copilului și să asigure bunăstarea materială și spirituală a copilului, în special prin îngrijirea acestuia, prin menținerea relațiilor personale cu el, prin asigurarea creșterii, educării și întreținerii sale, precum și prin reprezentarea sa legală și administrarea patrimoniului său. (art. 36 legea nr. 272/2004)
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Corelând acest text cu art. 261 noul C. civ. potrivit căruia „Părinții sunt cei care au, în primul rând, îndatorirea de creștere și educare acopiilor lor minori”, rezultă că răspunderea părinților este una cu caracter general și numai în mod excepțional operează un transfer de autoritate de la părinți la supraveghetori, însă numai dacă, la momentul producerii prejudiciului minorul se afla sau trebuia să se afle sub supravegherea ori îndrumarea unei persoane sau aunei instituții. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În ceea ce privește noțiunea de „copil”, completarea finalului articolului („…minor”) fiind redundantă, înțelegem, luând în considerare și art. 263 alin. (5) noul C. civ., că textul are în vedere persoana care nu aîmplinit 18 ani și nici nu adobândit capacitate deplină de exercițiu, făcându-se, totodată, aplicarea dispozițiilor art. 260 noul C. civ. care statuează egalitatea în drepturi acopiilor. 
    Referitor la obligațiile (ca, de altfel, și în cazul drepturilor) părintești, ele sunt exercitate în mod egal de ambii părinți [a se vedea, corelativ, art. 483 și art. 503 alin. (1) noul C. civ.], chiar și atunci când operează scindarea autorității părintești [art. 397 noul C. civ. – efectele divorțului și art. 305 alin. (2) noul C. civ. – nulitatea căsătoriei]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Principiul creșterii și educării copilului de către părinți. Absența ori caracterul insuficient conturat al discernământului copilului, asociată cu experiența de viață limitată reclamă asistență protectivă, adică ocrotire, realizată în primul rând prin părinți, iar în subsidiar prin instituirea tutelei, prin darea în plasament sau, după caz, prin alte măsuri de protecție specială anume prevăzute de lege [art. 106 alin. (1) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Calitatea de părinte dă naștere atât la drepturi, cât și la obligații. Principala îndatorire a părinților este aceea de creștere și educare a copiilor lor minori. Raportat la principiul egalității în drepturi a copiilor, consacrat cu caracter general de art. 260 NCC, îndatorirea de creștere și educare privește copilul în general, fără a deosebi după cum acesta este din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptat. Corelativ acestei obligații îi corespunde dreptul copilului (din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptat) de a fi crescut și educat de părinții săi. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 251 Data încetării personalității juridice
Art 252 Ocrotirea personalității umane
Art 253 Mijloace de apărare
Art 254 Apărarea dreptului la nume
Art 255 Măsuri provizorii
Art 256 Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Art 257 Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Art 258 Familia
Art 259 Căsătoria
Art 260 Egalitatea în drepturi a copiilor
Art 261 Îndatorirea părinților
Art 262 Relațiile dintre părinți și copii
Art 263 Principiul interesului superior al copilului
Art 264 Ascultarea copilului
Art 265 Instanța competentă
Art 266 Încheierea logodnei
Art 267 Ruperea logodnei
Art 268 Restituirea darurilor
Art 269 Răspunderea pentru ruperea logodnei
Art 270 Termenul de prescripție
Art 271 Consimțământul la căsătorie
Reviste:
Fundamentarea răspunderii pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție
Identificarea, evidența și asistența copiilor aflați în situații de risc
Introducerea instituției de învățământ ca parte responsabilă civilmente în latura civilă a procesului penal. Analiză cauză
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Relații de familie. Noutăți și precizări
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Legislație conexă :
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
;
se încarcă...