Art 255 Măsuri provizorii | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Apărarea drepturilor nepatrimoniale - Măsuri provizorii -
Art. 255.
- Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (5), Modele (1)

(1) Dacă persoana care se consideră lezată face dovada credibilă că drepturile sale nepatrimoniale fac obiectul unei acțiuni ilicite, actuale sau iminente și că această acțiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate să ceară instanței judecătorești luarea unor măsuri provizorii. Reviste (1)

(2) Instanța judecătorească poate să dispună în special:

a) interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie;

b) luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor.

(3) În cazul prejudiciilor aduse prin mijloacele presei scrise sau audiovizuale, instanța judecătorească nu poate să dispună încetarea, cu titlu provizoriu, a acțiunii prejudiciabile decât dacă prejudiciile cauzate reclamantului sunt grave, dacă acțiunea nu este în mod evident justificată, potrivit art. 75, și dacă măsura luată de instanță nu apare ca fiind disproporționată în raport cu prejudiciile cauzate. Dispozițiile art. 253 alin. (2) rămân aplicabile. Reviste (2)

(4) Instanța soluționează cererea potrivit dispozițiilor privitoare la ordonanța președințială, care se aplică în mod corespunzător. În cazul în care cererea este formulată înainte de introducerea acțiunii de fond, prin hotărârea prin care s-a dispus măsura provizorie se va fixa și termenul în care acțiunea în fond trebuie să fie introdusă, sub sancțiunea încetării de drept a acelei măsuri. Dispozițiile alin. (6) sunt aplicabile.

(5) Dacă măsurile luate sunt de natură să producă un prejudiciu părții adverse, instanța îl poate obliga pe reclamant să dea o cauțiune în cuantumul fixat de aceasta, sub sancțiunea încetării de drept a măsurii dispuse. Reviste (2)

(6) Măsurile luate potrivit prezentului articol anterior introducerii acțiunii în justiție pentru apărarea dreptului nepatrimonial încălcat încetează de drept, dacă reclamantul nu a sesizat instanța în termenul fixat de aceasta, dar nu mai târziu de 30 de zile de la luarea acestora. Reviste (1)

(7) Reclamantul este ținut să repare, la cererea părții interesate, prejudiciul cauzat prin măsurile provizorii luate, dacă acțiunea de fond este respinsă ca neîntemeiată. Cu toate acestea, dacă reclamantul nu a fost în culpă ori a avut o culpă ușoară, instanța, în raport cu circumstanțele concrete, poate fie să refuze obligarea sa la despăgubirile cerute de partea adversă, fie să dispună reducerea acestora. Reviste (3)

(8) Dacă partea adversă nu solicită daune-interese, instanța va dispune eliberarea cauțiunii, la cererea reclamantului, prin hotărâre dată cu citarea părților. Cererea se judecă potrivit dispozițiilor privitoare la ordonanța președințială, care se aplică în mod corespunzător. În cazul în care pârâtul se opune la eliberarea cauțiunii, instanța va fixa un termen în vederea introducerii acțiunii de fond, care nu poate fi mai lung de 30 de zile de la data pronunțării hotărârii, sub sancțiunea încetării de drept a măsurii de indisponibilizare a sumei depuse cu titlu de cauțiune. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    1. Pentru a se cere dispunerea de măsuri provizorii trebuie îndeplinite mai multe condiții. 
    a) dovada credibilă că drepturile sale nepatrimoniale fac obiectul unei acțiuni ilicite, actuale sau iminente; 
    b) că această acțiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat. 
    2. Dintre măsurile pe care instanța poate să le dispună, în general, în cazul pretinderii încălcării unui drept patrimonial, în condițiile menționate anterior, în cazul prejudiciilor aduse prin mijloacele presei scrise sau audiovizuale, încetarea, cu titlu provizoriu, a acțiunii prejudiciabile poate fi dispusă doar în anumite condiții cumulative, și anume: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Scopul instituirii măsurilor provizorii. Pentru apărarea drepturilor nepatrimoniale, grav vătămate sau, după caz, amenințate printr-o atingere ilicită, actuală sau iminentă, de natură să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, cel vătămat poate avea interes să ceară luarea unor măsuri provizorii (în principal, interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie sau luarea măsurilor necesare pentru aasigura conservarea probelor), până la introducerea acțiunii în justiție. În prezent, luarea unor asemenea măsuri sunt prevăzute doar în cazul atingerii aduse drepturilor de proprietate intelectuală (a se vedea, de exemplu, art. 61 din Legea nr. 64/1991 și art. 139 din Legea nr. 8/1996). Reglementând posibilitatea instituirii de măsuri provizorii la nivel general, al protecției drepturilor nepatrimoniale, textul prevede în detaliu procedura de instituire aacestor măsuri (a se vedea și art. 28c-28f din Codul civil elvețian). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Conform art. 255 C. civ.., la cererea reclamantului, instanța poate lua și măsuri provizorii, care să preîntâmpine cauzarea unui „prejudiciu greu de reparat”, cererea urmând să fie soluționată potrivit dispozițiilor privitoare la ordonanța președințială, care se aplică în mod corespunzător. Asemenea măsuri pot fi luate dacă persoana care se consideră lezată face dovada credibilă că drepturile sale nepatrimoniale fac obiectul unei acțiuni ilicite actuale, caz în care suntem în prezența unei justiții reactive, care constituie regula în materie, sau iminente, situație care s-ar putea încadra într-o situație excepțională de justiție preventivă, anticipatorie. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Alineatul (1) al art. 255 NCC stabilește cadrul general al apelării la instanța de judecată pentru luarea unor măsuri provizorii. Pentru a desemna titularul acțiunii, legiuitorul folosește expresia "persoana care se consideră lezată", care diferă de expresiile folosite în cazul acțiunilor prevăzute de art. 253: "persoana (...) ale cărei drepturi au fost încălcate", "cel care a suferit o încălcare", "persoana prejudiciată". Textul nu tinde să mute accentul de pe manifestarea obiectivă a încălcării dreptului spre reprezentarea pur subiectivă a persoanei în sensul existenței acestei încălcări, ci reprezintă o transpunere a ideii de "aparență" a dreptului, caracteristică pentru procedurile în care se dispune asupra măsurilor provizorii, care nu vizează o judecată asupra fondului dreptului, ci doar încuviințează sau dispun anumite conduite care ar fi permise sau s-ar impune în condițiile plenitudinii de manifestare a dreptului aparent. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    În condițiile art. 255 C. civ.., instanța de judecată va putea lua, pe cale de ordonanță președințială și măsuri provizorii, care pot consta îndeosebi în interzicerea încălcării sau interzicerea sa provizorie ori în luarea măsurilor necesare pentru conservarea probelor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 245 Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Art 246 Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Art 247 Opoziții
Art 248 Lichidarea
Art 249 Destinația bunurilor rămase după lichidare
Art 250 Desființarea unor persoane juridice
Art 251 Data încetării personalității juridice
Art 252 Ocrotirea personalității umane
Art 253 Mijloace de apărare
Art 254 Apărarea dreptului la nume
Art 255 Măsuri provizorii
Art 256 Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Art 257 Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Art 258 Familia
Art 259 Căsătoria
Art 260 Egalitatea în drepturi a copiilor
Art 261 Îndatorirea părinților
Art 262 Relațiile dintre părinți și copii
Art 263 Principiul interesului superior al copilului
Art 264 Ascultarea copilului
Art 265 Instanța competentă
Reviste:
Protecția drepturilor nepatrimoniale cu privire specială asupra drepturilor personalității în concepția C. civ.*
Acțiunile civile în apărarea drepturilor personalității și măsurile provizorii în reglementarea NCC
Protecția procedurală a dreptului la viață privată în Codul Civil din perspectiva Convenției Europene a Drepturilor Omului
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. I. Etapa verificărilor prealabile
Cauțiunea judiciară
Cererea de instituire a măsurilor provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală (I). Privire de ansamblu asupra reglementărilor incidente
Opinii privind condițiile pentru admisibilitatea ordonanței președințiale
Considerații privind prejudiciul nepatrimonial cauzat prin lezarea unor drepturi ale personalității
Constanță și evoluție în apărarea drepturilor personalității - drept român și european
Specificitatea acțiunii civile din domeniul proprietății intelectuale
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Modele:
Cerere pentru încetarea săvârșirii unor fapte ce aduc atingere unui drept personal nepatrimonial.
;
se încarcă...