Art 251 Data încetării personalității juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții speciale - Data încetării personalității juridice -
Art. 251.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Persoanele juridice supuse înregistrării încetează la data radierii din registrele în care au fost înscrise. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Celelalte persoane juridice încetează la data actului prin care s-a dispus încetarea sau, după caz, la data îndeplinirii oricărei alte cerințe prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Despre capacitatea de folosință a persoanei juridice - Mădălina Moceanu
Ca efect al radierii societății din registrul comerțului, în baza hotărârii judecătorului sindic de închidere a procedurii falimentului, potrivit Legii nr. 85/2006, societatea creditoare a încetat să mai existe și ca urmare, să mai aibă capacitatea de a avea drepturi și obligații în plan procesual, astfel că nu poate fi parte în proces, potrivit art. 41 alin.1 C.pr.civ. 1865.
Dispoziția judecătorului sindic privind descărcarea parțială a lichidatorului de îndatoriri și responsabilități, cu menținerea celor privind recuperarea creanțelor, nu echivalează cu prelungirea capacității de folosință a persoanei juridice, întrucât numai legea stabilește momentul și condițiile încetării persoanei juridice.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În ceea ce privește dispozițiile de actualitate, cadrul general al luării ființă, al organizării, funcționării precum și aîncetării existenței persoanelor juridice este reglementat în cuprinsul Titlului VI, Cartea I „Despre persoane”, în cuprinsul art. 187 - 251 noul C. civ.. Persoanele juridice sunt de drept public și de drept privat, dar indiferent din ce categorie fac parte, ele sunt calificate ca fiind subiecte de drept civil, iar participarea acestora, în nume propriu, în circuitul civil, se realizează prin încheierea de acte juridice, săvârșirea de fapte juridice, care sunt susceptibile să angajeze acestora răspunderea delictuală, respectiv contractuală, după caz. Desigur, ca și în cazul persoanelor fizice, angajarea răspunderii persoanei juridice se poate face pentru prejudiciile generate prin fapta ilicită proprie (art. 1357 - 1374 noul C. civ. coroborate cu art. 219 și art. 221 noul C. civ.), pentru fapta altuia (art. 1372 - 1374 noul C. civ.), respectiv pentru prejudiciile cauzate de lucruri, animale, ruina edificiului (în condițiile art. 1375 - 1380 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Radierea persoanei juridice din registrul în care a fost înscrisă reprezintă actul final al existenței persoanei juridice, personalitatea sa juridică încetând de la acel moment. În cazul în care persoana juridică nu este supusă înregistrării, încetarea personalității sale juridice devine efectivă la data actului prin care s-a dispus încetarea sa sau la momentul îndeplinirii oricărei alte cerințe prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Încetarea personalității juridice. Persoanele juridice supuse înregistrării încetează la data radierii din registrele în care au fost înscrise. Celelalte persoane juridice încetează la data actului prin care s-a dispus încetarea sau, după caz, la data îndeplinirii oricărei alte cerințe prevăzute de lege. 
    2. Efectul asupra datoriilor. Efectul extinctiv de personalitate juridică antrenează și efectul extinctiv de datorii. În cazul radierii societăților comerciale pentru orice motive, inclusiv pentru închiderea falimentului, foștii asociați sau acționari vor putea fi totuși acționați în judecată de oricare dintre foștii creditori, în condițiile îmbogățirii fără justă cauză (actio de in rem verso). Dacă creditorul respectiv va putea demonstra că patrimoniul său a fost redus în favoarea majorării patrimoniului asociaților/acționarilor pârâți, că între micșorarea unui patrimoniu și mărirea celuilalt (celorlalte) există o legătură de cauzalitate, iar majorarea nu își găsește o justă cauză, atunci asociații/acționarii vor putea fi obligați la plata creanței contra fostei societăți debitoare, creanță care s-a stins ca urmare a închiderii falimentului. Nu este vorba, în cazul extincției personalității juridice, de o răspundere propriu-zisă a fostului asociat sau acționar pentru datoriile fostei societăți, ci de o răspundere proprie, a fostului asociat/acționar, pentru îmbogățire fără justă cauză. Creanța rezultată dintr-o astfel de acțiune este una originară, și nu derivată din creanța contra fostei societăți, care rămâne stinsă. Așadar, niciun element al creanței vechi și niciun accesoriu al acesteia nu se transferă asupra noii creanțe. Din punct de vedere practic, actio de in rem verso este greu de probat. În cazul închiderii falimentului, o actio de in rem verso a unui creditor al fostei societăți are șanse chiar mai reduse de reușită decât în mod obișnuit, întrucât a) stingerea obligațiilor fostei societăți este efectul închiderii falimentului, care, în principiu, este o cauză justă pentru mărirea patrimoniului fostului asociat/acționar și, în plus, b) stingerea datoriilor fostei societăți, de care oricum asociatul/acționarul nu era ținut, este însoțită de dispariția acțiunilor sau părților sociale emise de fosta societate, contribuția la capitalul social a celor în cauză fiind și ea pierdută; în prezența unei astfel de micșorări, concomitentă cu majorarea patrimoniului, acțiunea poate fi respinsă ca inadmisibilă. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Conform art. 192 C. civ.., reglementarea de drept comun apersoanei juridice este cuprinsă în art. 187-251 C. civ.. Diversitatea persoanelor juridice adat însă naștere și unei bogate legislații speciale, legislație la care art. 192 C. civ.. și face trimitere, fiecare act normativ de acest gen fiind consacrat câte unei categorii distincte. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Astfel, în ceea ce privește încetarea societăților de asigurare ca persoane juridice, al căror cadru normativ îl constituie Legea nr. 32/2000, Legea nr. 503/2004 reglementează procedura redresării și procedura falimentului în caz de insolvabilitate a societăților de asigurare. 
    De asemenea, ca modalități de încetare a existenței instituțiilor bancare reglementate de O.U.G. nr. 99/2006, avem în vedere fuziunea și divizarea, ce vizează orice operațiuni în care este implicată o instituție de credit, persoană juridică română, care are drept rezultat un transfer total sau semnificativ al patrimoniului acesteia, indiferent de modalitatea în care se realizează o astfel de operațiune. Operațiunile de fuziune și divizare sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României și pot fi înregistrate în registrul comerțului numai după obținerea acestei aprobări. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 241 Transformarea persoanei juridice
Art 242 Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Art 243 Opoziții
Art 244 Modurile de încetare
Art 245 Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Art 246 Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Art 247 Opoziții
Art 248 Lichidarea
Art 249 Destinația bunurilor rămase după lichidare
Art 250 Desființarea unor persoane juridice
Art 251 Data încetării personalității juridice
Art 252 Ocrotirea personalității umane
Art 253 Mijloace de apărare
Art 254 Apărarea dreptului la nume
Art 255 Măsuri provizorii
Art 256 Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Art 257 Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Art 258 Familia
Art 259 Căsătoria
Art 260 Egalitatea în drepturi a copiilor
Art 261 Îndatorirea părinților
Reviste:
Efectele radierii societății comerciale asupra personalității sale juridice
Momentul până la care angajatorul are calitate procesuală pasivă în litigiile privind constatarea încadrării activității desfășurate de salariat în grupă superioară de muncă
Lost in translation... Despre natura juridică a obștii de moșneni
Lipsa capacității procesuale de folosință. Analiză teoretică și practică judiciară
Salvarea debitorului, persoană juridică, supus executării silite: Insolvența
Salvarea debitorului persoană juridică, supus executării silite: insolvența*/Le redressement du débiteur, personne morale, soumis à l'exécution forcée: l'insolvabilité/Saving the debtor, juridical person, subject of forced execution: insolvency
De ce primarul sau primăria nu pot fi executați silit?/Pourquoi la saisie n'est-elle pas possible pour le maire ou la mairie?/Why the mayor or the town hall may not be subject to compulsory enforcement?
De ce primarul sau primăria nu pot fi executați silit?
Capacitatea procesuală de folosință
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2017
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...