Art 223 Statul și unitățile administrativ-teritoriale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții speciale - Statul și unitățile administrativ teritoriale -
Art. 223.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

(1) În raporturile civile în care se prezintă nemijlocit, în nume propriu, ca titular de drepturi și obligații, statul participă prin Ministerul Finanțelor Publice, afară de cazul în care legea stabilește un alt organ în acest sens. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător și unităților administrativ-teritoriale care participă la raporturile civile în nume propriu, prin organele prevăzute de lege. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Un rol important în cadrul răspunderii civile îl au „Statul și unitățile administrativ-teritoriale”. Prin art. 223 noul C. civ., legiuitorul precizează faptul că: „în raporturile civile în care se prezintă în mod nemijlocit, în nume propriu, ca titular de drepturi și obligații, statul participă prin Ministerul Finanțelor Publice, afară de cazul în care legea stabilește un alt organ în acest sens”, aceste dispoziții fiind aplicabile „în mod corespunzător și unităților administrativ-teritoriale care participă la raporturile civile în nume propriu, prin organele prevăzute de lege”. Apoi, în următorul articol se arată limitele răspunderii civile astatului și aunităților administrativ-teritoriale, respectiv „dacă prin lege nu se dispune altfel, statul nu răspunde decât în mod subsidiar pentru obligațiile organelor, autorităților și instituțiilor publice care sunt persoane juridice și niciuna dintre aceste persoane juridice nu răspunde pentru obligațiile statului”. Mai departe, în al doilea alineat al art. 224 noul C. civ. se arată că dispozițiile de mai sus sunt aplicabile și „unităților administrativ-teritoriale care nu răspund decât în mod subsidiar pentru obligațiile organelor, instituțiilor și serviciilor publice din subordinea acestora atunci când acestea au personalitate juridică”. Astfel, Noul Cod civil reglementează expressis verbis sfera răspunderii, instituțiile și organele chemate să răspundă din punct de vedere civil, limitele și cazurile în care funcționează răspunderea subsidiară ori personală astatului ori aunităților mai sus menționate, prin organele sale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 223 Reluând prevederile din art. 25 din Decretul nr. 31/1954, Ministerul Finanțelor Publice rămâne și în reglementarea noului Cod civil persoana care reprezintă statul român în raporturile de drept civil. Unitățile administrativ-teritoriale vor fi reprezentate la rândul lor prin organele prevăzute în mod expres în acest sens. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Reprezentantul statului român. Statul român are calitate de persoană juridică de drept public. În această calitate, statul român este reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, ori de câte ori este vorba de raporturi juridice civile în care statul român este parte nemijlocit, în nume propriu, ca titular de drepturi și obligații. Dacă prin lege se stabilește altfel, atunci statul român este reprezentat în aceste raporturi juridice de persoana sau instituția indicate în legea specială. În orice caz, statul român este reprezentat, în raporturile de drept public sau în raporturile de drept internațional public, de Guvern sau, după caz, de Președintele României. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   - Statul român este declarat persoană juridică direct de lege (art. 25 din Decretul nr. 31/1954 aprevăzut că statul este persoană juridică, iar art. 223 C. civ.., deși nu prevede expres că statul este persoană juridică, face referire la participarea nemijlocită aacestuia, în nume propriu, ca titular de drepturi și obligații, la raporturi juridice civile); [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Statul este o realitate obiectivă, iar calitatea sa de persoană juridică de drept public este consacrată în legea fundamentală, art. 1 din Constituția României dispunând că: "România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil". 
    Personalitatea juridică a statului are elemente specifice, pe care nu le întâlnim la orice persoană juridică. 
    Conform dispozițiilor art. 223 NCC, în raporturile civile în care se prezintă nemijlocit, în nume propriu, ca titular de drepturi și obligații, statul participă prin Ministerul Finanțelor Publice, afară de cazul în care legea stabilește un alt organ în acest sens. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 213 Obligațiile membrilor organelor de administrare
Art 214 Separarea patrimoniilor
Art 215 Contrarietatea de interese
Art 216 Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Art 217 Suspendarea actelor atacate
Art 218 Participarea la circuitul civil
Art 219 Răspunderea pentru fapte juridice
Art 220 Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Art 221 Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Art 222 Independența patrimonială
Art 223 Statul și unitățile administrativ-teritoriale
Art 224 Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ-teritoriale
Art 225 Naționalitatea persoanei juridice
Art 226 Denumirea persoanei juridice
Art 227 Sediul persoanei juridice
Art 228 Schimbarea denumirii și sediului
Art 229 Dovada denumirii și sediului
Art 230 Alte atribute de identificare
Art 231 Mențiuni obligatorii
Art 232 Noțiune
Art 233 Modurile de reorganizare
Reviste:
Cuprinsul cererii de chemare în judecată formulate de o persoană juridică (procedură contencioasă)
Statul român, ca subiect al Dreptului Comerțului Internațional
Studiu de caz - Are statul român calitate procesuală pasivă în litigiile pentru repararea prejudiciilor cauzate societăților comerciale prin restituirea către foștii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat?
Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Calificarea cererii de anulare a hotărârii consiliului local prin care solicită trecerea bunului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Cadru procesual
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
;
se încarcă...