Art 215 Contrarietatea de interese | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Funcționarea persoanei juridice - Contrarietatea de interese -
Art. 215.
- Puneri în aplicare (1), Reviste (6), Doctrină (4)

(1) Este anulabil actul juridic încheiat în frauda intereselor persoanei juridice de un membru al organelor de administrare, dacă acesta din urmă, soțul, ascendenții sau descendenții lui, rudele în linie colaterală sau afinii săi, până la gradul al patrulea inclusiv, aveau vreun interes să se încheie acel act și dacă partea cealaltă a cunoscut sau trebuia să cunoască acest lucru. Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Atunci când cel care face parte din organele de administrare ale persoanei juridice ori una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) are interes într-o problemă supusă hotărârii acestor organe, trebuie să înștiințeze persoana juridică și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta. În caz contrar, el răspunde pentru daunele cauzate persoanei juridice, dacă fără votul lui nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută. Reviste (1), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Această prevedere este similară cu cea din art. 1441 din Legea nr. 31/1990.În schimb, art. 215 noul C. civ. prevede în mod expres sancțiune nulității relative în cazul actelor încheiate în frauda intereselor persoanei juridice de către un membru al organelor de conducere dacă acesta, soțul, ascendenții sau descendenții lui, rudele în linie colaterală sau afinii săi, până la gradul al patrulea inclusiv, aveau vreun interes să se încheie acel act și dacă partea cealaltă acunoscut sau trebuia să cunoască acest lucru. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Condițiile anulabilității. Actele juridice în care este parte persoana juridică și în care un membru al organelor de administrare sau o persoană apropiată acestuia (soț, rudă apropiată, afin) are un interes, sunt anulabile, cu condiția întrunirii a trei condiții cumulative: a) actele juridice să se fi încheiat în frauda intereselor persoanei juridice; b) actele juridice să se fi încheiat de un membru interesat al persoanei juridice; c) terțul cocontractant să fi cunoscut sau fi avut obligația de cunoaște faptul că membrul persoanei juridice care a încheiat actele juridice în numele și pe seama persoanei juridice este interesat și că actul juridic fraudează interesele persoanei juridice. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   101. Fondatorii din societățile cooperatiste au calitate procesuală activă privind constatarea nulității absolute a hotărârii prin care AGA a decis în­ființarea unei societăți cooperatiste de gradul 2, legea necondiționând promovarea unei astfel de acțiuni de calitatea de membru cooperator sau de acceptarea ofertei de participare ca membru fondator la societățile cooperatiste de gradul 1 sau 2 (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 1661/2011, www.scj.ro). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Administratorii cu puteri de reprezentare intră în raporturi juridice cu terții în numele persoanei juridice, iar în interiorul persoanei juridice dețin puterea de a gestiona și de a îndeplini acte juridice privitoare la administrare. Toate operațiunile impun administratorilor cu sau fără reprezentare activitate transparentă, diligență și prevenirea daunelor, prin respectarea dreptului la informare. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   101. Fondatorii din societățile cooperatiste au calitate procesuală activă privind constatarea nulității absolute a hotărârii prin care AGA a decis în­ființarea unei societăți cooperatiste de gradul 2, legea necondiționând promovarea unei astfel de acțiuni de calitatea de membru cooperator sau de acceptarea ofertei de participare ca membru fondator la societățile cooperatiste de gradul 1 sau 2 (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 1661/2011, www.scj.ro). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 205 Data dobândirii capacității de folosință
Art 206 Conținutul capacității de folosință
Art 207 Desfășurarea activităților autorizate
Art 208 Capacitatea de a primi liberalități
Art 209 Data dobândirii capacității de exercițiu
Art 210 Lipsa organelor de administrare
Art 211 Incapacități și incompatibilități
Art 212 Actele emise de organele persoanei juridice
Art 213 Obligațiile membrilor organelor de administrare
Art 214 Separarea patrimoniilor
Art 215 Contrarietatea de interese
Art 216 Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Art 217 Suspendarea actelor atacate
Art 218 Participarea la circuitul civil
Art 219 Răspunderea pentru fapte juridice
Art 220 Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Art 221 Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Art 222 Independența patrimonială
Art 223 Statul și unitățile administrativ-teritoriale
Art 224 Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ-teritoriale
Art 225 Naționalitatea persoanei juridice
Reviste:
Regimul sancțiunilor juridice aplicabile cazurilor de conflict de interese în interiorul societăților
Conflictul de interese în dreptul societăților (art. 127 din Legea nr. 31/1990). Obligația asociatului de a se abține de la deliberări în cazul conflictului de interese
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Nulitate hotărâre consiliu de administrație. Admisibilitate cerere întemeiată pe dispozițiile Codului civil/Nullity of the resolution of the board of directors. Admissibility of claim based on the provisions of the Civil Code
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Obligația de loialitate a administratorului față de societate și asociați/The loyalty obligation of the director towards the company and shareholders
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Conceptualizări confuze din dreptul nostru societar, ușor de observat din perspectiva analizei sale economice/Des conceptualisations confuses de notre droit des sociétés, faciles à repérer de la perspective de son analyse économique/Confused conceptualizations in our corporate law, easy to remark from the perspective of its economic analysis
Obligațiile administratorilor față de societatea comercială. Regula deciziei de afaceri
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...