Art 213 Obligațiile membrilor organelor de administrare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Funcționarea persoanei juridice - Obligațiile membrilor organelor de administrare -
Art. 213.
- Reviste (5), Doctrină (7)

Membrii organelor de administrare ale unei persoane juridice trebuie să acționeze în interesul acesteia, cu prudența și diligența cerute unui bun proprietar.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 213 
    Obligația membrilor organelor de administrare de aacționa cu prudența și diligența unui bun proprietar este specifică prevederilor mandatului cu titlu oneros reglementat de art. 2018 noul C. civ.. Această obligație subzistă și în situația în care administratorii nu sunt remunerați. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Trimiterea la cutumă poate fi și implicită când judecătorul, pentru aaplica unele noțiuni folosite de legiuitor, trebuie să facă aprecieri conforme cutumei. Astfel de cazuri avem, de exemplu, în legătură cu interpretarea noțiunii de „bun proprietar” [art. 213, art. 713 alin. (1) și (3), art. 803 alin. (1), art. 1334 alin. (1), art. 1480 alin. (1), art. 2018 alin. (1) noul C. civ. etc.], interpretarea „bunelor moravuri” [art. 196 alin. (1) lit. c), art. 526 alin. (1), art. 1009 alin. (2), art. 1225 alin. (3), art. 1236 alin. (3), art. 1255 alin. (1), art. 1402 noul C. civ. etc.]. În această privință, autorul O. Ungureanu îl citează pe J. Carbonnier, după care „prin ubicuitatea sa, vinovăția face să explodeze în toate părțile dreptului pozitiv forța ireductibilă acutumei” J. Carbonnier, Sociologie juridique,Quadrige, PUF, Paris, 1994, p. 230.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Obligația de fidelitate. Organele de administrare ale persoanei juridice au obligația de fidelitate față de aceasta, fiind ținute să acționeze permanent în interesul persoanei juridice ca un bonus pater familias, cu prudența și diligența cerute unui bun proprietar. Deși nu sunt proprietarii bunurilor din patrimoniul persoanei juridice, organele de administrare ale persoanei juridice sunt ținute să se comporte ca și când ar fi. Ceea ce impune textul este nu o proprietate indirectă a organelor de administrare asupra bunurilor din patrimoniul persoanei juridice, ci o răspundere agravată a acestora pentru toate eventualele prejudicii aduse persoanei juridice de modul în care sunt gestionate afacerile sau activitățile nonprofit ale acesteia. Riscul presupus de întreprinderea persoanei juridice este, practic, riscul asumat de membrii organelor de administrare. Membrii acestor organe trebuie să fie profesioniști ai riscului. Ei nu pot încheia acte juridice sau nu se pot antrena în afaceri cu persoana juridică dacă interesele lor personale (sau interesele unor terți) sunt în conflict cu interesele persoanei juridice. În cazul în care își încalcă obligația de loialitate, organul de administrare nu numai că răspunde patrimonial pentru acoperirea prejudiciului cauzat, dar el se expune și unor sancțiuni penale, precum și revocării din funcție. Neobservarea ori deturnarea interesului societății comerciale, spre exemplu, provoacă răspunderea patrimonială sau penală a administratorului mai ales în cazul în care societatea este în insolvență. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Membrii organelor de administrare ale unei persoane juridice trebuie să acționeze în interesul acesteia, cu prudența și diligența cerute unui bun proprietar. Ei sunt obligați să se abțină de la afolosi în profitul ori în interesul lor sau al unor terți, după caz, bunurile persoanei juridice ori informațiile pe care le obțin în virtutea funcției lor, afară de cazul în care ar fi autorizați în acest scop de către cei care i-au numit (art. 213 și art. 214 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    De asemenea, prevederile art. 214 NCC stabilesc în sarcina acelorași membri obligația de a asigura și menține separația dintre patrimonii, respectiv patrimoniul persoanei juridice și cel aparținând membrilor organelor de administrare. 
    Cu titlu de noutate în legislația noastră civilă, alin. (2) al acestui articol instituie interdicția membrilor unor astfel de organe din cadrul persoanei juridice de a folosi, în interesul lor propriu sau al unui terț, bunurile persoanei juridice ori informațiile pe care le obțin în virtutea funcției lor, în legătură cu persoana juridică. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 203 Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Art 204 Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Art 205 Data dobândirii capacității de folosință
Art 206 Conținutul capacității de folosință
Art 207 Desfășurarea activităților autorizate
Art 208 Capacitatea de a primi liberalități
Art 209 Data dobândirii capacității de exercițiu
Art 210 Lipsa organelor de administrare
Art 211 Incapacități și incompatibilități
Art 212 Actele emise de organele persoanei juridice
Art 213 Obligațiile membrilor organelor de administrare
Art 214 Separarea patrimoniilor
Art 215 Contrarietatea de interese
Art 216 Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Art 217 Suspendarea actelor atacate
Art 218 Participarea la circuitul civil
Art 219 Răspunderea pentru fapte juridice
Art 220 Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Art 221 Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Art 222 Independența patrimonială
Art 223 Statul și unitățile administrativ-teritoriale
Reviste:
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Obligațiile administratorilor față de societatea comercială. Regula deciziei de afaceri
Răspunderea civilă a membrilor organelor de administrare față de terți pentru actele și faptele juridice [Civil liability of members of the administrative bodies to third parties for legal acts and deeds]
Răspunderea membrilor organelor de administrare ale societății insolvente (Partea I-a - Răspunderea în procedura de drept comun)/[Liability of the insolvent company's directors (Part I - Liability in the general law)]
Obligația de loialitate a administratorului față de societate și asociați/The loyalty obligation of the director towards the company and shareholders
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...