Art 209 Data dobândirii capacității de exercițiu | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea de exercițiu - Data dobândirii capacității de exercițiu -
Art. 209.
- Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (10), Comentarii expert (1)

(1) Persoana juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor. Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (1)

(2) Au calitatea de organe de administrare, în sensul alin. (1), persoanele fizice sau persoanele juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate să acționeze, în raporturile cu terții, individual sau colectiv, în numele și pe seama persoanei juridice. Reviste (6), Doctrină (1)

(3) Raporturile dintre persoana juridică și cei care alcătuiesc organele sale de administrare sunt supuse, prin analogie, regulilor mandatului, dacă nu s-a prevăzut altfel prin lege, actul de constituire sau statut. Reviste (4), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Anularea acțiunii reclamantei societate profesionistă pentru lipsa capacitatii de exercitiu - Mădălina Moceanu
Potrivit art. 56 alin. (1) Cod procedură civilă, „Poate fi parte în judecată orice persoană care are folosința drepturilor civile”, în timp ce, potrivit art. 57 alin. (1) și (2) din același act normativ, „(1) Cel care are calitatea de parte își poate exercita drepturile procedurale în nume propriu sau prin reprezentant, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel. (2) Partea care nu are exercițiul drepturilor procedurale nu poate sta în judecată decât dacă este reprezentată, asistată ori autorizată în condițiile prevăzute de legile sau, după caz, de statutele care îi reglementează capacitatea ori modul de organizare.”
Sub acest aspect, relevante sunt dispozițiile art. 209 alin. (1) și (2), și, mai ales, dispozițiile art. 210 alin. (1) din Codul civil, cu următorul conținut:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Din analiza acestor prevederi putem extrage ideea conform căreia persoana juridică poate ființa și în lipsa organelor de administrare, cu toate că „data dobândirii capacității de exercițiu apersoanei juridice” este cea aconstituirii „organelor sale de administrare” (art. 209 noul C. civ.), apoi putem vedea că „raporturile între persoana juridică și cei care alcătuiesc organele sale de administrare” sunt supuse regulilor mandatului, dar nu întotdeauna. De aici rezultă dezbaterile doctrinare privind „transferul de putere” în strânsă legătură cu mandatul încredințat ori lipsa aplicării acestor reguli de la mandat, dacă „nu s-a prevăzut prin lege, prin actul de constituire sau statut”. Nu putem pune deci egal între faptele ilicite și prejudiciabile săvârșite de organele de conducere și administrare în legătură cu funcțiile încredințate și faptele ilicite ale însăși persoanei juridice, cu atât mai mult cu cât prin depășirea acestor limite, cum vom vedea mai jos, organele mai sus precizate sunt ținute să răspundă personal, cu atât mai mult iarăși când prin actul constitutiv acționează ca mandatari ai persoanei juridice. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Organele de administrare ale persoanei juridice pot fi atât persoane fizice cât și persoane juridice. Relația dintre persoana juridică și organele sale de conducere este guvernată, ca și în vechea reglementare (art. 36 din Decretul nr. 31/1954), în lipsă de dispoziție contrară, de regulile mandatului. După cum reglementa și art. 35 din Decretul nr. 31/1954, actele juridice încheiate de organele persoanei juridice, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice însăși. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Persoana juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor. Până la constituirea organelor de administrare, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor care privesc persoana juridică se fac de către fondatori ori de către persoanele fizice sau persoanele juridice desemnate în acest scop. Actele juridice astfel încheiate de către persoanele competente, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, în vederea dobândirii personalității juridice, sunt însăși actele persoanei juridice. Însă, cel care contractează pentru persoana juridică rămâne personal ținut față de terți dacă aceasta nu se înființează ori dacă nu își asumă obligația contractată, în afara cazului când prin contract afost exonerat de această obligație. Raporturile dintre persoana juridică și cei care alcătuiesc organele sale de administrare sunt supuse regulilor mandatului, dacă nu s-a prevăzut altfel prin lege, actul de constituire sau statut A se vedea prevederile art. 205 alin. (3) - (4) și art. 209-210 noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    În ceea ce privește persoanele juridice, capacitatea de exercițiu constă, ca și în cazul persoanelor fizice, în aptitudinea acestora de aîncheia un contract prin organele sale de conducere. Potrivit art. 209 C. civ.., capacitatea de exercițiu apersoanei juridice se dobândește de la data constituirii organelor de conducere. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Categorii și efecte ale voinței persoanei juridice. Voința persoanei juridice legal constituită este o voință juridică. Aceasta este: a) fie intenția calificată prin scopul de a genera, prin acte juridice, drepturi și obligații, b) fie intenția prezumată de a deveni parte în raporturile juridice de răspundere pentru prejudicii rezultate din „fapta” proprie (răspunderea pentru culpă) sau din riscul de activitate (răspunderea obiectivă). Voința juridică a persoanei juridice se exprimă, în actele juridice, prin organele sale de administrare. Dacă sunt în limitele puterilor ce le-au fost încredințate, aceste acte juridice sunt considerate actele persoanei juridice însăși. Faptele juridice, licite sau ilicite, generatoare de răspundere civilă, ale organelor de administrare sunt faptele persoanei juridice însăși și obligă însăși persoana juridică, dar numai dacă ele au legătură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor încredințate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 199 Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Art 200 Înregistrarea persoanei juridice
Art 201 Obligația de verificare a documentelor publicate
Art 202 Lipsa înregistrării
Art 203 Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Art 204 Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Art 205 Data dobândirii capacității de folosință
Art 206 Conținutul capacității de folosință
Art 207 Desfășurarea activităților autorizate
Art 208 Capacitatea de a primi liberalități
Art 209 Data dobândirii capacității de exercițiu
Art 210 Lipsa organelor de administrare
Art 211 Incapacități și incompatibilități
Art 212 Actele emise de organele persoanei juridice
Art 213 Obligațiile membrilor organelor de administrare
Art 214 Separarea patrimoniilor
Art 215 Contrarietatea de interese
Art 216 Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Art 217 Suspendarea actelor atacate
Art 218 Participarea la circuitul civil
Art 219 Răspunderea pentru fapte juridice
Reviste:
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Societăți comerciale. Contractul de administrație. Contractul managerial. Contractul de muncă
Societăți comerciale. Contractul de administrație. Contractul managerial. Contractul de muncă
Scurte considerații asupra obligației sub condiția suspensivă a aprobării adunării generale a acționarilor
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Studiu de caz - Despre confuzia instituțiilor privind capacitatea de exercițiu a persoanei juridice
Efectele expirării mandatului administratorului unei societăți^[1] /Les effets de l’expiration du mandat de l’administrateur d’une société/ Effects of expiry of the mandate of a company director
Aplicații practice ale contractului de mandat potrivit noului Cod civil
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...