Art 2 Obiectul și conținutul Codului civil | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Obiectul și conținutul Codului civil -
Art. 2.
- Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (5), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Dispozițiile prezentului cod reglementează raporturile patrimoniale și nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil. Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Prezentul cod este alcătuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul dispozițiilor sale. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (24), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Obiectul codului civil este definit prin raportare la subiectele raporturilor juridice de drept civil. Astfel, prezentul cod reglementează raporturile patrimoniale și nepatrimoniale încheiate de persoane ca subiecte de drept civil. Subiectele de drept civil sunt atât persoanele fizice cât și cele juridice, profesioniști sau nu. 
    Articolul 2 consacră caracterul general al normelor noul C. civ., comune și aplicabile tuturor raporturilor juridice de natură civilă. Excepțiile sunt prevăzute prin norme speciale, derogatorii de la dreptul comun. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Preliminarii. Doctrina a subliniat că, întrucât în răstimpul apropiat unui secol și jumătate, soluțiile legislative ale vechiului Cod civil și-au dovedit viabilitatea, ele au fost preluate de noul Cod civil, ceea ce denotă raportul puternic de continuitate dintre cele două coduri. Noutățile de obiect, conținut și structură conceptuală au fost însă necesare. Summa summarum, opțiunea pentru concepția monistă de reglementare a raporturilor de drept privat, evoluțiile existenței juridice individuale și sociale, nevoia de actualizare și modernizare a numeroase instituții juridice și, nu în ultimul rând, rațiuni de ordin lingvistic au făcut necesare elaborarea și adoptarea noului Cod civil (a se vedea Noul vechi Cod civil, V. Stoica, Drept civil, 2009, p. XI-XIII). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Obiectul și conținutul Codului civil sunt reglementate într-o manieră asemănătoare cu aceea din titlul preliminar al Codul civil din Québec și al art. 1 alin. (1) C. civ. elvețian. 
   2. Noul Cod civil reglementează totalitatea raporturilor de drept privat, plecând de la ideea unității lui (concepția monistă); el încorporează prevederile specifice ramurilor de drept privat, adică dreptului civil, dreptului familiei, dreptului comercial și dreptului internațional privat. În favoarea unității dreptului privat pot fi aduse mai multe argumente: ea asigură protecția neprofesioniștilor, de exemplu, se aplică aceleași reguli atât vânzării comerciale, cât și celei civile; în tot dreptul privat se folosesc aceleași principii și aceleași noțiuni; există un instrument unic de lucru ș.a. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Desigur, prima întrebare care apare în mintea oricărui autor de drept administrativ parcurgând noua reglementare consacrată proprietății publice privește actualul sediu al materiei. Atâta timp cât proprietatea publică aparține exclusiv statului sau unităților administrativ-teritoriale, iar de „gestionarea” acestor bunuri se ocupă exclusiv autorități ale administrației publice se pune problema rațiunii consacrării regimului juridic al acesteia în noul Cod civil. Fără aformula un răspuns categoric, vom aminti în acest context obiectul de reglementare al acestuia prevăzut în art. 2 alin. (1) potrivit căruia: „Dispozițiile prezentului cod reglementează raporturile patrimoniale și nepatrimoniale dintre persoane ca subiecte de drept civil”, lăsând cititorul să aprecieze singur răspunsul corect la întrebarea ridicată. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Având în vedere că noțiunile de bază cu care operează ramurile de drept privat sunt acelea definite și dezvoltate în dreptul civil Instituțiile juridice cum sunt: persoanele (fizice și juridice), relațiile de familie (căsătoria și rudenia), bunurile (drepturile reale, dezmembrămintele dreptului de proprietate privată, fiducia, administrarea bunurilor altuia, proprietatea publică, cartea funciară), moștenirile și liberalitățile (moștenirea legală, liberalitățile, transmisiunea și partajul moștenirii), obligațiile (izvoarele obligațiilor, modalitățile obligațiilor, obligațiile complexe, executarea obligațiilor, transmisiunea și transformarea obligațiilor, stingerea obligațiilor, restituirea prestațiilor, diferite contracte speciale, garanțiile personale, privilegiile și garanțiile reale), prescripția extinctivă, decăderea și calculul termenelor (prescripția extinctivă, regimul general al termenelor de decădere, calculul termenelor) și dispoziții de drept internațional privat (conflicte de legi) au fost circumscrise și reglementate amănunțit în dreptul civil., precum și faptul că, ori de câte ori, anumite relații sociale nu sunt reglementate expres de normele juridice specifice, se vor aplica principiile și reglementările de drept civil – în măsura, desigur, în care ele nu contravin spiritului și reglementărilor specifice din ramura respectivă de drept –, dreptul civil rămâne dreptul comun Expresia de drept comun „desemnează norma juridică sau gruparea de norme juridice prin care se înfăptuiește reglementarea legală generală, de principiu, aunui raport social sau aunui domeniu de raporturi sociale, reglementare care primește aplicare într-un anumit domeniu, ori de câte ori (sau în măsura în care) acel domeniu este supus unei reglementări legale speciale, derogatorii”.A se vedea M. Costin, Dicționar de drept civil, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1980, p. 196.în materie. Articolul 2 alin. (2) noul C. civ. reafirmă rolul de drept comun al dreptului civil „pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul dispozițiilor sale”. Acest rol de drept comun față de toate ramurile de drept privat (și nu numai A se vedea M. Mureșan, op.cit., p. 12.) apare, deci, „în sensul că el reglementează principiile și normele fundamentale ale raporturilor dintre oameni, principii și norme de maximă generalitate, care se aplică nu numai în raporturile juridice de drept civil, dar și în raporturile juridice reglementate de alte ramuri, ori de câte ori normele specifice acelor ramuri nu aduc reglementări exprese derogatorii de la dreptul comun” Ibidem.. Normele dreptului civil constituie dreptul comun și datorită generalității lor, precum și acaracterului lor tehnic, și prezintă, ca atare, oarecare stabilitate în raport cu alte ramuri ale dreptului” A. Pop, Gh. Beleiu, Drept civil. Teoria generală adreptului civil,Universitatea din București, 1980, p. 41.. Într-o exprimare plastică, s-a mai spus că dreptul civil „împrumută” norme ale sale altor ramuri de drept, când acestea n-au norme proprii pentru reglementarea anumitor relații sociale or, invers, alte ramuri de drept „împrumută” norme de la dreptul civil A se vedea Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ediție revăzută și adăugită, Casa de editură și presă „ȘANSA” – S.R.L., București, 1995, p. 28.. Împrumutul normei juridice civile poate fi făcut expres sau tacit G. Boroi, Drept civil. Partea generală, ediția aII-a, Editura ALL, București, 1999, p. 5.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 1 Izvoarele dreptului civil
Art 2 Obiectul și conținutul Codului civil
Art 3 Aplicarea generală a Codului civil
Art 4 Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privind drepturile omului
Art 5 Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Art 6 Aplicarea în timp a legii civile
Art 7 Teritorialitatea legii civile
Art 8 Extrateritorialitatea legii civile
Art 9 Interpretarea legii
Art 10 Interzicerea analogiei
Art 11 Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Art 12 Libertatea de a dispune
Reviste:
Considerații cu privire la expirarea mandatului și posibilitatea prelungirii de drept a puterii de reprezentare a mandatarului potrivit noului Cod civil
Ipostaze ale abuzului de drept în materia căsătoriei
Implicațiile codului civil și ale codului de procedură civilă în materia contractelor civile și a procedurii de executare a titlurilor executorii derivate din soluționarea litigiilor având ca obiect contracte civile
Dreptul comercial - un drept (exclusiv) obiectiv?
Cerere de intervenție accesorie în favoarea reclamanților. Cerere de acordare a cheltuielilor de judecată efectuate de intervenient
Succesiunea reglementărilor de drept material aplicabile moștenirii după Marea Unire
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2018
Magistrați. Principiile organizării judiciare. Norme de drept public. Lipsa raportului de prepușenie între stat și magistrați. Răspunderea statului. Condiții/Magistrates. Principles of judicial organization. Public law rules. No principal-agent relation between the state and magistrates. The state's liability. Conditions
Studiu de caz: Menținerea sau invalidarea deciziei Consiliului de administrație este atributul Adunării Generale. Inadmisibilitatea acțiunii în anulare formulată de administratori. Excepții
Abuzul de drept, clauzele abuzive, abuzul de concurență, abuzul de poziție dominantă: În căutarea unei coerențe
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Referințe în cărți:
Noul Cod civil. Cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 1/2016
Tratat de drept comercial român
;
se încarcă...