Art 199 Regimul actelor juridice încheiate cu terții | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Nulitatea persoanei juridice - Regimul actelor juridice încheiate cu terții -
Art. 199.
- Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Constatarea sau, după caz, declararea nulității nu aduce atingere actelor încheiate anterior în numele persoanei juridice de către organele de administrare, direct sau prin reprezentare, după caz. Doctrină (3)

(2) Nici persoana juridică și nici fondatorii sau asociații nu pot opune terților nulitatea acesteia, în afară de cazul în care se dovedește că aceștia cunoșteau cauza de nulitate la momentul încheierii actului. Reviste (1), Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Reglementând neretroactivitatea nulității în cazul pronunțării unei hotărâri de anulare/constatarea nulității unei persoanei juridice, art. 199 noul C. civ. statuează că nu vor fi afectate actele încheiate de organele statutare ale acesteia, între momentul înregistrării persoanei juridice și cel al publicității hotărârii de declarare/constatare anulității prin notarea în registrele publice. 
    Nulitatea nu poate fi opusă terților decât dacă aceștia cunoșteau motivul de nulitate la momentul încheierii actului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Efectele nulității față de terți. Conform art. 199 noul C. civ., actele juridice ale persoanei juridice nule, anterioare hotărârii de nulitate, nu sunt afectate de nulitatea persoanei juridice. Bunurile, drepturile și obligațiile persoanei juridice au putut intra în patrimoniul acesteia în mod legal, întrucât până la constatarea nulității sale persoana juridică a fost legal înființată. Atâta doar că, după constatarea sau declararea nulității, bunurile persoanei juridice sunt supuse lichidării, drepturile acesteia (inclusiv drepturile de creanță) se vor exercita de către lichidator, iar datoriile vor fi achitate de lichidator din vânzarea bunurilor și încasarea creanțelor persoanei juridice, precum și prin urmărirea fondatorilor și asociaților, care vor fi considerați răspunzători solidar și nelimitat pentru datoriile societății nule. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   42. Cauza de nulitate, reglementată de art. 56 lit. c) din Legea nr. 31/1990, modificată, are în vedere o cauză de nulitate a actului constitutiv, deoa­rece acționarii/asociații au încălcat, în ceea ce privește obiectul de activi­tate convenit prin actul constitutiv, dispozițiile imperative ale Legii societăților comerciale. În cazul societăților comerciale, noțiunea de obiect al con­tractului de societate (actului constitutiv) desemnează activitatea so­cietății pe acțiuni, în cazul de față, respectiv faptele de comerț pe care ur­mează a le săvârși societatea comercială. Prin actul constitutiv, acțio­narii societății pârâte au stabilit, cu respectarea prevederilor art. 8 din Legea nr. 31/1990, modificată, activitățile care vor fi desfășurate de socie­tate, activități sta­bili­te cu respectarea Nomenclatorului de clasificare a activităților din eco­nomia națională - CAEN rev. 2, aprobat prin H.G. nr. 656/1997, revizuit prin Ordinul privind actualizarea clasificării activi­tăților din economia națională - CAEN al Institutului Național de Statistică, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 293 din 3 mai 2007. Sub acest aspect s-a constatat că societatea are un obiect de activitate determinat, licit și moral, care nu face parte din categoria celor interzise societăților comerciale sau inițiativei private. Așa fiind, Tribunalul a constatat ca ne­dovedită nerespectarea prevederilor art. 8, art. 46 și art. 287 din Legea nr. 31/1990, modificată, ale art. 948 raportat la prevederile art. 962 C. civ. 1864, în ceea ce privește această condiție de fond a actului constitutiv - obiectul. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Ipotezele legale privitoare la cauzele care atrag sancțiunea nulității unei persoane juridice, caracterul asanabil al nulității, precum și neretroactivitatea efectelor nulității persoanei juridice nu sunt aplicabile și situațiilor care privesc nulitatea contractelor încheiate de persoana juridică cu terții și cu atât mai puțin contractelor încheiate în baza unei hotărâri a organului de conducere care, ulterior, a fost anulată în instanța judecătorească. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   42. Cauza de nulitate, reglementată de art. 56 lit. c) din Legea nr. 31/1990, modificată, are în vedere o cauză de nulitate a actului constitutiv, deoa­rece acționarii/asociații au încălcat, în ceea ce privește obiectul de activi­tate convenit prin actul constitutiv, dispozițiile imperative ale Legii societăților comerciale. În cazul societăților comerciale, noțiunea de obiect al con­tractului de societate (actului constitutiv) desemnează activitatea so­cietății pe acțiuni, în cazul de față, respectiv faptele de comerț pe care ur­mează a le săvârși societatea comercială. Prin actul constitutiv, acțio­narii societății pârâte au stabilit, cu respectarea prevederilor art. 8 din Legea nr. 31/1990, modificată, activitățile care vor fi desfășurate de socie­tate, activități sta­bili­te cu respectarea Nomenclatorului de clasificare a activităților din eco­nomia națională - CAEN rev. 2, aprobat prin H.G. nr. 656/1997, revizuit prin Ordinul privind actualizarea clasificării activi­tăților din economia națională - CAEN al Institutului Național de Statistică, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 293 din 3 mai 2007. Sub acest aspect s-a constatat că societatea are un obiect de activitate determinat, licit și moral, care nu face parte din categoria celor interzise societăților comerciale sau inițiativei private. Așa fiind, Tribunalul a constatat ca ne­dovedită nerespectarea prevederilor art. 8, art. 46 și art. 287 din Legea nr. 31/1990, modificată, ale art. 948 raportat la prevederile art. 962 C. civ. 1864, în ceea ce privește această condiție de fond a actului constitutiv - obiectul. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 189 Categorii de persoane juridice
Art 190 Persoana juridică de drept privat
Art 191 Persoana juridică de drept public
Art 192 Regimul juridic aplicabil
Art 193 Efectele personalității juridice
Art 194 Modurile de înființare
Art 195 Durata persoanei juridice
Art 196 Cauzele de nulitate
Art 197 Aspectele speciale privind regimul nulității
Art 198 Efectele nulității
Art 199 Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Art 200 Înregistrarea persoanei juridice
Art 201 Obligația de verificare a documentelor publicate
Art 202 Lipsa înregistrării
Art 203 Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Art 204 Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Art 205 Data dobândirii capacității de folosință
Art 206 Conținutul capacității de folosință
Art 207 Desfășurarea activităților autorizate
Art 208 Capacitatea de a primi liberalități
Art 209 Data dobândirii capacității de exercițiu
Reviste:
Eliberare din funcție ca urmare a reorganizării instituției. Nelegalitate. Daune morale
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Repere istorice privind situația juridică a femeii în dreptul privat european/Des critères historiques relatifs à la situation juridique de la femme en droit privé européen
Condițiile de validitate pentru actele de autoritate internă ale organelor persoanei juridice de drept privat
Au terții un veșmânt logic comun în Codul civil?
Acțiunile civile în apărarea drepturilor personalității și măsurile provizorii în reglementarea NCC
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...