Art 198 Efectele nulității | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Nulitatea persoanei juridice - Efectele nulității -
Art. 198.
- Doctrină (6)

(1) De la data la care hotărârea judecătorească de constatare sau declarare a nulității a devenit definitivă, persoana juridică încetează fără efect retroactiv și intră în lichidare. Doctrină (1)

(2) Prin hotărârea judecătorească de constatare sau declarare a nulității se numesc și lichidatorii.

(3) Hotărârea judecătorească definitivă se comunică, din oficiu, spre a fi notată în toate registrele publice în care persoana juridică a fost înregistrată sau, după caz, menționată.

(4) În toate cazurile, fondatorii sau asociații răspund, în condițiile legii, pentru obligațiile persoanei juridice care s-au născut în sarcina acesteia de la data înființării ei și până la data notării în registrele publice a hotărârii judecătorești prevăzute la alin. (3).

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Nulitatea persoanei juridice nu are efecte retroactive. Odată declarată nulitatea persoanei juridice, aceasta intră în lichidare (lichidatorii sunt numiți prin aceeași hotărâre), hotărârea fiind comunicată din oficiu spre afi notată în registrele publice proprii persoanei juridice declarate/constatate nule. Dacă este cazul, fondatorii sau asociații vor răspunde pentru obligațiile persoanei juridice născute între momentul înființării și cel al notării în registrele publice. În acest caz, prevederile art. 193 alin. (1) noul C. civ. nu sunt aplicabile. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Încetarea activității. O persoană juridică nulă este o persoană juridică a cărei existență încetează, intrând în lichidare. Constatarea sau declararea nulității determină încetarea, fără efect retroactiv, a persoanei juridice și intrarea acesteia în lichidare. În cazul persoanelor juridice de tip asociativ, încetarea personalității juridice îmbracă forma dizolvării, aceasta fiind prima etapă a procesului, urmată de lichidare. În cazul entităților unipersonale cu personalitate juridică nu există dizolvare. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Efectele nulității sunt prevăzute de art. 198 C. civ.. și ele constau în încetarea persoanei juridice și intrarea acesteia în lichidare. Persoana juridică încetează, fără efect retroactiv (ceea ce constituie oaltă excepție de la regimul juridic general al nulității) și intră în lichidare de la data la care hotărârea judecătorească de constatare (în cazul nulității absolute) sau declarare anulității (în cazul nulității relative) adevenit definitivă. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   42. Cauza de nulitate, reglementată de art. 56 lit. c) din Legea nr. 31/1990, modificată, are în vedere o cauză de nulitate a actului constitutiv, deoa­rece acționarii/asociații au încălcat, în ceea ce privește obiectul de activi­tate convenit prin actul constitutiv, dispozițiile imperative ale Legii societăților comerciale. În cazul societăților comerciale, noțiunea de obiect al con­tractului de societate (actului constitutiv) desemnează activitatea so­cietății pe acțiuni, în cazul de față, respectiv faptele de comerț pe care ur­mează a le săvârși societatea comercială. Prin actul constitutiv, acțio­narii societății pârâte au stabilit, cu respectarea prevederilor art. 8 din Legea nr. 31/1990, modificată, activitățile care vor fi desfășurate de socie­tate, activități sta­bili­te cu respectarea Nomenclatorului de clasificare a activităților din eco­nomia națională - CAEN rev. 2, aprobat prin H.G. nr. 656/1997, revizuit prin Ordinul privind actualizarea clasificării activi­tăților din economia națională - CAEN al Institutului Național de Statistică, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 293 din 3 mai 2007. Sub acest aspect s-a constatat că societatea are un obiect de activitate determinat, licit și moral, care nu face parte din categoria celor interzise societăților comerciale sau inițiativei private. Așa fiind, Tribunalul a constatat ca ne­dovedită nerespectarea prevederilor art. 8, art. 46 și art. 287 din Legea nr. 31/1990, modificată, ale art. 948 raportat la prevederile art. 962 C. civ. 1864, în ceea ce privește această condiție de fond a actului constitutiv - obiectul. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Pentru a deveni opozabilă erga omnes, hotărârea de declarare a nulității se înre­gistrează în registrele publice în care persoana juridică a fost înregistrată (Registrul aso­ciațiilor și fundațiilor, Registrul comerțului) sau în care a fost menționată (Registrul socie­tăților comerciale bancare ținut de BNR; Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial ținut de Ministerul Justiției). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 188 Calitatea de persoană juridică
Art 189 Categorii de persoane juridice
Art 190 Persoana juridică de drept privat
Art 191 Persoana juridică de drept public
Art 192 Regimul juridic aplicabil
Art 193 Efectele personalității juridice
Art 194 Modurile de înființare
Art 195 Durata persoanei juridice
Art 196 Cauzele de nulitate
Art 197 Aspectele speciale privind regimul nulității
Art 198 Efectele nulității
Art 199 Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Art 200 Înregistrarea persoanei juridice
Art 201 Obligația de verificare a documentelor publicate
Art 202 Lipsa înregistrării
Art 203 Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Art 204 Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Art 205 Data dobândirii capacității de folosință
Art 206 Conținutul capacității de folosință
Art 207 Desfășurarea activităților autorizate
Art 208 Capacitatea de a primi liberalități
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...