Art 197 Aspectele speciale privind regimul nulității | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Nulitatea persoanei juridice - Aspectele speciale privind regimul nulității -
Art. 197.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Nulitatea relativă a persoanei juridice poate fi invocată în termen de un an de la data înregistrării sau înființării acesteia, după caz. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Nulitatea absolută sau relativă a persoanei juridice se acoperă în toate cazurile, dacă, până la închiderea dezbaterilor în fața primei instanțe de judecată, cauza de nulitate a fost înlăturată. Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 197 
    Nulitatea absolută poate fi invocată oricând, în timp ce nulitatea relativă poate fi invocată în termen de un an de la data înregistrării/înființării societății. Conform acestui text legal, până la închiderea dezbaterilor în fața primei instanțe, este permisă acoperirea prin confirmare atât a motivelor nulitate relativă cât și a celor de nulitate absolută. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Diferența dintre nulitatea absolută și cea relativă. În genere, dispozițiile art. 196 noul C. civ. referitoare la cauzele de nulitate reproduc cazurile de nulitate ale unei societăți comerciale, cazuri prevăzute de art. 56 din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Cu toate acestea, în categoria cauzelor de nulitate se face odistincție (inexistentă în legea societăților) între cazurile de nulitate absolută și cazurile de nulitate relativă, aceasta din urmă având un regim juridic diferit doar din perspectiva termenului în care se poate invoca [un an de la data înregistrării sau înființării persoanei juridice, conform art. 197 alin. (1) noul C. civ.] și apersoanelor care opot invoca [persoana al cărei interes este ocrotit prin dispoziția legală încălcată, conform art. 1248 alin. (2) noul C. civ.; nulitatea relativă nu poate fi invocată din oficiu de instanță: art. 1248 alin. (3) noul C. civ.]. În rest, efectele nulității sunt identice, inclusiv din perspectiva posibilității acoperirii acesteia până la soluția judiciară definitivă asupra nulității. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   42. Cauza de nulitate, reglementată de art. 56 lit. c) din Legea nr. 31/1990, modificată, are în vedere o cauză de nulitate a actului constitutiv, deoa­rece acționarii/asociații au încălcat, în ceea ce privește obiectul de activi­tate convenit prin actul constitutiv, dispozițiile imperative ale Legii societăților comerciale. În cazul societăților comerciale, noțiunea de obiect al con­tractului de societate (actului constitutiv) desemnează activitatea so­cietății pe acțiuni, în cazul de față, respectiv faptele de comerț pe care ur­mează a le săvârși societatea comercială. Prin actul constitutiv, acțio­narii societății pârâte au stabilit, cu respectarea prevederilor art. 8 din Legea nr. 31/1990, modificată, activitățile care vor fi desfășurate de socie­tate, activități sta­bili­te cu respectarea Nomenclatorului de clasificare a activităților din eco­nomia națională - CAEN rev. 2, aprobat prin H.G. nr. 656/1997, revizuit prin Ordinul privind actualizarea clasificării activi­tăților din economia națională - CAEN al Institutului Național de Statistică, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 293 din 3 mai 2007. Sub acest aspect s-a constatat că societatea are un obiect de activitate determinat, licit și moral, care nu face parte din categoria celor interzise societăților comerciale sau inițiativei private. Așa fiind, Tribunalul a constatat ca ne­dovedită nerespectarea prevederilor art. 8, art. 46 și art. 287 din Legea nr. 31/1990, modificată, ale art. 948 raportat la prevederile art. 962 C. civ. 1864, în ceea ce privește această condiție de fond a actului constitutiv - obiectul. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Cu scopul de a menține existența persoanei juridice și, implicit, de a fi protejate interesele fondatorilor, asociaților și ale terților creditori, legea a stabilit caracterul asanabil, precum și inopozabilitatea față de terți a nulității persoanei juridice. 
   2. Conform noului Cod civil, cauza de nulitate absolută sau relativă poate fi înlăturată până la "închiderea dezbaterilor în fața instanței primei instanțe", însă, în condițiile în care nulitatea persoanei juridice pune în pericol investiția indirectă a fondatorilor și asociaților și, implicit, dreptul de proprietate al acestora asupra cotei cuvenite din capitalul social, accesul lor la un recurs efectiv nu poate fi ignorat, astfel că textul "până la închiderea dezbaterilor în fața primei instanțe de judecată" care limitează accesul la procedură doar la nivelul primei instanțe va fi înlăturat prin aplicarea directă a principiului art. 6 din Convenția europeană a drepturilor omului, pentru a da posibilitatea celor interesați să înlăture cauzele de nulitate până la închiderea dezbaterilor în recurs. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Nulitatea relativă este prescriptibilă în termen de un an. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție diferă după cum persoana juridică este sau nu supusă înregistrării. Dacă persoana juridică este supusă înregistrării termenul începe să curgă de la data efectuării acestei operațiuni, iar în caz contrar, de la data înființării [art. 197 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 187 Elementele constitutive
Art 188 Calitatea de persoană juridică
Art 189 Categorii de persoane juridice
Art 190 Persoana juridică de drept privat
Art 191 Persoana juridică de drept public
Art 192 Regimul juridic aplicabil
Art 193 Efectele personalității juridice
Art 194 Modurile de înființare
Art 195 Durata persoanei juridice
Art 196 Cauzele de nulitate
Art 197 Aspectele speciale privind regimul nulității
Art 198 Efectele nulității
Art 199 Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Art 200 Înregistrarea persoanei juridice
Art 201 Obligația de verificare a documentelor publicate
Art 202 Lipsa înregistrării
Art 203 Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Art 204 Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Art 205 Data dobândirii capacității de folosință
Art 206 Conținutul capacității de folosință
Art 207 Desfășurarea activităților autorizate
Reviste:
Nulitatea în Noul Cod Civil Român (I)
Întreruperea cursului prescripției extinctive prin formularea unei cereri de chemare în judecată. Anularea cererii inițiale. Formularea unei noi cereri în termen de 6 luni. Necesitatea analizării fondului cauzei pentru verificarea împlinirii cursului prescripției
Repere istorice privind situația juridică a femeii în dreptul privat european/Des critères historiques relatifs à la situation juridique de la femme en droit privé européen
Dreptul la acțiunile având ca obiect nulitatea actului juridic/Le droit aux actions ayant pour objet la nullite de l'acte juridique/Right to actions for the nullity of the legal act
Societatea neregulat constituită în configurarea noului Cod civil și a Legii societăților nr. 31/1990
Doctrină:
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...