Art 193 Efectele personalității juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Efectele personalității juridice -
Art. 193.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5)

(1) Persoana juridică participă în nume propriu la circuitul civil și răspunde pentru obligațiile asumate cu bunurile proprii, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune altfel. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Nimeni nu poate invoca împotriva unei persoane de bună-credință calitatea de subiect de drept a unei persoane juridice, dacă prin aceasta se urmărește ascunderea unei fraude, a unui abuz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii publice. Reviste (8)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În lipsă de dispoziție contrară, persoana juridică participă în nume propriu în raporturile juridice încheiate și răspunde pentru obligațiile asumate numai cu bunurile proprii. Efectele personalității juridice – mai cu seamă separația de patrimonii – nu vor putea fi invocate împotriva persoanelor de bună-credință dacă prin aceasta se urmărește ascunderea unei fraude sau a unui abuz ori atingerii ordinii publice, reprezentând o expresie a tehnicii piercing the corporate veil (folosită în dreptul anglo-saxon). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    În legislația românească, art. 15 noul C. civ. cuprinde un text de referință pentru materia abuzului de drept, și anume: „Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de avătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe”. Dar, în același timp, noul Cod civil cuprinde și câteva alte articole referitoare la abuzul de drept, cum sunt art. 158, 193, 269, 367, 378, 467, 508, 641, 879, 2321, 2492, 2496 etc. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Efectele imitației: atribute ale persoanei. Personalitatea juridică îi conferă formei de organizare (entității juridice) calitatea de subiect de drept distinct de constituentul său. În calitate de subiect de drept, persoana juridică are: (i) atribute de identificare proprii (sediu propriu, nume sau denumire, emblemă, naționalitate proprie, distinctă de cea a constituenților); (ii) voință proprie și interese proprii, pe care și le exercită sau, după caz, și le gestionează prin organele proprii; (iii) capacitate juridică proprie, inclusiv drepturi nepatrimoniale proprii; (iv) responsabilitate juridică proprie, inclusiv responsabilitate contravențională sau penală. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   11.1. Capacitatea juridică a persoanei juridice. Principalul efect al recunoașterii personalității juridice este acela că persoana juridică participă în nume propriu în raporturile juridice încheiate și răspunde pentru obligațiile asumate numai cu bunurile proprii, exceptând cazul în care prin lege s-ar dispune altfel. 
    Textul legal vizează capacitatea juridică a persoanei juridice, respec­­tiv aptitudinea de a dobândi și exercita drepturi (inclusiv drepturi rea­le asupra unor bunuri) și de a-și asuma obligații, în limitele acestei capa­cități. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Fiind formată din una sau mai multe persoane fizice și/sau juridice, entitatea colectivă care a dobândit personalitate juridică este dotată cu voință proprie, separată de cea a membrilor care o compun, aceasta fiind însușirea pe care se fundamentează raporturile juridice născute între subiectul "colectiv" de drept și membrii săi și terți și care dovedește intrarea în circuitul juridic a subiectului de drept. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 183 Conținutul curatelei
Art 184 Înlocuirea curatorului
Art 185 Încetarea curatelei
Art 186 Dispoziții speciale
Art 187 Elementele constitutive
Art 188 Calitatea de persoană juridică
Art 189 Categorii de persoane juridice
Art 190 Persoana juridică de drept privat
Art 191 Persoana juridică de drept public
Art 192 Regimul juridic aplicabil
Art 193 Efectele personalității juridice
Art 194 Modurile de înființare
Art 195 Durata persoanei juridice
Art 196 Cauzele de nulitate
Art 197 Aspectele speciale privind regimul nulității
Art 198 Efectele nulității
Art 199 Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Art 200 Înregistrarea persoanei juridice
Art 201 Obligația de verificare a documentelor publicate
Art 202 Lipsa înregistrării
Art 203 Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Reviste:
Răspunderea civilă în cadrul grupului de societăți. Este posibilă, în dreptul român, atragerea răspunderii societății mamă pentru faptele subsidiarelor? [Civil liability within the group of companies. Is it possible in Romanian law to attract parent company liability for the acts of the subsidiaries?]
Prevederi de drept comun aplicabile în materia răspunderii asociaților pentru datoriile unei societăți comerciale. Analiză teoretică și jurisprudențială
Cauza actului juridic în reglementarea noului Cod civil
Daune morale. Articole defăimătoare publicate în mass media. Modificarea cererii de chemare în judecată cu depășirea termenului legal. Lipsa capacității de folosință a cotidienelor on-line. Calitatea procesuală pasivă a comitentului
De ce primarul sau primăria nu pot fi executați silit?/Pourquoi la saisie n'est-elle pas possible pour le maire ou la mairie?/Why the mayor or the town hall may not be subject to compulsory enforcement?
Personalitatea juridică a colectivităților ca graniță de sistem. De ce economiștii descriu organizațiile mai bine decât juriștii
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Aportul în societate făcut în frauda creditorilor personali ai asociatului
Compatibilitatea dintre procedura insolvenței, procedura civilă și dreptul civil
Patrimoniul persoanei fizice profesionist/The assets of the professional individual
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...