Art 192 Regimul juridic aplicabil | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Regimul juridic aplicabil -
Art. 192
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (6)

Persoanele juridice legal înființate se supun dispozițiilor aplicabile categoriei din care fac parte, precum și celor cuprinse în prezentul cod, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 192 
    Reglementarea relativă la persoana juridică din noul Cod civil reprezintă norma generală în materia persoanelor juridice, care se va aplica acolo unde dispozițiile speciale ale categoriei din care acestea fac parte nu prevăd altfel. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Condiții de înființare. Prin legi speciale sunt stabilite condiții de înființare, organizare, funcționare și dizolvare proprii fiecărei categorii de persoană juridică în parte. În mod evident, aceste dispoziții speciale se aplică statutului organic al respectivelor persoane juridice cu prioritate, dispozițiile Codului civil relativ la persoana juridică, în genere, fiind aplicabile în completarea acestor dispoziții, cu titlu de drept comun. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Conform art. 192 C. civ.., reglementarea de drept comun apersoanei juridice este cuprinsă în art. 187-251 C. civ.. Diversitatea persoanelor juridice adat însă naștere și unei bogate legislații speciale, legislație la care art. 192 C. civ.. și face trimitere, fiecare act normativ de acest gen fiind consacrat câte unei categorii distincte. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   9. Comunele, orașele, municipiile, județele sunt persoane juridice de drept public (conform art. 19 din Legea nr. 215/2001) și pot sta în justiție prin reprezentanții lor legali, și anume primarii [art. 67 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 87 alin. (1) pct. 2 CPC. În litigiile fondate pe dispozițiile Legii nr. 10/2001, deși se face referire la "actele primarului" [conform art. 20, restituirea în natură sau prin echivalent se face prin dispoziția motivată a primarului], acesta stă în proces ca reprezentant legal al unității administrativ-teritoriale, iar nu în nume propriu (I.C.C.J., s. civ. și de propr. int., dec. nr. 709/2005, www.scj.ro). Notă. Corespondentul art. 87 alin. (1) pct. 2 CPC este art. 155 alin. (1) pct. 3 NCPC. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Principiul tempus regit actum dezvoltat în doctrină și jurisprudență are o aplicație specială în materia statutului juridic al persoanelor juridice a căror geneză este un act juridic (normativ sau de natură privată), sens în care statutul persoanei juridice este cel de la data adoptării actului normativ prin care a fost înființată sau de la data semnării actului prin care a fost constituită. Cu alte cuvinte, persoanele înființate sub imperiul normelor de drept public și cele constituite sub imperiul normelor de drept privat își păstrează statutul juridic avut la data înființării. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 182 Procedura de instituire
Art 183 Conținutul curatelei
Art 184 Înlocuirea curatorului
Art 185 Încetarea curatelei
Art 186 Dispoziții speciale
Art 187 Elementele constitutive
Art 188 Calitatea de persoană juridică
Art 189 Categorii de persoane juridice
Art 190 Persoana juridică de drept privat
Art 191 Persoana juridică de drept public
Art 192 Regimul juridic aplicabil
Art 193 Efectele personalității juridice
Art 194 Modurile de înființare
Art 195 Durata persoanei juridice
Art 196 Cauzele de nulitate
Art 197 Aspectele speciale privind regimul nulității
Art 198 Efectele nulității
Art 199 Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Art 200 Înregistrarea persoanei juridice
Art 201 Obligația de verificare a documentelor publicate
Art 202 Lipsa înregistrării
Reviste:
Considerații cu privire la expirarea mandatului și posibilitatea prelungirii de drept a puterii de reprezentare a mandatarului potrivit noului Cod civil
Lost in translation... Despre natura juridică a obștii de moșneni
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 3 ind.1 alin. (1), raportat la art. 3 ind.1 alin. (1 ind.3) din O.U.G. nr. 57/2015, în forma modificată prin O.U.G. nr. 43/2016, respectiv interpretarea noțiunii de "instituție sau autoritate publică", în situația salarizării personalului din cadrul instituțiilor publice deconcentrate, de același tip, subordonate consiliilor județene, în raport de interpretarea noțiunii de "același ordonator de credite"
Nulitate hotărâre consiliu de administrație. Admisibilitate cerere întemeiată pe dispozițiile Codului civil/Nullity of the resolution of the board of directors. Admissibility of claim based on the provisions of the Civil Code
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...