Art 19 Condițiile de publicitate | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice - Condițiile de publicitate -
Art. 19.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (5)

(1) Procedura și condițiile de publicitate se stabilesc prin lege. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Îndeplinirea formalității de publicitate poate fi cerută de orice persoană, chiar dacă este lipsită de capacitatea de exercițiu. Reviste (4), Doctrină (2)

(3) Orice renunțare sau restrângere a dreptului de a îndeplini o formalitate de publicitate, precum și orice clauză penală sau altă sancțiune stipulată pentru a împiedica exercitarea acestui drept sunt considerate nescrise. Reviste (5), Comentarii expert (1)

(4) Nimeni nu poate invoca faptul că nu a cunoscut dreptul, actul sau faptul supus publicității, dacă formalitatea de publicitate a fost legal îndeplinită. Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Despre clauzele nescrise - Marian Orzață
Codul civil nu oferă o definiție clară a termenului de "nescris" dar sensul acestuia se poate deduce din interpretarea art. 1.255 Cod civil.
Din interpretarea acestui articol se poate desprinde ideea că aceste clauze sunt clauze care contravin dispozițiilor legale imperative și care, nefiind esențiale pentru încheierea acelui actului juridic, pot fi considerate ca inexistente în cardul acestuia fără a-i afecta valabilitatea.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Formalitățile de publicitate pot fi îndeplinite de orice persoană, inclusiv cele care nu au capacitate de exercițiu. Convențiile prin care este cenzurat dreptul de a îndeplini formalitățile de publicitate sunt considerate nescrise. Această sancțiune, „considerate nescrise”, are ca efect invalidarea clauzei respective, ea fiind considerată inexistentă. Odată îndeplinite formalitățile de publicitate, nimeni nu va mai putea invoca faptul că nu a cunoscut situațiile juridice înregistrate. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    c) Condiții de publicitate care sunt cerute de lege pentru ca anumite acte juridice civile să devină opozabile față de terțe persoane. Drepturile, actele și faptele privitoare la starea și capacitatea persoanelor, cele în legătură cu bunurile care aparțin acestora, precum și orice alte raporturi juridice sunt supuse publicității în cazurile expres prevăzute de lege. Publicitatea se realizează prin cartea funciară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, denumită în cuprinsul prezentului cod și arhivă, prin registrul comerțului, precum și prin alte forme de publicitate prevăzute de lege Art. 18 noul C. civ.. A se vedea și art. 19-24 noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Reguli generale. Regulile și condițiile specifice îndeplinirii formalităților de publicitate a actelor și faptelor juridice sunt prevăzute în legi sau alte acte normative speciale. Codul civil nu prevede decât câteva reguli generale în această materie, de la care legile speciale nu pot deroga. 
    O primă regulă constă în aceea că se recunoaște și persoanei lipsite de capacitate de exercițiu dreptul de a cere îndeplinirea formalităților de publicitate. Astfel, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legea specială pentru îndeplinirea unei formalității de publicitate a unui act sau fapt juridic, instituția publică abilitată are obligația să îndeplinească acea formalitate, chiar dacă este solicitată de o persoană fără capacitate de exercițiu, întrucât publicitatea situațiilor juridice servește interesului public. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
   30. Reglementarea legală. În respectarea principiului legalității, art. 19 NCC se referă la procedura și condițiile de publicitate, care se sta­bilesc prin lege, pentru fiecare formă de publicitate în parte, în funcție de specificul modalităților de realizare a publicității și de domeniul în care sunt aplicabile. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. După ce alin. (1) al art. 18 ne evidențiază regimul publicității ca fiind unul legal, alin. (1) al art. 19 vine să lămurească faptul că atât procedura, cât și condițiile de publicitate au același regim. Credem că se putea deduce această concluzie, dar, pe de altă parte, când este vorba de protecția datelor personale, nicio măsură nu este în plus. 
   2. Apreciem că alin. (2) al art. 19 se referă la orice persoană care prezintă un interes în legătură cu dreptul, actul sau faptul supus publicității, cu atât mai mult cu cât înscrierile se fac, potrivit procedurilor particulare reglementate, în temeiul unor acte juridice, respectiv al unor înscrisuri care sunt în posesia titularilor de drepturi sau a agentului instrumentator. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 9 Interpretarea legii
Art 10 Interzicerea analogiei
Art 11 Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Art 12 Libertatea de a dispune
Art 13 Renunțarea la drept
Art 14 Buna-credință
Art 15 Abuzul de drept
Art 16 Vinovăția
Art 17 Eroarea comună și invincibilă
Art 18 Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Art 19 Condițiile de publicitate
Art 20 Efectele publicității
Art 21 Prezumțiile
Art 22 Lipsa publicității. Sancțiuni
Art 23 Concursul dintre formele de publicitate
Art 24 Consultarea registrelor publice
Art 25 Subiectele de drept civil
Art 26 Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Art 27 Cetățenii străini și apatrizii
Art 28 Capacitatea civilă
Art 29 Limitele capacității civile
Reviste:
Ce e prea mult strică: Despre eficiență în sistemele de publicitate (i)mobiliară
Stabilirea locuinței minorului în cazul în care părinții nu conviețuiesc. O analiză juridico-psihologică/La determination du lieu de residence du mineur dans le cas où les parents ne cohabitent pas. une analyse juridique et psychologique/Determination of the child's place of residence in the case where parents do not live together. a legal and psychological analysis
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Natura juridică a publicității legale și a cărților funciare (I)
Diferențe de regim juridic între nulitatea totală și nulitatea parțială a actului juridic
Cine este de vină? Despre abuzul de garanții în materie ipotecară
Consultarea registrelor publice
Înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă legală. Regulă, excepții (I)
Înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă legală. Regulă, excepții (II)
Limitele libertății de a contracta în afaceri: în căutarea unor repere în materia "bunelor moravuri"
Doctrină:
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...