Art 18 Obiectul publicității și modalitățile de realizare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice - Obiectul publicității și modalitățile de realizare -
Art. 18.
- Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (5)

(1) Drepturile, actele și faptele privitoare la starea și capacitatea persoanelor, cele în legătură cu bunurile care aparțin acestora, precum și orice alte raporturi juridice sunt supuse publicității în cazurile expres prevăzute de lege. Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Publicitatea se realizează prin cartea funciară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, denumită în cuprinsul prezentului cod și arhivă, prin registrul comerțului, precum și prin alte forme de publicitate prevăzute de lege. Reviste (5), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 18  
    Prin acest articol se instituie obligația publicității tuturor drepturilor, actelor și faptelor privitoare la capacitatea persoanelor, cele în legătură cu bunurile, precum și cele pentru care legea prevede în mod expres obligația publicității. Modalitatea în care se face publicitatea ține de obiectul raportului juridic și de reglementările specifice în acea materie. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Noțiunea și obiectul publicității. Publicitatea reprezintă formalitatea de aducere la cunoștința terților aunor drepturi, acte și fapte juridice sau aaltor raporturi juridice prin înscrierea acestora într-un registru sau alt document înființat în acest scop și care este accesibil oricărei persoane interesate. Publicitatea juridică cuprinde mijloacele de publicitate adresate unor persoane nedeterminate, publicului în general, cum sunt publicațiile și toate înregistrările făcute ori consemnate în registrele publice (a se vedea M. Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară, vol. I, p. 131-132). Această formalitate poate avea ca obiect acte sau fapte juridice referitoare la persoane sau bunuri. Îndeplinirea acestei formalități este obligatorie în cazurile prevăzute de noul Cod civil și de alte legi speciale. Astfel, sunt supuse publicității: actele și faptele privitoare la starea civilă apersoanelor (căsătoria, divorțul, nașterea, decesul etc.), actele și faptele privitoare la capacitatea persoanelor (starea de minoritate apersoanei fizice, punerea sub interdicție, deschiderea și închiderea procedurii insolvenței persoanei juridice etc.), drepturile reale imobiliare și garanțiile reale imobiliare, raporturile juridice privind garantarea unor obligații civile sau comerciale cu bunurile mobile, precum și alte raporturi juridice prevăzute expres de lege, ca, de exemplu, contractul de locațiune sau antecontractul de vânzare-cumpărare abunurilor imobile [art. 902 alin. (2) pct. 6 și 12 noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Contractul de vânzare și contractul de schimb (art. 1650-1765)
   a) cartea funciară, în privința imobilelor, referindu-se la descrierea lor, precum și la drepturile reale care au obiect asemenea bunuri [art. 876 alin. (1) NCC]; 
   b) Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, în cazul opera­țiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, precum și a altor operațiuni prevăzute de lege [art. 2413 alin. (1) NCC]; astfel, cesiunea unei universalități de creanțe, actuale sau virtuale, nu este opozabilă terților decât prin înscrierea cesiunii în arhivă; [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
    Cu titlu exemplificativ, sunt supuse formelor de publicitate drepturile, actele și faptele privitoare la starea și capacitatea persoanelor, precum declarația de căsătorie, conform art. 283 alin. (1) NCC, pentru a da posi­bi­litatea oricărei persoane interesate să formuleze opoziție la căsă­torie, potrivit art. 285 NCC, sau măsura punerii sub interdicție, care, în conformitate cu art. 169 alin. (2) NCC, își produce efectele față de terți numai de la data îndeplinirii formalităților de publicitate prevăzute de lege sau, în lipsa respectării acestor formalități, numai cu condiția ca terțul să fi cunoscut măsura pe altă cale. În acest ultim caz, se constată că publicitatea poate îmbrăca două forme alternative, atât publicitatea legală, cât și cea faptică, însă respectarea principiului legalității constă în aceea că tocmai legiuitorul permite a face opozabilă punerea sub inter­dicție cu condiția cunoașterii certe pe altă cale a măsurii de către ter­țul interesat. Tot astfel, este necesară realizarea publicității în cazul drepturilor, actelor sau faptelor juridice în legătură cu bunurile per­soa­nelor, precum convențiile matrimoniale, care, pentru a fi opoza­bile terților, se înscriu în registrul național notarial al regimurilor matri­moniale, dar pot fi notate și în cartea funciară, sau publicitatea clauzei de inalienabilitate, conform art. 628 alin. (2) NCC. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. A publica înseamnă a informa publicul. În spatele obiectivului care stabilește și etimologia cuvântului, se ascund alte variabile care depind de natura informațiilor livrate, iar starea civilă este o ilustrare perfectă a explicației motivului pentru care anumite date sunt oficial constatate și orice modificări intervenite sunt apoi consemnate în registre accesibile pentru a fi consultate: interesul general de protejare a unor terți este mai puternic decât interesul particular de a păstra confidențiale aceste informații. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 8 Extrateritorialitatea legii civile
Art 9 Interpretarea legii
Art 10 Interzicerea analogiei
Art 11 Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Art 12 Libertatea de a dispune
Art 13 Renunțarea la drept
Art 14 Buna-credință
Art 15 Abuzul de drept
Art 16 Vinovăția
Art 17 Eroarea comună și invincibilă
Art 18 Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Art 19 Condițiile de publicitate
Art 20 Efectele publicității
Art 21 Prezumțiile
Art 22 Lipsa publicității. Sancțiuni
Art 23 Concursul dintre formele de publicitate
Art 24 Consultarea registrelor publice
Art 25 Subiectele de drept civil
Art 26 Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Art 27 Cetățenii străini și apatrizii
Art 28 Capacitatea civilă
Reviste:
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Cesiunea chiriilor, cesiunea locațiunii și cesiunea de creanță
Ce e prea mult strică: Despre eficiență în sistemele de publicitate (i)mobiliară
Cesiunea chiriilor, cesiunea locațiunii și cesiunea de creanță
Ce e prea mult strică: Despre eficiență în sistemele de publicitate (i)mobiliară
Publicitatea mobiliară prin arhiva electronică de garanții reale mobiliare
Natura juridică a publicității legale și a cărților funciare (I)
Despre contractul de ipotecă (II)
Caracterul oneros al contractului de ipotecă în noul Cod civil
Condițiile de formă ale contractului în reglementarea noului Cod civil
Doctrină:
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Contractul de vânzare și contractul de schimb (art. 1650-1765)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...