Art 17 Eroarea comună și invincibilă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Interpretarea și efectele legii civile - Eroarea comună și invincibilă -
Art. 17.
- Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4)

(1) Nimeni nu poate transmite sau constitui mai multe drepturi decât are el însuși. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Cu toate acestea, când cineva, împărtășind o credință comună și invincibilă, a considerat că o persoană are un anumit drept sau o anumită calitate juridică, instanța judecătorească, ținând seama de împrejurări, va putea hotărî că actul încheiat în această stare va produce, față de cel aflat în eroare, aceleași efecte ca și când ar fi valabil, afară de cazul în care desființarea lui nu i-ar cauza niciun prejudiciu. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Eroarea comună și invincibilă nu se prezumă.

(4) Dispozițiile prezentului articol nu sunt aplicabile în materie de carte funciară și nici în alte materii în care legea reglementează un sistem de publicitate. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Alineatul (1) reprezintă transpunerea legislativă a principiului nemo plus juris ad allium transfere potest quam ipse habet – nimeni nu poate sa transfere mai multe drepturi decât are sau ceva ce nu are. 
    Teoria proprietarului aparent este pentru prima dată reglementată la nivel legislativ în sistemul nostru de drept. Exceptând situațiile în materie de carte funciară sau în care legea reglementează un alt sistem de publicitate, principiul error communis facit ius va permite menținerea valabilității actului juridic care a fost încheiat de cel care nu era titularul dreptului transmis sau constituit. Pentru a fi în fața erorii comune și invincibile este necesară demonstrarea împrejurărilor care au determinat existența acestei erori în privința titularului dreptului constituit ori transmis, această eroare nefiind prezumată [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Conform art. 17 noul C. civ., nimeni nu poate transmite sau constitui mai multe drepturi decât are el însuși. Cu toate acestea, când cineva, împărtășind ocredință comună și invincibilă, aconsiderat că opersoană are un anumit drept sau oanumită calitate juridică, instanța judecătorească, ținând seama de împrejurări, va putea hotărî că actul încheiat în această stare va produce, față de cel aflat în eroare, aceleași efecte ca și când ar fi valabil, afară de cazul în care desființarea lui nu i-ar cauza niciun prejudiciu. Eroarea comună și invincibilă nu se prezumă. Dispozițiile privind eroarea comună și invincibilă nu sunt aplicabile în materie de carte funciară și nici în alte materii în care legea reglementează un sistem de publicitate. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Principiul nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. În premieră legislativă, alin. (1) al art. 17 consacră această regulă și îi determină implicațiile în privința terților. Această regulă enunțată, fondată pe nemo dat quod non habet (nu poți da ceea ce nu ai), este de „maximă evidență” și se bucură de autoritate irefragabilă (a se vedea I. Deleanu, S. Deleanu, Mică enciclopedie a dreptului, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 234). Dacă dreptul transmițătorului, dobândit prin act juridic, a fost desființat, prin efectul adagiului resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis, nulitatea se va răsfrânge și asupra dreptului terțului, dobândit prin actul juridic subsecvent. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Regula este că nimeni nu poate transmite sau constitui mai multe drepturi decât are el însuși. Asta înseamnă că titularul aparent al unui drept subiectiv civil nu poate face o transmisiune sau constituire valabilă a dreptului. 
   2. Prin excepție de la regulă, titularul aparent al unui drept sau al unei calități juridice poate încheia acte juridice care să producă efecte ca și cum ar fi valabile, dacă a creat apa­rența comună și invincibilă potrivit căreia calitățile sale corespund realității (error communis facit ius). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 7 Teritorialitatea legii civile
Art 8 Extrateritorialitatea legii civile
Art 9 Interpretarea legii
Art 10 Interzicerea analogiei
Art 11 Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Art 12 Libertatea de a dispune
Art 13 Renunțarea la drept
Art 14 Buna-credință
Art 15 Abuzul de drept
Art 16 Vinovăția
Art 17 Eroarea comună și invincibilă
Art 18 Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Art 19 Condițiile de publicitate
Art 20 Efectele publicității
Art 21 Prezumțiile
Art 22 Lipsa publicității. Sancțiuni
Art 23 Concursul dintre formele de publicitate
Art 24 Consultarea registrelor publice
Art 25 Subiectele de drept civil
Art 26 Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Art 27 Cetățenii străini și apatrizii
Reviste:
Limitele reprezentării voluntare și opozabilitatea
Ipoteza falsus procurator/L’hypothèse du faux procurateur (Falsus procurator)/Falsus procurator hypothesis
Considerații referitoare la reglementarea nulității și la validarea contractului nul sau anulabil în viziunea noului Cod civil
Buna-credință în raporturile contractuale (I)
Contractul de mandat
Eroarea judiciară în exercitarea funcției de magistrat cu rea-credință sau gravă neglijență (I)
Aparența în drept (error communis facit ius) - izvor de obligații
Funcția achizitivă de drepturi a principiului publicității materiale a înscrierilor în Cartea funciară și corelația acesteia cu instituția rectificării tabulare
Reglementarea clauzelor nescrise în Codul civil – un prim pas spre recunoașterea nulităților de plin drept în dreptul civil român?/La réglementation des clauses non écrites dans le Code civil – un premier pas vers la reconnaissance des nullités de plein droit dans le droit civil roumain?/The regulation of unwritten clauses in the Civil Code – a first step towards the recognition of ipso iure nullity in the Romanian civil law?
Despre puterea de reprezentare/Sur le pouvoir de représentation/On the power of representation
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...