Art 15 Abuzul de drept | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Interpretarea și efectele legii civile - Abuzul de drept -
Art. 15.
- Jurisprudență, Reviste (76), Doctrină (6)

Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Abuzul de drept. Răspundere civilă delictuală. Cumulul răspunderii civile cu răspunderea penală - Mădălina Moceanu
1. Administratorul unei societăți comerciale cu răspundere limitată – persoană fizică – are calitatea procesuală pasivă în litigiile având ca obiect angajarea răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, constând în prejudicierea statului ca urmare a nerespectării unor dispoziții legale aplicabile societăților comerciale, precum și tuturor operațiunilor economice.
2. Răspunderea penală a administratorului societății comerciale nu înlătură răspunderea civilă delictuală pentru pagubele astfel produse.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În titlul preliminar al Noului Cod civil, în art. 15 se prezintă acest termen într-o manieră remarcabilă, evident modernă și revoluționară, respectiv, „niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de avătăma sau apăgubi pe altul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe”. Aceste dispoziții se coroborează, desigur, cu cele ale art. 1353 noul C. civ., care au consacrat terminologic „exercițiul drepturilor” subiective care pot angaja răspunderea civilă numai în condițiile în care dreptul este exercitat abuziv. În acest mod s-a putut delimita delictul civil de cazurile în care poate fi înlăturată răspunderea, mai mult, remarcăm și faptul că acest nou text nu face referire la culpabilitatea persoanei pentru fapta prejudicioasă urmare aabuzului exercițiului drepturilor, pe cale de consecință putem extrage ideea conform căreia nu este relevantă atitudinea subiectivă apersoanei responsabile în măsura în care s-a adus atingere drepturilor subiective ori aintereselor altor persoane, urmând să-i fie angajată răspunderea, după cum putem observa, pe un fundament de tip obiectiv. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 15  
    Abuzul de drept nu se limitează numai la încălcarea normelor juridice, ci poate merge mai departe până la nesocotirea normele morale, putând fi o cauză a răspunderii civile delictuale. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Potrivit art. 54 din Constituția României, cetățenii români, cetățenii străini și apatrizii sunt obligați „să-și exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți”. Cu toate că textul citat din Constituție privește exercitarea drepturilor și libertăților constituționale, el poate fi generalizat și trebuie extins, în mod corespunzător, la drepturile civile subiective în ansamblu, buna-credință neputând fi exclusă. Această idee se coroborează cu prevederile art. 14 alin. (1) noul C. civ., unde se stabilește că „orice persoană fizică sau persoană juridică trebuie să își exercite drepturile și să își execute obligațiile civile cu bună-credință, în acord cu ordinea publică și bunele moravuri” și cu art. 15 noul C. civ., unde se precizează că „niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Concept. În premieră legislativă, textul conciliază diversitatea de opinii, orientări, tendințe doctrinare și jurisprudențiale cu privire la abuzul de drept (a se vedea I. Reghini, S. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, p. 312-315). În accepțiunea textului, noțional, abuzul de drept, ca formă de încălcare aconceptului de bună-credință (reglementat de art. 14 noul C. civ.) înseamnă exercitarea cu rea-credință aunui drept subiectiv, în scopul de avătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv și nerezonabil. În ambele situații, autorul abuzului de drept deturnează dreptul său de la finalitatea sa economică și socială, adică de la limitele sale normale, denumite limite interne (a se vedea V. Stoica, Drept civil, 2009, p. 127, 128). Limitele externe semnifică inexistența dreptului, ceea ce înseamnă că depășirea lor nu constituie un abuz de drept, ci un fapt juridic săvârșit fără drept. (G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, p. 65). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
   84. Exercitarea cu bună-credință a dreptului beneficiarului sarcinii de a refuza modificarea imobilului. Trebuie subliniat însă că titularul sarcinii nu trebuie să se comporte abuziv, iar refuzul său este supus cenzurii instanței judecătorești, care, în cazul concret, este chemată să verifice existența abuzului de drept, în ce măsură modificarea solici­tată ar cauza prejudicii acestuia și dacă opoziția este justificată prin raportare la propriile interese ale terțului în favoarea căruia a fost notată sarcina respectivă. Acest text legal constituie o aplicație a dispozițiilor art. 14 și art. 15 NCC, care reglementează obligația pentru orice persoană fizică sau juridică de a-și exercita drepturile cu bună-credință, în acord cu ordinea publică și bunele moravuri, fiind interzisă exercitarea drep­turilor subiective civile în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 5 Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Art 6 Aplicarea în timp a legii civile
Art 7 Teritorialitatea legii civile
Art 8 Extrateritorialitatea legii civile
Art 9 Interpretarea legii
Art 10 Interzicerea analogiei
Art 11 Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Art 12 Libertatea de a dispune
Art 13 Renunțarea la drept
Art 14 Buna-credință
Art 15 Abuzul de drept
Art 16 Vinovăția
Art 17 Eroarea comună și invincibilă
Art 18 Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Art 19 Condițiile de publicitate
Art 20 Efectele publicității
Art 21 Prezumțiile
Art 22 Lipsa publicității. Sancțiuni
Art 23 Concursul dintre formele de publicitate
Art 24 Consultarea registrelor publice
Art 25 Subiectele de drept civil
Reviste:
Principiul disponibilității și abuzul de drept în procesul civil
(In)eficiența sancțiunilor prevăzute de noul Cod de procedură civilă în materia exercitării abuzive a drepturilor procesuale
Suplinirea consimțământului părinților de către instanță în cazul abuzului de drept
Abuzul de drept, clauzele abuzive, abuzul de concurență, abuzul de poziție dominantă: În căutarea unei coerențe
Modalitățile obligațiilor și abuzul de drept în reglementarea noului Cod civil
Restrângerea executării silite - între protejarea debitorului și abuzul de drept
Reaua-credință în etapa "precontractuală" reglementată printr-un contract (II)
Radiografie asupra instituției logodnei în reglementarea noului Cod civil
Libertatea contractuală - un concept perimat în zilele noastre?
Încheierea contractului. Faza precontractuală. Negocierile (I)
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...