Art 142 Administrarea bunurilor minorului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului - Administrarea bunurilor minorului -
Art. 142.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Tutorele are îndatorirea de a administra cu bună-credință bunurile minorului. În acest scop, tutorele acționează în calitate de administrator însărcinat cu simpla administrare a bunurilor minorului, dispozițiile titlului V din cartea a III-a aplicându-se în mod corespunzător, afară de cazul în care prin prezentul capitol se dispune altfel. Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Nu sunt supuse administrării bunurile dobândite de minor cu titlu gratuit decât dacă testatorul sau donatorul a stipulat altfel. Aceste bunuri sunt administrate de curatorul ori de cel desemnat prin actul de dispoziție sau, după caz, numit de către instanța de tutelă. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Tutorele va administra bunurile minorului în calitate de administrator al bunurilor altuia, în condițiile art. 795-799 noul C. civ.. Administrarea acestor bunuri este supusă totuși și regulilor speciale prevăzute de prezentul Titlu (e.g. necesitatea avizului prealabil al consiliului de familie, autorizarea instanței de tutelă). 
    Sunt excluse din administrarea tutorelui bunurile dobândite de minor cu titlu gratuit doar dacă testatorul sau donatorul a stipulat astfel. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 142-144 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Natura juridică aobligației tutorelui. În ceea ce privește bunurile minorului, textul precizează natura juridică aobligației tutorelui, și anume aceea de aadministra bunurile minorului, în condițiile art. 792-857 noul C. civ. referitoare la administrarea bunurilor altuia. Buna-credință în administrarea bunurilor minorului reprezintă, de asemenea, oobligație instituită de lege în sarcina tutorelui. Administrarea bunurilor minorului se realizează, de regulă, în condițiile art. 792-857 noul C. civ., cu excepția cazului în care, pentru situații speciale, legea prevede altfel. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Noțiunea de "administrare" include toate activitățile de ordin material sau juridic pe care tutorele le desfășoară sau trebuie să le desfășoare în scopul gospodăririi judicioase, în interesul exclusiv al minorului, a tuturor bunurilor și valorilor materiale ale acestuia (E. Lupan, I. Sabău-Pop, op. cit., p. 214). 
   2. Tutorele este însărcinat cu administrarea simplă a bunurilor minorului. Astfel, el poate să efectueze toate actele necesare pentru conservarea bunurilor, precum și actele utile pentru ca acestea să poată fi folosite conform destinației lor obișnuite; să culeagă fructele bunurilor și să exercite drepturile aferente administrării acestora; să continue modul de folosire sau de exploatare a bunurilor frugifere, fără a schimba destinația acestora fără autorizarea instanței de tutelă; să investească sumele de bani aflate în administrare în conformitate cu dispozițiile referitoare la plasamentele considerate sigure; sunt prezumate sigure plasamentele stabilite periodic de Banca Națională a României și de Comisia Națională de Valori Mobiliare. Tutorele este ținut să acționeze în administrarea bunurilor minorului cu diligența unui bun proprietar, adică așa cum ar face-o dacă ar administra propriile bunuri, cu onestitate și loialitate și să evite conflictele de interese între obligațiile sale și interesele sale proprii (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 255). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 142-144 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 132 Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Art 133 Exercitarea tutelei în interesul minorului
Art 134 Conținutul tutelei
Art 135 Tutela exercitată de ambii soți
Art 136 Avizul consiliului de familie
Art 137 Domiciliul minorului
Art 138 Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Art 139 Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Art 140 Inventarul bunurilor minorului
Art 141 Actele făcute în lipsa inventarului
Art 142 Administrarea bunurilor minorului
Art 143 Reprezentarea minorului
Art 144 Regimul juridic al actelor de dispoziție
Art 145 Autorizarea instanței de tutelă
Art 146 Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Art 147 Interzicerea unor acte juridice
Art 148 Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Art 149 Constituirea de depozite bancare
Art 150 Cazurile de numire a curatorului special
Art 151 Controlul instanței de tutelă
Art 152 Darea de seamă
Reviste:
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Desemnarea tutorelui sau a curatorului persoanei fizice în vederea luării în viitor a unei măsuri de protecție, conform Codului civiL
Autoritatea părintească
Tutela minorului
Termenul de exercitare a căii de atac în ipoteza respingerii cererii de instituire a curatelei în condițiile incidenței noului Cod de procedură civilă
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
;
se încarcă...