Art 13 Renunțarea la drept | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Interpretarea și efectele legii civile - Renunțarea la drept -
Art. 13.
- Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4)

Renunțarea la un drept nu se prezumă.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 13  
    Orice renunțare la drepturile patrimoniale se poate face numai prin acordul expres al celui care renunță. În cazul în care renunțarea la drept este în fapt odonație, pentru arespecta prevederile art. 1011 noul C. civ., renunțarea va trebui să îmbrace forma autentică. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Lipsa prezumării. Textul exprimă conceptul doctrinar potrivit căruia renunțarea la drept este un act juridic, prin care titularul părăsește de bună voie și în mod definitiv, un drept subiectiv. Întrucât renunțarea la drept este un act unilateral de voință, judiciar sau extrajudiciar, care trebuie să fie explicit, nu poate fi prezumată (a se vedea V. Stoica, Drept civil, 2009, p. 98, 116). Într-adevăr, gravitatea actului de renunțare repudiază ideea instituționalizării în această materie a vreunei prezumții legale. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
    Renunțarea la un drept cu titlu gratuit poate fi calificată, de la caz la caz, ca donație indirectă, impunându-se însă a se dovedi, prin orice mijloc de probă, existența intenției de gratificare. Operațiunea nu este lipsită de semnificație, căci, odată probat elementul animus donandi, renunțarea la drept va trebui analizată și din perspectiva îndeplinirii condițiilor de fond specifice donației (mai ales incapacități). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Renunțarea este actul unilateral prin care titularul unui drept își manifestă voința în sensul stingerii acestui drept. Renunțarea este o modalitate de exercitare a prerogativei pe care o are persoana de a dispune (ius abutendi) din punct de vedere juridic de un drept al său (M. Avram, Actul unilateral în dreptul privat, Ed. Hamangiu, București, 2006, p. 248). 
   2. Controversa privind natura juridică unilaterală sau bilaterală a renunțării și efectele acesteia - extinctive sau translative - a avut ca rezultat conturarea a două noțiuni juridice distincte: renunțarea ab­di­cativă și renunțarea in favorem. Numai renunțarea abdicativă este o renunțare propriu-zisă, ca act unilateral de voință, cu existență de sine stătătoare, care stinge dreptul autorului renunțării. Acest act nu are efecte translative, deoarece renunțătorul nu urmărește să creeze un beneficiu unui terț, nefiind, de regulă, interesat de persoana căreia îi va profita renunțarea. Renunțarea in favorem nu este un act unilateral de voință, ci un contract translativ de drepturi, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, după caz, deoarece titularul dreptului "renunță" în favoarea unei persoane de­terminate care devine astfel succesorul în drepturi al renunțătorului. Renunțarea își pierde identitatea, fiind absorbită în conținutul unui contract (tranzacție, donație, vânzare), astfel încât se poate vorbi de o renunțare numai în sens figurat și ca o concesie făcută în planul terminologiei juridice concepției contractualiste privind renunțarea (M. Avram, op. cit., p. 250). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 3 Aplicarea generală a Codului civil
Art 4 Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privind drepturile omului
Art 5 Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Art 6 Aplicarea în timp a legii civile
Art 7 Teritorialitatea legii civile
Art 8 Extrateritorialitatea legii civile
Art 9 Interpretarea legii
Art 10 Interzicerea analogiei
Art 11 Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Art 12 Libertatea de a dispune
Art 13 Renunțarea la drept
Art 14 Buna-credință
Art 15 Abuzul de drept
Art 16 Vinovăția
Art 17 Eroarea comună și invincibilă
Art 18 Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Art 19 Condițiile de publicitate
Art 20 Efectele publicității
Art 21 Prezumțiile
Art 22 Lipsa publicității. Sancțiuni
Art 23 Concursul dintre formele de publicitate
Reviste:
Înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă legală. Regulă, excepții (I)
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Condițiile substanțiale și procesuale generale ale nulității civile [General substantive conditions of civil nullity]
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2018
Contestatie în anulare. Termen de exercitare
Despre unele acte ce poartă asupra drepturilor materiale la acțiune consecutive neexecutării obligațiilor contractuale/Sur certains actes relatifs aux droits materiels à l'action consecutifs à la non-execution des obligations contractuelles/About some acts on the material rights to action following the non-performance of contractual obligations
Considerente privind posibilitatea creditorului de a solicita executarea silită prin echivalent, deși executarea silită în natură este posibilă/Considerations sur la possibilite du creancier d'exiger l'execution forcee par equivalent même si l'execution forcee en nature est possible/Considerations regarding the possibility for the creditor to request enforcement by equivalent, although enforcement in kind is possible
Cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale
Controlul arbitrarului în denunțarea unilaterală a contractului
Atingerile aduse vieții private sancționate de noul Cod civil în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a practicii judecătorești române*
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...