Art 106 Măsurile de ocrotire | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Măsurile de ocrotire -
Art. 106.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Ocrotirea minorului se realizează prin părinți, prin instituirea tutelei, prin darea în plasament sau, după caz, prin alte măsuri de protecție specială anume prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Ocrotirea majorului are loc prin punerea sub interdicție judecătorească sau prin instituirea curatelei, în condițiile prevăzute de prezentul cod. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 106 
    Ocrotirea minorilor se realizează prin părinți, în condițiile art. 483-512 noul C. civ., sau, în lipsa acestora, prin tutelă, respectiv dare în plasament. 
    Majorului îi vor putea fi aplicate mijloacele de ocrotire numai ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești de punere sub interdicție, urmată de instituirea tutelei sau prin instituirea curatelei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Scop. Textul cuprinde odetaliere amăsurilor de ocrotire prevăzute de art. 104 alin. (2) noul C. civ., prin raportare la fiecare categorie de persoane fizice căreia le sunt destinate, astfel cum acestea sunt menționate la art. 105 noul C. civ. (a se vedea comentariile de la art. 104 și art. 105 noul C. civ.). 
    2. Măsuri de ocrotire a minorului. Categorii. Textul are un caracter general, enumerând măsurile de ocrotire a minorului, și anume: [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Minorul cu capacitate restrânsă de exercițiu trebuie să figureze personal în proces, dar părinții sau tutorele trebuie să-l asiste pe tot timpul procesului, nefiind suficientă oîncuviințare prealabilă224. Reprezentați legali sunt părinții, pentru minori și tutorii, pentru minorii lipsiți de ocrotirea părintească și interzișii judecătorești. Ei sunt și „ocrotitori legali” ai persoanelor în numele cărora acționează. De aceea, prin „ocrotitorii legali” la care se referă prevederile art. 46 alin. (2) C. civ.. trebuie să înțelegem celelalte persoane cărora le-a fost încredințată ocrotirea minorului, la care se referă art. 106 C. civ.., respectiv persoanele fizice care au primit un minor în plasament familial și instituțiile de ocrotire. 
    224 Plenul Trib. Suprem, Decizia de îndrumare nr. 13/1957, în C.D. 1957, p. 19-22.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. De regulă, ocrotirea minorilor se realizează prin părinți. Drepturile și îndatoririle cu privire la persoana și bunurile minorului se exercită, respectiv se îndeplinesc de către părinții săi până când copilul dobândește capacitate deplină de exercițiu. Drepturile și îndatoririle părintești se exercită (îndeplinesc) numai în interesul superior al copilului. 
   2. Atunci când minorul este lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părin­ților săi sau nu poate fi lăsat în grija acestora, în vederea protejării intereselor sale, are dreptul la protecție alternativă, și anume: instituirea tutelei, curatelei, adopția sau alte mijloace de protecție specială (plasamentul, plasamentul în regim de urgență sau supravegherea specializată). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    - încuviințarea părinților sau, după caz, atutorelui, apersoanei ori autorității abilitate să exercite drepturile părintești. Dată fiind capacitatea restrânsă de exercițiu, minorul se află sub protecția celor obligați să-i asigure ocrotire anume, după cum rezultă din art. 106 alin. (1) C. civ.., sub protecția părinților, atutorelui (tutorilor), apersoanei la care minorul se află în plasament sau, în cazul măsurilor de protecție specială, aacelei autorități care apreluat sarcina ocrotirii; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 96 Domiciliul profesional
Art 97 Domiciliul ales
Art 98 Starea civilă
Art 99 Dovada stării civile
Art 100 Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Art 101 Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Art 102 Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Art 103 Alte mijloace de dovadă a stării civile
Art 104 Interesul persoanei ocrotite
Art 105 Persoanele ocrotite
Art 106 Măsurile de ocrotire
Art 107 Instanța de tutelă
Art 108 Ocrotirea persoanei prin tutelă
Art 109 Ocrotirea persoanei prin curatelă
Art 110 Cazurile de instituire
Art 111 Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Art 112 Persoana care poate fi numită tutore
Art 113 Persoanele care nu pot fi numite tutore
Art 114 Desemnarea tutorelui de către părinte
Art 115 Desemnarea mai multor tutori
Art 116 Măsuri provizorii
Reviste:
ASPECTE PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ ÎMPOTRIVA MOȘTENITORILOR
Aspecte privind executarea silită împotriva moștenitorilor (I)
Unele aspecte referitoare la protecția multidisciplinară și interinstituțională a copiilor exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, a copiilor victime ale traficului de persoane, precum și a copiilor români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
;
se încarcă...