Art 104 Interesul persoanei ocrotite | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Interesul persoanei ocrotite -
Art. 104.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Orice măsură de ocrotire a persoanei fizice se stabilește numai în interesul acesteia.

(2) La luarea unei măsuri de ocrotire trebuie să se țină seama de posibilitatea persoanei fizice de a-și exercita drepturile și de a-și îndeplini obligațiile cu privire la persoana și bunurile sale.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 104  
    Ocrotirea persoanei fizice se va realiza numai în interesul acesteia, fiind necesar să se țină seama dacă persoana în cauză este capabilă să-și exercite drepturile și să-și îndeplinească obligațiile în legătură cu bunurile și persoana sa. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Ocrotirea persoanei fizice. Considerații preliminare. Reglementările anterioare noului Cod civil în materia ocrotirii persoanei fizice se regăseau, în principal, în Codul familiei [Legea nr. 4/1953 (B.Of. nr. 1 din 4 ianuarie 1954)], respectiv în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată (M.Of. nr. 159 din 5 martie 2014) și Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, republicată (M.Of. nr. 259 din 19 aprilie 2012). Art. 65 alin. (2) din această lege (în forma republicată în M.Of. nr. 788 din 19 noiembrie 2009) se referea la posibilitatea instituirii tutelei copilului dacă, la desfacerea adopției, ca urmare anulității acesteia, părinții firești ai copilului nu redobândesc drepturile și îndatoririle părintești. Art. 65 alin. (2) afost abrogat prin art. 230 lit. y) LPA. Odată cu intrarea în vigoare anoului Cod civil și aLegii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare aLegii nr. 287/2009 privind Codul civil (M.Of. nr. 409 din 10 iunie 2011), aceste reglementări au fost abrogate total – Codul familiei și, parțial, Legea nr. 272/2004 [și anume art. 40 alin. (1), art. 41 și art. 42, așa cum rezultă din art. 230 lit. x) LPA], noul Cod civil devenind principalul act normativ care reglementează în mod unitar domeniul ocrotirii persoanei fizice (a se vedea M. Nicolae, Codex Iuris Civilis, tomul I, p. CX). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Noul Cod civil consacră ocrotirii persoanei fizice prevederile Titlului III – (art. 104-186) din Cartea I și pe cele care reglementează raporturile dintre părinți și copii, conținute de Titlul IV – Autoritatea părintească, din Cartea aII-a. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Mijloacele de drept prin care se realizează această ocrotire pot fi de drept constitu­țional, de drept civil, de dreptul familiei, drept administrativ etc., funcție de specificul relațiilor sociale pe care le reglementează. Prin ocrotirea juridică a persoanei fizice trebuie să înțelegem "aplicarea ansamblului mijloacelor de drept civil prin intermediul cărora se asigură recunoașterea și protecția drepturilor civile subiective și intereselor îndreptățite ale ocrotitorului, precum și mijloacele de protecție ale persoanei fizice, ca participante în circuitul civil" (E. Lupan, I. Sabău-Pop, Tratat de drept civil român. Vol. II. Persoanele, Ed. C.H. Beck, București, 2007, p. 194). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Cu caracter general, art. 104 C. civ.. stabilește că orice măsură de ocrotire apersoanei fizice se stabilește numai în interesul acesteia, iar la luarea unei asemenea măsuri trebuie să se țină seama de posibilitatea persoanei fizice de a-și exercita drepturile și de a-și îndeplini obligațiile cu privire la persoana și bunurile sale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 94 Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Art 95 Domiciliul la curatorul special
Art 96 Domiciliul profesional
Art 97 Domiciliul ales
Art 98 Starea civilă
Art 99 Dovada stării civile
Art 100 Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Art 101 Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Art 102 Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Art 103 Alte mijloace de dovadă a stării civile
Art 104 Interesul persoanei ocrotite
Art 105 Persoanele ocrotite
Art 106 Măsurile de ocrotire
Art 107 Instanța de tutelă
Art 108 Ocrotirea persoanei prin tutelă
Art 109 Ocrotirea persoanei prin curatelă
Art 110 Cazurile de instituire
Art 111 Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Art 112 Persoana care poate fi numită tutore
Art 113 Persoanele care nu pot fi numite tutore
Art 114 Desemnarea tutorelui de către părinte
Reviste:
Interesul superior al copilului/L'intérêt superieur de l'enfant/Child's best interest
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
O nouă viziune asupra sistemului juridic de ocrotire a persoanei fizice în contextul reformei capacității civile în Republica Moldova
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...