Art 103 Alte mijloace de dovadă a stării civile | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Actele de stare civilă - Alte mijloace de dovadă a stării civile -
Art. 103.
- Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (6)

Starea civilă se poate dovedi, înaintea instanței judecătorești, prin orice mijloace de probă, dacă:

a) nu au existat registre de stare civilă; Reviste (1), Doctrină (1)

b) registrele de stare civilă s-au pierdut ori au fost distruse, în tot sau în parte; Jurisprudență, Doctrină (1)

c) nu este posibilă procurarea din străinătate a certificatului de stare civilă sau a extrasului de pe actul de stare civilă;

d) întocmirea actului de stare civilă a fost omisă sau, după caz, refuzată. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 103 În cadrul acestui articol au fost integrate prevederile art. 24 din Decretul nr. 31/1954 și ale art. 16 din Legea nr. 119/1996, în sensul că posibilitatea dovedirii prin orice mijloace de probă astării civile în cazurile prevăzute la lit. a)-d) se poate face în general în fața instanței judecătorești, și nu numai în cazul în care afost refuzată întocmirea unui act de stare civilă sau înscrierea unei mențiuni ce intră în atribuțiile sale, de către ofițerul de stare civilă, cum era prevăzut în art. 16 din Legea nr. 119/1996. 

Alexandru-Paul Dimitriu [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Contrar concluziei pe care opoate induce lectura dispozițiilor art. 409 alin. (1) C. civ.., în sensul că „filiația se dovedește prin actul de naștere întocmit în registrul de stare civilă, precum și cu certificatul de naștere eliberat pe baza acestuia”, actele de stare civilă nu sunt mijlocul exclusiv de dovadă afiliației (a stării civile, în general), ci principalul instrument de dovedire aacestuia: în cazul reconstituirii sau al întocmirii ulterioare aactului de stare civilă art. 103 C. civ.., art. 13 alin. (1) și (2) din Legea nr. 119/1996, republicată], precum și în cadrul acțiunilor de stare civilă acțiunea în contestația filiației (art. 421 C. civ..), acțiunea în stabilirea maternități (art. 422 C. civ..) etc.], dovada filiației se poate face, în fața instanțelor judecătorești, prin orice mijloc de probă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Dovada stării civile cu orice mijloc de probă. Așa cum am arătat în comentariul consacrat art. 99 noul C. civ., regula în materie este aceea că dovada stării civile se face cu actele de stare civilă. Prin excepție, în cazurile în care nu este posibilă dovada stării civile cu acte de stare civilă, legiuitorul permite ca această dovadă să fie făcută cu orice mijloc de probă, respectiv cu alte înscrisuri, martori și prezumții. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Prin excepție, în cazurile în care nu este posibilă dovada stării civile cu acte de stare civilă, legiuitorul permite ca această dovadă să fie făcută cu orice mijloc de probă, respectiv cu alte înscrisuri, martori și prezumții. Astfel, conform art. 103 C. civ.., „Starea civilă se poate dovedi, înaintea instanței judecătorești, prin orice mijloace de probă, dacă: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În materie de probațiune a stării civile se aplică regula potrivit căreia dovada stării civile se face prin actele de stare civilă în sensul de înscris (instrumentum probationis), și nu de negotium iuris. Deci probațiunea stării civile se face prin actele de stare civilă originale întocmite în registrele de stare civilă și păstrate la primăria care avea competența să le întocmească și prin certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestor acte originale persoanelor îndreptățite. Aceste certificate de stare civilă se păstrează de către persoana îndreptățită. Dacă certificatul de stare civilă s-a pierdut sau s-a deteriorat, se va elibera un duplicat care are aceeași putere probantă ca și originalul (O. Ungureanu, C. Jugastru, op. cit., p. 214). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 93 Cazuri speciale
Art 94 Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Art 95 Domiciliul la curatorul special
Art 96 Domiciliul profesional
Art 97 Domiciliul ales
Art 98 Starea civilă
Art 99 Dovada stării civile
Art 100 Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Art 101 Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Art 102 Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Art 103 Alte mijloace de dovadă a stării civile
Art 104 Interesul persoanei ocrotite
Art 105 Persoanele ocrotite
Art 106 Măsurile de ocrotire
Art 107 Instanța de tutelă
Art 108 Ocrotirea persoanei prin tutelă
Art 109 Ocrotirea persoanei prin curatelă
Art 110 Cazurile de instituire
Art 111 Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Art 112 Persoana care poate fi numită tutore
Art 113 Persoanele care nu pot fi numite tutore
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură civilă, coroborate cu art. 103 din Codul civil, ale art. 53 din Codul civil, coroborate cu art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă, vizând prezumția legală a capacității de folosință, posibilitatea înlăturării acesteia prin aplicarea unei prezumții judiciare, precum și raportul între cele două tipuri de prezumții
Despăgubiri morale solicitate pentru pretinsa încălcare a drepturilor morale de autor. Contract de cesiune. Utilizarea operei ca fundal muzical al unor emisiuni tv informative
Identificarea persoanei fizice - aspecte de drept internațional privat
Despre contractul de ipotecă (III)
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Art. 723^1 alin. (3) C.proc.civ. din 1865, art. 1357 noul C.civ. Admitere apel. Eliberare cauțiune către partea îndreptățită, dacă aceasta a formulat cerere în despăgubiri
Considerații privind recunoașterea copilului
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
;
se încarcă...