Aportul de bunuri comune | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților - Regimul comunității legale -
Aportul de bunuri comune

Art. 348. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1), Doctrină (8), Modele (1)

Bunurile comune pot face obiectul unui aport la societăți, asociații sau fundații, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Bunurile comune pot face obiectul unui aport la o societate, asociație sau fundație, însă, sub sancțiunea nulității relative, niciunul dintre soți nu poate, în lipsa consimțământului scris al celuilalt soț, să dispună de acestea. 
    Pentru protecția intereselor terților, art. 349 alin. (1) teza a II-a a prevăzut că, în cazul societăților comerciale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, drepturile dobândite de aceștia nu vor fi afectate, soțul care nu și-a exprimat consimțământul scris la întrebuințarea bunurilor comune neputând pretinde decât daune-interese de la celălalt soț. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Prin art. 348 și 349 noul C. civ. este reglementat și regimul juridic al aporturilor de bunuri comune la constituirea unor societăți comerciale, asociații sau fundații. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    516 Aportul este un act juridic de dispoziție prin intermediul căruia asociatul transferă dreptul de proprietate, un alt drept real sau dreptul de folosință asupra unui bun al său în patrimoniul unei societăți (dacă aceasta are personalitate juridică) sau în coproprietatea asociaților (dacă societatea nu are personalitate juridică); în baza aportului și ca o contraprestație a transferului dreptului real sau de folosință, asociatul primește în schimb părți de interes (sau, după caz, părți sociale ori acțiuni). A se vedea Gh. Piperea, Comentariul art. 1883, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), op. cit., p. 1905, nr. 1.
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În ceea ce privește aportul de bunuri comune la societăți, asociații sau fundații, regimul acestor aporturi este reglementat de art. 348-349 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Bunurile comune ca aport social. În ceea ce privește constituirea unei societăți cu personalitate juridică între soți, sub imperiul reglementării anterioare s-a decis în jurisprudență că aceștia pot aduce ca aport bunuri comune, fără afi necesară în prealabil împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei, în condițiile art. 36 alin. (2) Codul familiei. și fără acontraveni prevederilor art. 30 alin. (2) Codul familiei. [CSJ, secț. com., dec. nr. 178/1992 în V. Bogdănescu ș.a., Probleme de drept din deciziile Curții Supreme de Justiție (1990-1992), Ed. Orizonturi, București, 1993, p. 484-486]. În cazul constituirii societății între un soț și terțe persoane, opinia majoritară cristalizată în doctrină era în sensul că un soț poate aduce ca aport un bun comun având în vedere faptul că această operațiune juridică are valențele unui act de dispoziție. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Bunurile comune
Bunurile proprii
Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Regimul juridic al bunurilor proprii
Dovada bunurilor soților
Formalitățile de publicitate
Actele de conservare, de folosință și de administrare
Actele de înstrăinare și de grevare
Nulitatea relativă
Aportul de bunuri comune
Regimul aporturilor
Dispoziții testamentare
Datoriile comune ale soților
Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Urmărirea bunurilor comune
Urmărirea veniturilor din profesie
Lichidarea regimului comunității
Efectele încetării regimului comunității
Lichidarea comunității Partajul
Partajul în timpul regimului comunității
Reviste:
Probleme privind regimul succesoral în cazul decesului unui asociat al societății cu răspundere limitată
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Act constitutiv - fundație.
;
se încarcă...