Aplicarea legii civile | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre legea civilă -
CAPITOLUL II
Aplicarea legii civile Reviste (1)

Aplicarea în timp a legii civile

Art. 6. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (5), Librăria Indaco (4)

(1) Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă. Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (1)

(2) Actele și faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârșirii ori producerii lor. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1)

(3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrării în vigoare a legii noi sunt supuse dispozițiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, după caz, eficace potrivit dispozițiilor legii noi. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(4) Prescripțiile, decăderile și uzucapiunile începute și neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispozițiilor legale care le-au instituit. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (2)

(5) Dispozițiile legii noi se aplică tuturor actelor și faptelor încheiate sau, după caz, produse ori săvârșite după intrarea sa în vigoare, precum și situațiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (1)

(6) Dispozițiile legii noi sunt de asemenea aplicabile și efectelor viitoare ale situațiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din starea și capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiație, adopție și obligația legală de întreținere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, și din raporturile de vecinătate, dacă aceste situații juridice subzistă după intrarea în vigoare a legii noi. Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (1)

Teritorialitatea legii civile

Art. 7. - Legislație conexă (1), Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Actele normative adoptate de autoritățile și instituțiile publice centrale se aplică pe întreg teritoriul țării, afară de cazul în care se prevede altfel. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Actele normative adoptate, în condițiile legii, de autoritățile și instituțiile administrației publice locale se aplică numai în raza lor de competență teritorială. Doctrină (1)

Extrateritorialitatea legii civile

Art. 8. - Reviste (5), Doctrină (5)

În cazul raporturilor juridice cu element de extraneitate, determinarea legii civile aplicabile se face ținându-se seama de normele de drept internațional privat cuprinse în cartea a VII-a din prezentul cod. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Fiind vorba despre un viciu existent la momentul încheierii sale, actul juridic nul sau anulabil nu va putea fi considerat valid potrivit dispozițiilor legii noi. În aceeași măsură, art. 4 din Legea nr. 71/2011 stabilește că actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate, prevăzute de Codul civil din 1864, precum și de alte acte normative, rămân supuse dispozițiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, după caz, eficace potrivit noului Cod civil. Prin urmare, confirmarea nulității relative nu este permisă în această situație. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Pentru aafla răspuns la această întrebare trebuie să recurgem la prevederile art. 6 noul C. civ. și la cele ale art. 3-5 LPA, referitoare la aplicarea legii în timp. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Considerații de ordin terminologic. Conflictul de legi în timp. În concepția textului, în mod firesc, pentru a se naște un conflict de legi în timp este necesar să existe un act juridic sau un fapt juridic care să fixeze, în folosul unei persoane, drepturi și obligații proprii unei instituții juridice, adică unei situații juridice, echivalente, stricto sensu, unei situații de drept sau stări de drept. Aici, și în această ipoteză, se pune întrebarea dacă și în ce măsură legea nouă este aplicabilă trecutului și anume, în terminologia Codului, „situațiilor juridice” care s-au „născut” anterior legii noi sau „subzistă” după intrarea sa vigoare. Sintagma „situații juridice” însumează raporturile juridice generatoare de drepturi și obligații, stările care caracterizează o persoană (capacitatea, căsătoria, filiația etc.) și însușirile juridice ale unui bun (fungibil, nefungibil, divizibil sau indivizibil, aflat sau scos din circuitul civil etc.). După natura lor, situațiile juridice pot fi obiective (legale), atunci când conținutul și efectele pe care le produc derivă imperativ din lege, și subiective (individuale) dacă sunt stabilite, liber voit, de părți sau parte, prin contract ori act juridic unilateral (a se vedea M. Eliescu, în T. Ionașcu ș.a., Tratat de drept civil, vol. I, p. 80 și 89, nota de subsol nr. 1). Temporal, ele se pot consuma uno ictu dacă se nasc, se modifică, se sting ori își produc efectele într-un singur moment, ori permanent dacă sunt de durată, evoluează și produc efecte succesive. În raport cu data intrării în vigoare a noii legi, o situație juridică poate aparține trecutului, prezentului sau viitorului. Dacă, facta praeterita, ea aparține trecutului, scapă acțiunii legii celei noi. Tempus regit actum are aplicare. Este însă posibil ca, facta pendentia, la această dată, o situație juridică să fie în curs de constituire, modificare ori stingere, adică pendinte sau, fiind anterioară noii legi, să continue să producă efecte, numite efecte viitoare (facta futura). În acest caz, dacă legea nouă amendează instituțiile juridice proprii unei asemenea situații juridice, prin a le suprima ori a micșora efectele sau prin a crea și a adăuga o instituție până atunci necunoscută, netăgăduit se va naște un conflict de legi, supus acțiunii dreptului intertemporal. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Din această perspectivă trebuie avute în vedere și dispozițiile corespunzătoare din Legea nr. 71/2011, art. 3 din acest act normativ dispunând că actele și faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârșirii ori producerii lor. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Legea civilă se aplică în intervalul de timp cuprins între data intrării în vigoare și data ieșirii sale din vigoare. 
   2. Conform art. 78 din Constituția României, legea, în sensul ei larg (adică norma juridică), intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României sau la o dată ulterioară, prevăzută în textul ei. După intrarea în vigoare, operează prezumția absolută că ea este cunoscută de toate persoanele cărora li se adresează și care sunt obligate să o respecte. Norma juridică civilă iese din vigoare prin abrogare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Aplicarea legii civile
Interpretarea și efectele legii civile
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Reviste:
Lumina vine de la Apus? Aplicarea în timp a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 (II)
Codul civil și noua lege a insolvenței, posibile interferențe
Aplicarea în timp a normelor privind clauzele abuzive. Acțiunea în încetarea utilizării clauzelor abuzive (Art. 12-13 din Legea nr. 193/2000)*(1)
Lumina vine de la apus? Aplicarea în timp a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/2016*
Aplicarea în timp a normelor care atribuie înscrisului caracter executoriu
Succesiunea reglementărilor de drept material aplicabile moștenirii după Marea Unire
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Natura juridică a dării în plată a unor bunuri imobile în condițiile Legii nr. 77/2016
Achitare ulterioară hotărârii definitive de condamnare. Repararea pagubei de către stat
Studiu de caz: Menținerea sau invalidarea deciziei Consiliului de administrație este atributul Adunării Generale. Inadmisibilitatea acțiunii în anulare formulată de administratori. Excepții
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Referințe în cărți:
Noile Coduri ale României - Studii și cercetări juridice
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Noul Cod civil. Cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 1/2016
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 1/2014 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. și Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 5, art. 201 și art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil și ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 și art. 2.513 din Codul civil, raportat la dispozițiile art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, republicat, în referire la invocarea de către instanțe, din oficiu ori de către părți, după momentul procedural prevăzut de art. 2.513 din Codul civil, a excepției prescripției extinctive, în cazul prescripțiilor începute sub imperiul Decretului nr. 167/1958, împlinite și, respectiv, neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil - 1 octombrie 2011
Legislație conexă :
Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
;
se încarcă...