Apărarea drepturilor nepatrimoniale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre persoane -
TITLUL V
Apărarea drepturilor nepatrimoniale Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Ocrotirea personalității umane

Art. 252. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (47), Doctrină (7)

Orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci ființei umane, cum sunt viața, sănătatea, integritatea fizică și psihică, demnitatea, intimitatea vieții private, libertatea de conștiință, creația științifică, artistică, literară sau tehnică.

Mijloace de apărare Comentarii expert (1)

Art. 253. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (31), Doctrină (8), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Persoana fizică ale cărei drepturi nepatrimoniale au fost încălcate ori amenințate poate cere oricând instanței: Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

a) interzicerea săvârșirii faptei ilicite, dacă aceasta este iminentă; Reviste (4)

b) încetarea încălcării și interzicerea pentru viitor, dacă aceasta durează încă; Jurisprudență, Reviste (6)

c) constatarea caracterului ilicit al faptei săvârșite, dacă tulburarea pe care a produs-o subzistă. Jurisprudență, Reviste (7)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul încălcării drepturilor nepatrimoniale prin exercitarea dreptului la libera exprimare, instanța poate dispune numai măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c). Jurisprudență, Reviste (8)

(3) Totodată, cel care a suferit o încălcare a unor asemenea drepturi poate cere instanței să îl oblige pe autorul faptei să îndeplinească orice măsuri socotite necesare de către instanță spre a ajunge la restabilirea dreptului atins, cum sunt: Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

a) obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea hotărârii de condamnare; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

b) orice alte măsuri necesare pentru încetarea faptei ilicite sau pentru repararea prejudiciului cauzat. Jurisprudență, Reviste (4)

(4) De asemenea, persoana prejudiciată poate cere despăgubiri sau, după caz, o reparație patrimonială pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dacă vătămarea este imputabilă autorului faptei prejudiciabile. În aceste cazuri, dreptul la acțiune este supus prescripției extinctive. Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (4)

Apărarea dreptului la nume

Art. 254. - Puneri în aplicare (2), Reviste (10), Doctrină (5)

(1) Cel al cărui nume este contestat poate să ceară instanței judecătorești recunoașterea dreptului său la acel nume. Reviste (3), Doctrină (2)

(2) De asemenea, cel care este lezat prin uzurparea, în tot sau în parte, a numelui său poate să ceară oricând instanței judecătorești să dispună încetarea acestei atingeri nelegitime. Reviste (2), Doctrină (2)

(3) Dispozițiile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, și apărării dreptului la pseudonim, ales în condițiile legii. Reviste (4), Doctrină (2)

Măsuri provizorii

Art. 255. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (5), Modele (1)

(1) Dacă persoana care se consideră lezată face dovada credibilă că drepturile sale nepatrimoniale fac obiectul unei acțiuni ilicite, actuale sau iminente și că această acțiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate să ceară instanței judecătorești luarea unor măsuri provizorii. Reviste (1)

(2) Instanța judecătorească poate să dispună în special:

a) interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie;

b) luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor.

(3) În cazul prejudiciilor aduse prin mijloacele presei scrise sau audiovizuale, instanța judecătorească nu poate să dispună încetarea, cu titlu provizoriu, a acțiunii prejudiciabile decât dacă prejudiciile cauzate reclamantului sunt grave, dacă acțiunea nu este în mod evident justificată, potrivit art. 75, și dacă măsura luată de instanță nu apare ca fiind disproporționată în raport cu prejudiciile cauzate. Dispozițiile art. 253 alin. (2) rămân aplicabile. Reviste (2)

(4) Instanța soluționează cererea potrivit dispozițiilor privitoare la ordonanța președințială, care se aplică în mod corespunzător. În cazul în care cererea este formulată înainte de introducerea acțiunii de fond, prin hotărârea prin care s-a dispus măsura provizorie se va fixa și termenul în care acțiunea în fond trebuie să fie introdusă, sub sancțiunea încetării de drept a acelei măsuri. Dispozițiile alin. (6) sunt aplicabile.

(5) Dacă măsurile luate sunt de natură să producă un prejudiciu părții adverse, instanța îl poate obliga pe reclamant să dea o cauțiune în cuantumul fixat de aceasta, sub sancțiunea încetării de drept a măsurii dispuse. Reviste (2)

(6) Măsurile luate potrivit prezentului articol anterior introducerii acțiunii în justiție pentru apărarea dreptului nepatrimonial încălcat încetează de drept, dacă reclamantul nu a sesizat instanța în termenul fixat de aceasta, dar nu mai târziu de 30 de zile de la luarea acestora. Reviste (1)

(7) Reclamantul este ținut să repare, la cererea părții interesate, prejudiciul cauzat prin măsurile provizorii luate, dacă acțiunea de fond este respinsă ca neîntemeiată. Cu toate acestea, dacă reclamantul nu a fost în culpă ori a avut o culpă ușoară, instanța, în raport cu circumstanțele concrete, poate fie să refuze obligarea sa la despăgubirile cerute de partea adversă, fie să dispună reducerea acestora. Reviste (3)

(8) Dacă partea adversă nu solicită daune-interese, instanța va dispune eliberarea cauțiunii, la cererea reclamantului, prin hotărâre dată cu citarea părților. Cererea se judecă potrivit dispozițiilor privitoare la ordonanța președințială, care se aplică în mod corespunzător. În cazul în care pârâtul se opune la eliberarea cauțiunii, instanța va fixa un termen în vederea introducerii acțiunii de fond, care nu poate fi mai lung de 30 de zile de la data pronunțării hotărârii, sub sancțiunea încetării de drept a măsurii de indisponibilizare a sumei depuse cu titlu de cauțiune. Reviste (2)

Decesul titularului dreptului nepatrimonial

Art. 256. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (6)

(1) Acțiunea pentru restabilirea dreptului nepatrimonial încălcat poate fi continuată sau pornită, după moartea persoanei vătămate, de către soțul supraviețuitor, de oricare dintre rudele în linie dreaptă ale persoanei decedate, precum și de oricare dintre rudele sale colaterale până la gradul al patrulea inclusiv. Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Acțiunea pentru restabilirea integrității memoriei unei persoane decedate poate fi pornită de cei prevăzuți la alin. (1). Reviste (4), Doctrină (2)

Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice

Art. 257. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (29), Doctrină (7)

Dispozițiile prezentului titlu se aplică prin asemănare și drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor juridice.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

De ce este necesar pentru acordarea unor daune morale persoanelor fizice ale căror drepturi patrimoniale au fost încălcate? - Mădălina Moceanu
Prin art.253 din Codul civil se stabilesc mijloacele de apărare ale persoanelor fizice ale căror drepturi patrimoniale au fost încălcate ori amenințate, stabilindu-se cadrul general al protecției drepturilor persoanei, precum și a răspunderii civile delictuale. Codul civil prin normele sale a asigurat un echilibru între exercitarea dreptului la informare și a celui la liberă exprimare în concordanță cu art.10 CEDO.
În mod constant în practica CEDO ( cauza Groppera Radio AG c Elveției) s-a reținut că libertatea de exprimare trebuie protejată indiferent ce mediu privește, în sensul că orice persoană are dreptul să-și formuleze o opinie cu privire la tot ceea ce înseamnă mediul său socio-uman.
[ Mai mult... ]

Prejudiciu moral. Cerere în despăgubiri. Instanța competentă - Mădălina Moceanu
Obiectul cererii în reparații bănești pentru prejudiciul moral suferit este evaluabil în bani, iar competența materială de soluționare a unei asemenea cereri este dată de cuantumul pretențiilor.
Extras din Sentința civilă nr. 107/ 28.09.2016, Curtea de Apel Timisoara, Secția I civilă,www. portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Desigur, putem vorbi de reparație în natură, atipică și parțială și în cazul prejudiciilor nepatrimoniale, morale, care vizează personalitatea umană, aspecte reglementate expres de Noul Cod civil în dispozițiile art. 252 - 257, respectiv în Titlul V, Cartea I, „Despre persoane”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Recunoașterea drepturilor care aparțin personalității umane, adreptului de afi protejate implică și oferirea unor mijloace pentru afi apărate. Aceasta se putea realiza și până în prezent potrivit dreptului comun, reglementările privind răspunderea civilă delictuală, coroborate cu prevederile art. 54 și urm. din Decretul nr. 31/1954. 
    Pentru a se asigura o mai eficientă apărare a acestora s-au reglementat dispoziții speciale în această materie. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Drepturile nepatrimoniale sunt acele drepturi subiective civile care nu au un conținut economic, nu sunt evaluabile în bani. Orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci ființei umane, cum sunt viața, sănătatea, integritatea fizică și psihică, demnitatea, intimitatea vieții private, libertatea de conștiință, creația științifică, artistică, literară sau tehnică A se vedea Titlul V. „Apărarea drepturilor patrimoniale” din Cartea I anoului Cod civil, art. 252-257.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Considerații preliminare. Reglementările anterioare noului Cod civil în materia apărării drepturilor personale nepatrimoniale se regăseau, în principal, în art. 54-56 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice, abrogat prin art. 230 lit. n) LPA. 
    Aceste norme trebuie privite însă în legătură cu alte dispoziții ale noului Cod civil care privesc fie respectul ființei umane și adrepturilor ei inerente (art. 58-81 noul C. civ.), fie cadrul general al răspunderii civile delictuale (art. 1349 noul C. civ.) ori, după caz, executarea silită în natură sau prin echivalent aobligațiilor (art. 1527-1548 noul C. civ.). Dispozițiile menționate, stabilind cadrul general al protecției drepturilor persoanei, precum și al răspunderii civile delictuale, respectiv al executării silite aobligațiilor, trebuie privite împreună cu normele de protecție specială adrepturilor nepatrimoniale cuprinse la art. 252-257 noul C. civ. (Prelegere – prof. univ. dr. Lucian Mihai). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Prin intrarea în vigoare anoului Cod civil afost creat un sistem mai bine închegat de protecție adrepturilor personalității. Avem în vedere, pe de oparte, reglementările conținute de noul Cod și de legislația conexă, care sunt special consacrate protecției drepturilor personalității și pe de altă parte, dispozițiile generale, conținute de art. 252-256 C. civ.., care fac parte din Titlul Val Cărții I, intitulat „Apărarea drepturilor nepatrimoniale”. Prevederile acestui titlu au fost inspirate din Codul civil elvețian. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Persoana fizică
Ocrotirea persoanei fizice
Persoana juridică
Apărarea drepturilor nepatrimoniale
Dispoziții generale
Căsătoria
Rudenia
Autoritatea părintească
Obligația de întreținere
Bunurile și drepturile reale în general
Proprietatea privată
Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
Fiducia
Administrarea bunurilor altuia
Reviste:
Protecția drepturilor nepatrimoniale cu privire specială asupra drepturilor personalității în concepția C. civ.*
Acțiunile civile în apărarea drepturilor personalității și măsurile provizorii în reglementarea NCC
Mijloace de apărare de drept civil a drepturilor morale de autor în contextul protecției juridice a drepturilor nepatrimoniale
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Constanță și evoluție în apărarea drepturilor personalității - drept român și european
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Constanță și evoluție în apărarea drepturilor personalității - drept român și european (I)
Considerații privind prejudiciul nepatrimonial cauzat prin lezarea unor drepturi ale personalității
Protecția procedurală a dreptului la viață privată în Codul Civil din perspectiva Convenției Europene a Drepturilor Omului
Dreptul la repararea prejudiciului cauzat printr-o faptă ilicită extracontractuală
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Răspunderea civilă contractuală în noul Cod civil
Modele:
Cerere pentru încetarea săvârșirii unor fapte ce aduc atingere unui drept personal nepatrimonial.
;
se încarcă...