Apărarea dreptului de proprietate privată | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Proprietatea privată - Dispoziții generale -
SECȚIUNEA a 2-a

Apărarea dreptului de proprietate privată

Acțiunea în revendicare

Art. 563. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (9), Modele (4), Librăria Indaco (4)

(1) Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl deține fără drept. El are, de asemenea, dreptul la despăgubiri, dacă este cazul. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Dreptul la acțiunea în revendicare este imprescriptibil, cu excepția cazurilor în care prin lege se dispune altfel. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(3) Dreptul de proprietate dobândit cu bună-credință, în condițiile legii, este pe deplin recunoscut. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(4) Hotărârea judecătorească prin care s-a admis acțiunea în revendicare este opozabilă și poate fi executată și împotriva terțului dobânditor, în condițiile Codului de procedură civilă. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

Acțiunea negatorie

Art. 564. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (2)

(1) Proprietarul poate intenta acțiunea negatorie contra oricărei persoane care pretinde că este titularul vreunui drept real, altul decât cel de proprietate, asupra bunului său. Reviste (1)

(2) Dreptul la acțiunea negatorie este imprescriptibil. Reviste (1), Doctrină (3)

Proba dreptului de proprietate asupra imobilelor înscrise în cartea funciară

Art. 565. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (7)

În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară.

Efectele admiterii acțiunii în revendicare

Art. 566. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Pârâtul va fi obligat la restituirea bunului sau la despăgubiri dacă bunul a pierit din culpa sa ori a fost înstrăinat. În aceleași condiții, pârâtul va fi obligat la restituirea productelor sau a contravalorii acestora. În toate cazurile, despăgubirile vor fi evaluate în raport cu momentul restituirii. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(2) Posesorul de rea-credință sau detentorul precar va fi obligat, la cerere, și la restituirea fructelor produse de bun până la înapoierea acestuia către proprietar. Reviste (1), Doctrină (3)

(3) Proprietarul poate fi obligat, la cerere, să restituie posesorului cheltuielile necesare pe care acesta le-a făcut. Reviste (1), Doctrină (1)

(4) Cheltuielile utile se restituie, la cerere, în limita sporului de valoare, dacă prin lege nu se prevede altfel. Reviste (1), Doctrină (1)

(5) De asemenea, proprietarul va putea fi obligat, la cerere, la restituirea cheltuielilor necesare pentru producerea și culegerea fructelor sau a productelor.

(6) Pârâtul are un drept de retenție asupra produselor până la restituirea cheltuielilor făcute pentru producerea și culegerea acestora, cu excepția cazului în care proprietarul furnizează pârâtului o garanție îndestulătoare. Reviste (1), Doctrină (1)

(7) Dreptul de retenție nu poate fi exercitat în niciun caz asupra bunului frugifer sau când intrarea în stăpânirea materială a bunului s-a făcut prin violență ori fraudă sau când produsele sunt bunuri perisabile ori sunt supuse, ca urmare a trecerii unei perioade scurte de timp, unei scăderi semnificative a valorii lor. Doctrină (1)

(8) Proprietarul nu este dator să acopere cheltuielile voluptuare. Posesorul are dreptul de a-și însuși lucrările efectuate cu aceste cheltuieli numai dacă prin aceasta bunul nu se deteriorează. Reviste (1)

(9) Dispozițiile alin. (3), (4) și (8) se aplică numai în acele situații în care cheltuielile nu se concretizează într-o lucrare nouă, caz în care sunt incidente dispozițiile corespunzătoare din materia accesiunii imobiliare artificiale.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Proprietarul poate intenta acțiune negatorie contra oricărei persoane care pretinde că este titularul unui drept real? - Mădălina Moceanu
Nu sunt îndeplinite condițiile admiterii unei acțiuni negatorii, prevăzute de art. 564 NCC nefiind făcută nicio dovadă din care să rezulte că pârâtul pretinde sau poate să pretindă un drept real , altul decât cel de proprietate, asupra bunului reclamantei.
Aceasta, deoarece, un drept de proprietate în favoarea pârâtului nu există, iar dreptul la reconstituirea dreptului de proprietate privată invocat de reclamantă în apel , sau dreptul de folosință invocat de reclamantă în recurs nu sunt drepturi reale, dezmembrăminte ale dreptului de proprietate privată, așa cum sunt ele reglementate de art. 551 pct. 2-7 și art. 639 și urm. NCC.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Astfel, proprietarul poate introduce oacțiune în revendicare cu privire la bunul supus restituirii în condițiile art. 563 noul C. civ., respectiv o acțiune în scopul desființării „actelor subsecvente încheiate de debitorul obligației de restituire cu terții, în privința bunului supus restituirii, conform principiului resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis, în care cererea de restituire abunului împotriva terțului are caracter accesoriu”.196 
    196 R. Constantinovici, A. Ștefănescu, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici,I. Macovei (coord.), op. cit., p. 1732.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Acțiunea în revendicare este, pentru prima dată în legislația noastră, consacrată legal prin norme generale (textul nu are corespondent în Codul civil din 1864) și calificată ca mijloc de apărare a dreptului de proprietate privată. Sub imperiul reglementării anterioare, doctrina a făcut distincția între mijloacele specifice de apărare a dreptului de proprietate (acțiunea în revendicare, acțiunea în grănițuire și acțiunea negatorie) și mijloacele nespecifice tinzând către același rezultat: acțiunile întemeiate pe contracte; acțiunea în repararea prejudiciilor cauzate prin fapte ilicite; acțiunea rezultată din îmbogățirea fără justă cauză ș.a. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Plecând de la criteriul naturii și obiectului dreptului subiectiv ocrotit cu titlu exemplificativ, prezentăm acele situații de excepție de la principiul prescriptibilității drepturilor la acțiune care în sens larg sunt considerate ca având caracter imprescriptibil: acțiunea de partaj (art. 669 noul C. civ.), acțiunea confesorie de superficie [art. 696 alin. (2) noul C. civ.], acțiunea negatorie, prin care proprietarul bunului îl cheamă în judecată pe cel care pretinde că este titularul unui drept real asupra bunului respectiv [art. 564 alin. (2) noul C. civ.], acțiunea în revendicare (art. 563 noul C. civ.); [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    alin. (3) face trimitere la aplicabilitatea dispozițiilor art. 563 noul C. civ. care reglementează acțiunea în revendicare], dar și la mijloace indirecte, cum ar fi exercitarea unei acțiuni în constatarea nulității absolute aunui act juridic de înstrăinare sau formularea unei acțiuni posesorii. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Sediul materiei: art. 563-566 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Stabilirea filiației
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator
Situația legală a copilului
Dispoziții generale
Condițiile de fond ale adopției
Efectele adopției
Încetarea adopției
Despre distincția bunurilor
Produsele bunurilor
Conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată
Apărarea dreptului de proprietate privată
Dispoziții generale
Accesiunea imobiliară naturală
Accesiunea imobiliară artificială
Accesiunea mobiliară
Limite legale
Limite convenționale
Limite judiciare
Dispoziții generale
Coproprietatea obișnuită
Coproprietatea forțată
Reviste:
Dreptul material la acțiune în materia drepturilor reale principale/Le droit materiel à l'action en matière des droits reels principaux/Material right to action in the matter of main real rights
2. Bun mobil preluat de către stat prin rechiziționare în scop economic. Nevalabilitatea titlului statului; obligarea la plata contravalorii navei. Acțiune reală în revendicare, imprescriptibilă, sau acțiune personală în despăgubiri, supusă termenului de prescripție?
Acțiunea în contrafacere în dreptul intern (IV)
Efectele obligației de garanție în cazul evicțiunii consumate în reglementarea noului Cod civil
Acțiune în revendicare. Invocarea contractului de subantrepriză pentru lucrări de construcții ca temei al dobândirii dreptului de proprietate
Exproprierea în fapt - o confuzie generală a jurisprudenței românești și a Curții de la Strasbourg
Revendicarea unui teren pentru care ambele părți, societați comerciale dețin certificate de atestare a dreptului de proprietate
Despre declararea judecătorească a morții și efectele acesteia
2. Acțiune evaluabilă în bani. Cerere accesorie. Cale de atac. Recurs inadmisibil
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Comentariile Codului civil Posesia. Uzucapiunea(art. 916-952)
Modele:
Acțiune în revendicare imobiliară (model 1)
Acțiune în revendicare imobiliară.
Cerere de chemare în judecată pentru revendicarea de bunuri mobile de la masa succesorală
Acțiune în revendicare mobiliară
Referințe în cărți:
Drept civil. Drepturile reale
Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul și publicitatea imobiliară asupra terenurilor
Noile Coduri ale României - Studii și cercetări juridice
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
;
se încarcă...