Alegerea regimului matrimonial | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților - Dispoziții comune -
§4.
Alegerea regimului matrimonial

Convenția matrimonială

Art. 329. - Reviste (13), Doctrină (8), Modele (8)

Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunității legale se face prin încheierea unei convenții matrimoniale.

Încheierea convenției matrimoniale

Art. 330. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (5)

(1) Sub sancțiunea nulității absolute, convenția matrimonială se încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu consimțământul tuturor părților, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială și având conținut predeterminat. Reviste (4), Doctrină (6)

(2) Convenția matrimonială încheiată înainte de căsătorie produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei. Reviste (1), Doctrină (2), Modele (4)

(3) Convenția încheiată în timpul căsătoriei produce efecte de la data prevăzută de părți sau, în lipsă, de la data încheierii ei. Doctrină (3), Modele (4)

Simulația convenției matrimoniale

Art. 331. - Reviste (1), Doctrină (5)

Actul secret, prin care se alege un alt regim matrimonial sau se modifică regimul matrimonial pentru care sunt îndeplinite formalitățile de publicitate prevăzute de lege, produce efecte numai între soți și nu poate fi opus terților de bună-credință.

Obiectul convenției matrimoniale

Art. 332. - Reviste (2), Doctrină (7)

(1) Prin convenția matrimonială nu se poate deroga, sub sancțiunea nulității absolute, de la dispozițiile legale privind regimul matrimonial ales decât în cazurile anume prevăzute de lege. Doctrină (1)

(2) De asemenea, convenția matrimonială nu poate aduce atingere egalității dintre soți, autorității părintești sau devoluțiunii succesorale legale. Reviste (3), Doctrină (3)

Clauza de preciput Reviste (1)

Art. 333. - Reviste (14), Doctrină (9), Modele (8)

(1) Prin convenție matrimonială se poate stipula ca soțul supraviețuitor să preia fără plată, înainte de partajul moștenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deținute în devălmășie sau în coproprietate. Clauza de preciput poate fi stipulată în beneficiul fiecăruia dintre soți sau numai în favoarea unuia dintre ei. Reviste (9), Doctrină (1)

(2) Clauza de preciput nu este supusă raportului donațiilor, ci numai reducțiunii, în condițiile art. 1.096 alin. (1) și (2). Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a urmări, chiar înainte de încetarea comunității, bunurile ce fac obiectul clauzei. Reviste (5), Doctrină (1)

(4) Clauza de preciput devine caducă atunci când comunitatea încetează în timpul vieții soților, când soțul beneficiar a decedat înaintea soțului dispunător ori când aceștia au decedat în același timp sau când bunurile care au făcut obiectul ei au fost vândute la cererea creditorilor comuni. Reviste (7), Doctrină (1)

(5) Executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent. Reviste (3)

Publicitatea convenției matrimoniale

Art. 334. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (4), Reviste (12), Doctrină (8), Modele (1)

(1) Pentru a fi opozabile terților, convențiile matrimoniale se înscriu în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale, organizat potrivit legii. Reviste (4), Doctrină (1)

(2) După autentificarea convenției matrimoniale în timpul căsătoriei sau după primirea copiei de pe actul căsătoriei, potrivit art. 291, notarul public expediază, din oficiu, un exemplar al convenției la serviciul de stare civilă unde a avut loc celebrarea căsătoriei, pentru a se face mențiune pe actul de căsătorie, la registrul menționat la alin. (1), precum și la celelalte registre de publicitate, în condițiile alin. (4). Modificări (1), Doctrină (1)

(3) Dispozițiile alin. (2) nu exclud dreptul oricăruia dintre soți de a solicita îndeplinirea formalităților de publicitate. Reviste (1), Doctrină (1), Modele (4)

(4) Ținând seama de natura bunurilor, convențiile matrimoniale se vor nota în cartea funciară, se vor înscrie în registrul comerțului, precum și în alte registre de publicitate prevăzute de lege. În toate aceste cazuri, neîndeplinirea formalităților de publicitate speciale nu poate fi acoperită prin înscrierea făcută în registrul menționat la alin. (1). Reviste (3), Doctrină (3), Modele (4)

(5) Orice persoană, fără a fi ținută să justifice vreun interes, poate cerceta registrul menționat la alin. (1) și poate solicita, în condițiile legii, eliberarea de extrase certificate. Reviste (2)

Inopozabilitatea convenției matrimoniale

Art. 335. - Reviste (3), Doctrină (8)

(1) Convenția matrimonială nu poate fi opusă terților cu privire la actele încheiate de aceștia cu unul dintre soți, decât dacă au fost îndeplinite formalitățile de publicitate prevăzute la art. 334 sau dacă terții au cunoscut-o pe altă cale. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) De asemenea, convenția matrimonială nu poate fi opusă terților cu privire la actele încheiate de aceștia cu oricare dintre soți înainte de încheierea căsătoriei. Doctrină (1), Modele (1)

Modificarea convenției matrimoniale

Art. 336. - Reviste (3), Doctrină (4), Modele (2)

Convenția matrimonială poate fi modificată înainte de încheierea căsătoriei, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 330 și 332. Dispozițiile art. 334 și 335 sunt aplicabile.

Încheierea convenției matrimoniale de către minor

Art. 337. - Reviste (4), Doctrină (5)

(1) Minorul care a împlinit vârsta matrimonială poate încheia sau modifica o convenție matrimonială numai cu încuviințarea ocrotitorului său legal și cu autorizarea instanței de tutelă. Reviste (2), Doctrină (2)

(2) În lipsa încuviințării sau a autorizării prevăzute la alin. (1), convenția încheiată de minor poate fi anulată în condițiile art. 46, care se aplică în mod corespunzător. Doctrină (1)

(3) Acțiunea în anulare nu poate fi formulată dacă a trecut un an de la încheierea căsătoriei. Doctrină (1)

Nulitatea convenției matrimoniale

Art. 338. - Reviste (8), Doctrină (8), Modele (7)

În cazul în care convenția matrimonială este nulă sau anulată, între soți se aplică regimul comunității legale, fără a fi afectate drepturile dobândite de terții de bună-credință.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Convenția matrimonială reprezintă, sub sancțiunea nulității absolute, actul autentificat de notarul public, prin care soții își vor exprima consimțământul (personal sau prin mandatar cu procură autentică specială), în vederea stabilirii regimului matrimonial aplicabil [art. 330 alin. (1) noul C. civ.]. Însă, menționăm că, prin încheierea unei convenții matrimoniale, nu se poate aduce atingere principiilor egalității între soții, autorității părintești ori devoluțiunii succesorale legale [art. 332 alin. (2) noul C. civ.]. De asemenea, potrivit alin. (1) al art. 332 noul C. civ., sub sancțiunea nulității absolute, nu se poate deroga prin convenție matrimonială de la dispozițiile legale privind regimul matrimonial ales, decât în cazurile anume prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Facem aici precizarea că nu este obligatorie încheierea unei convenții matrimoniale decât dacă viitorii soți își doresc un alt regim decât cel al comunității legale (art. 329 C. civ..). În lipsa convenției (sau în cazul nulității convenției) între soți se aplică regimul comunității legale (art. 338 C. civ..). Altfel spus, existența unui regim matrimonial este consecință implacabilă aîncheierii căsătoriei, dar viitorii soți sunt cei care hotărăsc dacă respectivul regim va fi unul convențional sau „de plin drept”. Decizia lor va fi consemnată în actul de căsătorie122. 
    122 Reamintim că viitorii soți trebuie să facă indicarea regimului matrimonial ales în cuprinsul declarației de căsătorie [art. 281 alin. (1) C. civ..]; dacă până la încheierea căsătoriei își vor reconsidera opțiunea, este necesară reînnoirea declarației de căsătorie (art. 284 C. civ..).
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Sediul materiei îl constituie art. 312 cu raportare la art. 329 C. civ.. care conferă soților sau viitorilor soți dreptul de „a-și alege un alt regim matrimonial decât cel al comunității legale, prin încheierea unei convenții matrimoniale sub forma unui act juridic solemn”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Alegerea regimurilor matrimoniale convenționale. După cum am arătat (a se vedea supra, comentariul de la art. 312 noul C. civ.), prin dispozițiile noului Cod civil se instituie principiul libertății convențiilor matrimoniale, care permite viitorilor soți sau, după caz, soților, să opteze pentru unul din cele două regimuri matrimoniale alternative, respectiv pentru regimul separației de bunuri sau pentru regimul comunității convenționale (mai largă ori mai restrânsă decât cea legală). Regimurile matrimoniale convenționale pot fi activate așadar pe cale voluntară, prin încheierea unei convenții matrimoniale. Încheierea unei astfel de convenții nu este necesară decât dacă viitorii soți aleg un alt regim matrimonial decât cel legal sau doresc să deroge, sub anumite aspecte, de la regimul legal. Prin urmare, alegerea de către viitorii soți aregimului matrimonial legal nu necesită încheierea unei convenții matrimoniale, în lipsa acesteia regimul legal al comunității de bunuri fiind aplicabil ope legis. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
Secțiunea 1
Considerații generale 

§1 Noțiunea de „convenție matrimonială”. Reglementare 

    Convenția matrimonială338, reglementată de art. 329-338 C. civ.., este actul juridic prin care viitorii soți își stabilesc propriul regim matrimonial sau, după caz, prin care soții modifică regimul lor matrimonial339. Pentru a putea fi calificată drept „matrimonială”, convenția trebuie să se fi realizat în considerarea căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului
Capacitatea de exercițiu
Dispoziții speciale
Despre regimul matrimonial în general
Locuința familiei
Alegerea regimului matrimonial
Modificarea convențională
Modificarea judiciară
Dispoziții generale
Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Divorțul din culpă
Divorțul din cauza stării sănătății unui soț
Data desfacerii căsătoriei
Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți
Reviste:
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
Clauza de preciput - Instituție nou introdusă în Codul civil
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Discuții privind convenția matrimonială în reglementarea actualului Cod civil
Publicitatea legală și regimurile matrimoniale
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Clauza de preciput (II)
Principalele controverse privind clauza de preciput
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil. Abordare comparativă (II)
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil. Abordare comparativă (I)
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Modele:
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegearea regimului separației de bunuri
Act de lichidare a regimului comunității legale între soți
Legislație conexă :
Norma metodologică privind organizarea și funcționarea Registrului național notarial al regimurilor matrimoniale și procedura de înscriere și consultare a acestuia din 31.08.2011
Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
Ordinul nr. 1786/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea Registrului național notarial al regimurilor matrimoniale și procedura de înscriere și consultare a acestuia
;
se încarcă...