Adopția internațională | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Adopția - Dispoziții generale -
Adopția internațională

Art. 453. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1)

Condițiile și procedura adopției internaționale, ca și efectele acesteia asupra cetățeniei copilului se stabilesc prin lege specială. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Comparând dispozițiile art. 1 și 2 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției (republicată M.Of. nr. 788 din 19 noiembrie 2009), cu cele ale art. 451-454 noul C. civ., observăm următoarele: 
    a) ca o trăsătură generală, noul Cod civil păstrează aceeași viziune asupra adopției, prin reținerea, ca și în reglementarea Legii nr. 273/2004, a unui singur tip de adopție, anume cea cu efecte depline; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Reglementare prin lege specială. Cu privire la adopția internațională, Codul civil se mărginește să stabilească, prin dispozițiile de drept internațional privat, legea aplicabilă condițiilor de fond și formei adopției, efectelor adopției, precum și nulității acesteia (art. 2607-2610 noul C. civ.). Condițiile de fond, procedura, precum și efectele adopției internaționale, inclusiv efectele asupra cetățeniei copilului adoptat, sunt reglementate prin Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare (M.Of. nr. 259 din 19 aprilie 2012).

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   178. Deși reclamantul are cetățenie franceză, adopția are un caracter intern, deoarece prevederile art. 3 lit. c) din Legea nr. 273/2004 stabilesc drept condiție pentru ca adopția să fie internă domiciliul adoptatorului, și nu cetățenia acestuia. Potrivit art. 13 din Decretul nr. 31/1954 [art. 87 NCC, n.n.], domiciliul persoanei fizice este acolo unde ea își are locuința statornică sau principală. În condițiile în care reclamantul locuiește de mai multă vreme la locuința sa din România și a obținut certificatul de rezidență permanentă pentru cetățenii Uniunii Europene, care atestă, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 194/2002, prezența continuă și legală a cetățeanului străin pe teritoriul României în ultimii 5 ani, anteriori acordării dreptului de ședere permanentă, rezultă fără putință de tăgadă faptul că reclamantul adoptator are domiciliul în România, astfel că adopția este una cu caracter intern. Faptul că reclamantul și-a asumat în fapt rolul de tată încă din anul 2002, că acesta și-a stabilit domiciliul în România de la acea dată, că s-a căsătorit cu pârâta în anul 2007 și mai ales relațiile specifice tată-fiică dezvoltate între reclamant și copil, conduc la concluzia certă că adopția este strict în interesul minorei și că ea este făcută pentru întregirea familiei, și nu în scopul eludării dispozițiilor legale referitoare la limitarea adopțiilor internaționale. În baza art. 53 alin. (1) și (2) teza I din Legea privind regimul juridic al adopției [art. 473 alin. (1) și (2) teza I NCC, n.n.], copilul dobândește prin adopție numele comun al adoptatorului și al părintelui. În ceea ce privește cererea reclamantului de a preschimba unul dintre prenumele copilului, prevederile art. 53 alin. (3) din Legea nr. 273/2004 [art. 473 alin. (3) NCC, n.n.] acordă această posibilitate pentru adoptator, iar dorința de a da fetiței un prenume specific nației adoptatorului, invocată în motivare, coroborată cu împrejurarea că acesta este traducerea în franceză a prenumelui purtat de fetiță, se apreciază ca fiind motive temeinice în sensul dispozițiilor citate, astfel că se va încuviința ca pe viitor copilul adoptat să poarte și acest prenume. Potrivit art. 53 alin. ultim [art. 473 alin. (5) NCC, n.n.], se va dispune efectuarea cuvenitelor mențiuni în registrele de stare civilă (Trib. Bistrița-Năsăud, s. civ., sent. nr. 6/2010, în Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I, p. 661-662). Notă. Potrivit art. 2 lit. c) din Legea nr. 273/2004, republicată în M. Of. nr. 259/2012, modificat prin Legea nr. 233/2011, prin adopție internă se înțelege acea adopție în care atât adoptatorul sau familia adop­tatoare, cât și adoptatul au reședința obișnuită în România. Sensul sintagmelor "reședință obișnuită în România a adoptatorului/familiei adop­tatoare", respectiv "reședință obișnuită în România a copilului" este prevăzut de art. 3 și art. 4 din Legea nr. 273/2004, republicată în M. Of. nr. 259/2012. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Adopția internațională, cu tot ceea ce implică aceasta (condiții, procedură, efecte), își găsește în prezent reglementarea în legea specială, respectiv în Legea nr. 273/2004, repu­blicată. Potrivit art. 3 lit. d) din această lege, modificat prin Legea nr. 233/2011 (aplicabile din data de 7 aprilie 2012), adopția internațională este acea adopție în care adoptatorul sau familia adoptatoare și copilul ce urmează să fie adoptat au reședința obișnuită în sta­te diferite, iar, în urma încuviințării adopției, copilul urmează să aibă aceeași reședință obișnuită cu cea a adoptatorului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Contestarea filiației
Răspunderea tatălui
Confidențialitatea informațiilor
Raporturile dintre tată și copil
Reguli aplicabile
Egalitatea în drepturi a copiilor
Numele copilului din căsătorie
Numele copilului din afara căsătoriei
Noțiune
Principiile adopției
Adopția internațională
Procedura adopției
Data adopției
Efectele asupra rudeniei
Raporturile dintre adoptator și adoptat
Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești
Numele adoptatului
Informațiile cu privire la adopție
Încetarea adopției
Desfacerea adopției
Desfacerea adopției la cererea adoptatorului
Reviste:
Unele aspecte privind revizuirea cadrului normativ actual al adopției internaționale în România
Forma adopției în dreptul internațional privat român/La forme de l'adoption dans le droit international prive roumain/The form of adoption in Romanian private international law
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Cerere de încuviințare a adopției internaționale^1
Legislație conexă :
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
;
se încarcă...