Adopția | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Rudenia -
CAPITOLUL III
Adopția Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1)

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Noțiune

Art. 451. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (10), Proceduri (1), Librăria Indaco (2)

Adopția este operațiunea juridică prin care se creează legătura de filiație între adoptator și adoptat, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului.

Principiile adopției

Art. 452. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Modele (1), Librăria Indaco (3)

Adopția este supusă cumulativ următoarelor principii: Jurisprudență

a) interesul superior al copilului; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

b) necesitatea de a asigura creșterea și educarea copilului într-un mediu familial; Doctrină (2)

c) continuitatea creșterii și educării copilului, ținându-se seama de originea sa etnică, lingvistică, religioasă și culturală; Doctrină (2)

d) celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopției. Doctrină (1)

Adopția internațională

Art. 453. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (2)

Condițiile și procedura adopției internaționale, ca și efectele acesteia asupra cetățeniei copilului se stabilesc prin lege specială. Jurisprudență

Procedura adopției

Art. 454. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5), Modele (4), Librăria Indaco (2)

(1) Adopția se încuviințează de către instanța de tutelă, dacă este în interesul superior al copilului și sunt îndeplinite toate celelalte condiții prevăzute de lege. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Procedura adopției este reglementată prin lege specială. Reviste (2)

SECȚIUNEA a 2-a
Condițiile de fond ale adopției
Legislație conexă (2)

§1. Persoanele care pot fi adoptate

Vârsta adoptatului

Art. 455. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6), Modele (2)

(1) Copilul poate fi adoptat până la dobândirea capacității depline de exercițiu. Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, poate fi adoptată, în condițiile legii, și persoana care a dobândit capacitate deplină de exercițiu, dacă a fost crescută în timpul minorității de către cel care dorește să o adopte. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Pluralitatea de adoptați - frați și surori

Art. 456. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6)

Adopția fraților, indiferent de sex, de către persoane sau familii diferite se poate face numai dacă acest lucru este în interesul lor superior.

Interzicerea adopției între frați

Art. 457. - Reviste (1), Doctrină (4)

Adopția între frați, indiferent de sex, este interzisă.

Situația soților

Art. 458. - Reviste (1), Doctrină (4)

Adopția a 2 soți sau foști soți de către același adoptator sau familie adoptatoare, precum și adopția între soți sau foști soți sunt interzise.

§2. Persoanele care pot adopta

Capacitatea și starea de sănătate

Art. 459. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6)

Persoanele care nu au capacitate deplină de exercițiu, precum și persoanele cu boli psihice și handicap mintal nu pot adopta.

Diferența de vârstă

Art. 460. - Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Adoptatorul trebuie să fie cu cel puțin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate încuviința adopția chiar dacă diferența de vârstă dintre adoptat și adoptator este mai mică decât 18 ani, dar nu mai puțin de 16 ani. Reviste (2)

Condițiile morale și materiale

Art. 461. - Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanțiile morale și condițiile materiale necesare creșterii, educării și dezvoltării armonioase a copilului. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se atestă de către autoritățile competente, potrivit legii speciale.

Adopția simultană sau succesivă

Art. 462. - Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan și nici succesiv, cu excepția cazului în care sunt soț și soție. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, o nouă adopție poate fi încuviințată atunci când: Jurisprudență, Reviste (1)

a) adoptatorul sau soții adoptatori au decedat; în acest caz, adopția anterioară se consideră desfăcută pe data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a noii adopții; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

b) adopția anterioară a încetat din orice alt motiv. Reviste (2)

(3) Două persoane de același sex nu pot adopta împreună.

§3. Consimțământul la adopție

Persoanele care consimt la adopție

Art. 463. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

(1) Pentru încheierea unei adopții este necesar consimțământul următoarelor persoane: Reviste (1), Doctrină (1)

a) părinții firești ori, după caz, tutorele copilului ai cărui părinți firești sunt decedați, necunoscuți, declarați morți sau dispăruți ori puși sub interdicție, în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Modele (1)

b) adoptatul care a împlinit 10 ani; Reviste (2), Doctrină (1)

c) adoptatorul sau, după caz, soții din familia adoptatoare, când aceștia adoptă împreună; Reviste (2), Doctrină (1)

d) soțul celui care adoptă, cu excepția cazului în care lipsa discernământului îl pune în imposibilitatea de a-și manifesta voința.

(2) Nu este valabil consimțământul dat în considerarea promisiunii sau obținerii efective a unor foloase, indiferent de natura acestora. Reviste (2), Doctrină (1)

Situații speciale privind consimțământul părinților

Art. 464. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Dacă unul dintre părinții firești este necunoscut, mort, declarat mort, precum și dacă se află, din orice motiv, în imposibilitate de a-și manifesta voința, consimțământul celuilalt părinte este îndestulător. Când ambii părinți se află în una dintre aceste situații, adopția se poate încheia fără consimțământul lor Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Părintele sau părinții decăzuți din exercițiul drepturilor părintești ori cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești păstrează dreptul de a consimți la adopția copilului. În aceste cazuri, consimțământul celui care exercită autoritatea părintească este și el obligatoriu. Reviste (4), Doctrină (3)

(3) Persoana căsătorită care a adoptat un copil trebuie să consimtă la adopția aceluiași copil de către soțul său. Consimțământul părinților firești nu mai este necesar în acest caz. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Libertatea consimțământului părinților

Art. 465. - Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1)

Părinții firești ai copilului sau, după caz, tutorele trebuie să consimtă la adopție în mod liber, necondiționat și numai după ce au fost informați în mod corespunzător asupra consecințelor adopției, în special asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de origine.

Darea și revocarea consimțământului părinților

Art. 466. - Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Consimțământul la adopție al părinților firești sau, după caz, al tutorelui poate fi dat numai după trecerea unui termen de 60 de zile de la data nașterii copilului. Doctrină (2)

(2) Consimțământul dat în condițiile alin. (1) poate fi revocat în termen de 30 de zile de la data exprimării lui. Reviste (1)

Refuzul părinților de a-și da consimțământul

Art. 467. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Librăria Indaco (2)

În mod excepțional, instanța de tutelă poate trece peste refuzul părinților firești sau, după caz, al tutorelui de a consimți la adopție, dacă se dovedește, cu orice mijloc de probă, că acesta este abuziv și instanța apreciază că adopția este în interesul superior al copilului, ținând seama și de opinia acestuia, dată în condițiile legii, cu motivarea expresă a hotărârii în această privință.

Condițiile exprimării consimțământului

Art. 468. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5), Modele (1)

Condițiile în care își exprimă consimțământul persoanele chemate să consimtă la adopție sunt reglementate prin lege specială. Reviste (1)

SECȚIUNEA a 3-a
Efectele adopției
Legislație conexă (1)

Data adopției

Art. 469. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6)

Adopția produce efecte de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care a fost încuviințată.

Efectele asupra rudeniei

Art. 470. - Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Prin adopție se stabilesc filiația dintre adoptat și cel care adoptă, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Raporturile de rudenie încetează între adoptat și descendenții săi, pe de o parte, și părinții firești și rudele acestora, pe de altă parte. Reviste (3), Doctrină (2)

(3) Când adoptator este soțul părintelui firesc sau adoptiv, legăturile de rudenie ale adoptatului încetează numai în raport cu părintele firesc și rudele părintelui firesc care nu este căsătorit cu adoptatorul. Reviste (1), Doctrină (1)

Raporturile dintre adoptator și adoptat

Art. 471. - Reviste (1), Doctrină (5)

(1) Adoptatorul are față de copilul adoptat drepturile și îndatoririle părintelui față de copilul său firesc. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) În cazul în care cel care adoptă este soțul părintelui firesc al adoptatului, drepturile și îndatoririle părintești se exercită de către adoptator și părintele firesc căsătorit cu acesta. Reviste (1)

(3) Adoptatul are față de adoptator drepturile și îndatoririle pe care le are orice persoană față de părinții săi firești. Reviste (1), Doctrină (2)

Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești

Art. 472. - Reviste (2), Doctrină (4)

Dacă adoptatorul este decăzut din exercițiul drepturilor părintești, instanța de tutelă, ținând seama de interesul superior al copilului, poate să instituie tutela sau una dintre măsurile de protecție prevăzute de lege. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.

Numele adoptatului

Art. 473. - Jurisprudență, Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Copilul adoptat dobândește prin adopție numele de familie al celui care adoptă. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Dacă adopția se face de către 2 soți ori de către soțul care adoptă copilul celuilalt soț, iar soții au nume comun, copilul adoptat poartă acest nume. În cazul în care soții nu au nume de familie comun, ei sunt obligați să declare instanței care încuviințează adopția numele pe care acesta urmează să îl poarte. Dacă soții nu se înțeleg, hotărăște instanța. Dispozițiile art. 264 rămân aplicabile. Jurisprudență

(3) Pentru motive temeinice, instanța, încuviințând adopția, la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare și cu consimțământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat. Doctrină (1)

(4) În cazul adopției unei persoane căsătorite, care poartă un nume comun cu celălalt soț, soțul adoptat poate lua numele adoptatorului, cu consimțământul celuilalt soț, dat în fața instanței care încuviințează adopția. Doctrină (2)

(5) Pe baza hotărârii definitive de încuviințare a adopției, serviciul de stare civilă competent întocmește, în condițiile legii, un nou act de naștere al copilului, în care adoptatorii vor fi trecuți ca fiind părinții săi firești. Vechiul act de naștere se păstrează, menționându-se pe marginea acestuia întocmirea noului act. Modificări (1)

Informațiile cu privire la adopție

Art. 474. - Jurisprudență, Doctrină (5), Modele (3)

Informațiile cu privire la adopție sunt confidențiale. Modul în care adoptatul este informat cu privire la adopție și la familia sa de origine, precum și regimul juridic general al informațiilor privind adopția se stabilesc prin lege specială. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 4-a
Încetarea adopției
Legislație conexă (1)

Încetarea adopției

Art. 475. - Reviste (4), Doctrină (6), Modele (1), Librăria Indaco (2)

Adopția încetează prin desfacere sau ca urmare a anulării ori a constatării nulității sale.

Desfacerea adopției

Art. 476. - Reviste (2), Doctrină (7)

(1) Adopția este desfăcută de drept în cazul prevăzut la art. 462 alin. (2) lit. a). Reviste (1), Doctrină (3)

(2) De asemenea, adopția poate fi desfăcută în cazul în care față de adoptat este necesară luarea unei măsuri de protecție prevăzute de lege, dacă desfacerea adopției este în interesul superior al copilului. În acest caz, adopția se consideră desfăcută la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care se dispune măsura de protecție, în condițiile legii. Reviste (2), Doctrină (2), Modele (1)

Desfacerea adopției la cererea adoptatorului

Art. 477. - Puneri în aplicare (1), Reviste (6), Doctrină (7), Modele (1), Librăria Indaco (3)

(1) Adopția poate fi desfăcută la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare, dacă adoptatul a atentat la viața lor sau a ascendenților ori descendenților lor, precum și atunci când adoptatul s-a făcut vinovat față de adoptatori de fapte penale pedepsite cu o pedeapsă privativă de libertate de cel puțin 2 ani. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Dacă adoptatorul a decedat ca urmare a faptelor adoptatului, adopția poate fi desfăcută la cererea celor care ar fi venit la moștenire împreună cu adoptatul sau în lipsa acestuia. Reviste (3)

(3) Adopția poate fi desfăcută la cererea adoptatorului numai după ce adoptatul a dobândit capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii, chiar dacă faptele au fost săvârșite anterior acestei date. Reviste (1), Doctrină (1)

Desfacerea adopției la cererea adoptatului

Art. 478. - Puneri în aplicare (1), Reviste (2), Doctrină (6), Modele (1)

Adopția poate fi desfăcută la cererea adoptatului dacă adoptatorul s-a făcut vinovat față de adoptat de faptele prevăzute la art. 477.

Anularea adopției

Art. 479. - Puneri în aplicare (1), Doctrină (6), Modele (2)

(1) Adopția poate fi anulată la cererea oricărei persoane chemate să consimtă la încheierea ei și al cărei consimțământ a fost viciat prin eroare asupra identității adoptatului, dol sau violență. Reviste (1), Doctrină (3)

(2) Acțiunea poate fi formulată în termen de 6 luni de la descoperirea erorii sau a dolului ori de la data încetării violenței, dar nu mai târziu de 2 ani de la încheierea adopției. Doctrină (2)

Nulitatea absolută a adopției

Art. 480. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (5), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Sunt nule adopția fictivă, precum și cea încheiată cu încălcarea condițiilor de formă sau de fond, dacă, în acest din urmă caz, legea nu o sancționează cu nulitatea relativă. Reviste (4), Doctrină (3)

(2) Adopția este fictivă dacă a fost încheiată în alt scop decât cel al ocrotirii interesului superior al copilului. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Acțiunea în constatarea nulității adopției poate fi formulată de orice persoană interesată. Reviste (1), Doctrină (1)

Menținerea adopției

Art. 481. - Jurisprudență, Doctrină (6)

Instanța poate respinge cererea privind nulitatea dacă menținerea adopției este în interesul celui adoptat. Acesta este întotdeauna ascultat, dispozițiile art. 264 aplicându-se în mod corespunzător.

Efectele încetării adopției

Art. 482. - Reviste (5), Doctrină (10), Modele (1), Librăria Indaco (3)

(1) La încetarea adopției, părinții firești ai copilului redobândesc drepturile și îndatoririle părintești, cu excepția cazului când instanța hotărăște că este în interesul superior al copilului să instituie tutela sau o altă măsură de protecție a copilului, în condițiile legii. Reviste (2), Doctrină (2)

(2) De asemenea, adoptatul redobândește numele de familie și, după caz, prenumele avut înainte de încuviințarea adopției. Cu toate acestea, pentru motive temeinice, instanța poate încuviința ca acesta să păstreze numele dobândit prin adopție. Reviste (1), Doctrină (2)

(3) Adoptatul este întotdeauna ascultat în condițiile art. 264. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    1043 Adopția este reglementată în art. 451-482 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Comparând dispozițiile art. 1 și 2 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției (republicată M.Of. nr. 788 din 19 noiembrie 2009), cu cele ale art. 451-454 noul C. civ., observăm următoarele: 
    a) ca o trăsătură generală, noul Cod civil păstrează aceeași viziune asupra adopției, prin reținerea, ca și în reglementarea Legii nr. 273/2004, a unui singur tip de adopție, anume cea cu efecte depline; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Rudenia civilă rezultă din operațiunea juridică aadopției încuviințată de instanța de tutelă [art. 454 alin. (1) C. civ..]; exigențele și efectele adopției, cazurile și efectele încetării adopției, sunt cuprinse în art. 451-482 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Reglementări de natură generală privind adopția se regăsesc în Codul civil, art. 451-482, care constituie norme generale în raport cu Legea nr. 273/2004. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Definiție legală. Legiuitorul definește adopția din perspectiva scopului urmărit prin realizarea acesteia, anume nașterea legăturii de filiație civilă între adoptator și adoptat, precum și alegăturilor de rudenie civilă între adoptat și rudele adoptatorului, de la data rămânerii definitive ahotărârii judecătorești prin care afost încuviințată (art. 469 noul C. civ.). Rudenia civilă astfel creată [art. 405 alin. (2) noul C. civ.] este efectul principal al încuviințării adopției; drepturile și obligațiile fondate pe legătura de filiație și de rudenie civilă nu sunt efecte distincte ale adopției, ci efectele implicite, nicidecum secundare ca importanță, ale filiației și rudeniei așa cum au fost modelate prin operațiunea juridică realizată – avem în vedere transferul drepturilor și îndatoririlor părintești în favoarea părinților sau părintelui adoptiv al copilului (art. 471 noul C. civ.), modificarea numelui și, eventual, al prenumelui adoptatului (art. 473 noul C. civ.), obligația legală de întreținere în cadrul familiei adoptive [art. 516 alin. (2) noul C. civ.], vocația succesorală reciprocă între rudele civile etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Încetarea persoanei juridice
Logodna
Încheierea căsătoriei
Formalități ulterioare încheierii căsătoriei
Nulitatea căsătoriei
Drepturile și îndatoririle personale ale soților
Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților
Desfacerea căsătoriei
Dispoziții generale
Filiația
Adopția
Dispoziții generale
Drepturile și îndatoririle părintești
Exercitarea autorității părintești
Decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Dispoziții generale
Persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează
Condițiile obligației de întreținere
Stabilirea și executarea obligației de întreținere
Despre bunuri în general
Drepturile reale în general
Reviste:
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (II). Reglementarea legislativă actuală
Consimțământul la adopție
Adopțiile simultane și succesive. Comentariul art. 6 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (I). Reglementarea legislativă anterioară
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta minorului cu privire la care a fost încuviințată adopția
Unele aspecte privind revizuirea cadrului normativ actual al adopției internaționale în România
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Interesul superior al copilului/L'intérêt superieur de l'enfant/Child's best interest
4. Contribuții la studiul procedurii de judecată în cazul cererilor din materia adopției
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Modele:
Cerere de încuviințare a adopției.
Acțiune în constatarea nulității absolute sau, după caz, în anularea adopției
Cerere de constatarea a nulității, anularea sau desfacerea adopției.
Cerere de încuviințare a adopției internaționale^1
Cerere de încuviințare a adopției interne
Acțiune de desfacere a înfierii pentru lipsa consimțământului unuia dintre părinții firești.
Cerere de încuviințarea adopției formulată de unul dintre soți pentru copilul celuilalt soț.
Cerere de deschidere a procedurii adopției interne^1
Cerere de încredințare în vederea adopției^1
Acțiunepentru desfacerea înfierii pentru alte motive.
Proceduri:
Procedură privind încheierea unei adopții
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
Atributele de identificare ale persoanei fizice
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Moștenirea în noul Cod civil - Studii teoretice și practice - Ediția a II-a, revăzută și adăugită
Legislație conexă :
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
;
se încarcă...