Actele încheiate în frauda celuilalt soț | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți - Efecte cu privire la regimul matrimonial -
Actele încheiate în frauda celuilalt soț

Art. 386. - Puneri în aplicare (1), Reviste (3), Doctrină (7)

(1) Actele menționate la art. 346 alin. (2), precum și actele din care se nasc obligații în sarcina comunității, încheiate de unul dintre soți după data introducerii cererii de divorț sunt anulabile, dacă au fost făcute în frauda celuilalt soț. Doctrină (1)

(2) Dispozițiile art. 345 alin. (4) rămân aplicabile. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Cu privire la efectele desfacerii căsătoriei asupra regimului matrimonial, acesta va înceta, ca regulă, începând cu data introducerii cererii de divorț, și doar prin excepție, de la data separației în fapt, în cazul divorțului prin acord (atât pe cale judiciară, cât și pe cale administrativă ori prin procedură notarială) sau la cererea oricăruia dintre soți. 
    Hotărârea judecătorească prin care s-a pronunțat divorțul, precum și, după caz, certificatul de divorț, sunt opozabile terților, cu respectarea dispozițiilor privitoare la publicitate din art. 291, 334 și 335 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Trebuie spus că în privința actelor de dispoziție având ca obiect bunuri mobile comune acăror înstrăinare nu este supusă, potrivit legii, unei formalități de publicitate, precum și aactelor din care se nasc obligații în sarcina comunității – acte ce intră sub incidența regulii gestiunii paralele – dacă au fost încheiate de unul dintre soți după data depunerii cererii de divorț în frauda celuilalt soț, legea prevede expres anulabilitatea, cu condiția ca terțul contractant să fi fost de rea-credință [art. 386 C. civ.. coroborat cu art. 345 alin. (4) C. civ..]. Nu găsim rațiuni pentru un tratament juridic aplicat diferențiat unuia și aceluiași act după cum el afost încheiat după ce s-a depus ocerere de divorț (actul poate fi anulat) sau afost încheiat cândva în timpul regimului comunității (actul se menține). Frauda soțului care acontractat, condiție aanulabilității expres prevăzute – alături de cerința relei-credințe aterțului – este, realist vorbind, mai probabilă în cazul actelor realizate de un singur soț în epoca critică aderulării unei proceduri de divorț, dar asemenea gesturi de „autoflagelație patrimonială” nu sunt de neimaginat în perioada zis „normală” amariajului. În niciun caz nu s-ar putea obiecta prin aceea că în ipoteza divorțului regimul matrimonial încetează, ca regulă, pe data depunerii cererii de divorț [art. 385 alin. (1) C. civ..]501, așa încât actul fraudulos de care face vorbire art. 386 C. civ.. în materia efectelor divorțului în relațiile patrimoniale dintre soți s-ar fi încheiat în afara regimului matrimonial, fiindcă regimul matrimonial încetează retroactiv prin efectul desfacerii căsătoriei, iar nu prin simpla depunere acererii de divorț, prin urmare, raportat la data încheierii actului „incriminat”, regimul matrimonial era în ființă. Pe de altă parte, faptul că terțul este, și într-un caz și în celălalt de mala fides, ar dispensa cu egală îndreptățire de precauțiile legate de protecția drepturilor dobândite de acesta. 
    501 Prin excepție de la regulă, la cererea unuia dintre soți sau la cererea ambilor, regimul matrimonial încetează de la data separării în fapt a soților [art. 385 alin. (2) C. civ..].
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Această măsură de publicitate, deși ar părea oobligație suplimentară pentru toate autoritățile competente să pronunțe sau să constate divorțul, își găsește rațiunea și în art. 386 C. civ.. care prevede că actele de înstrăinare și de grevare, precum și actele din care se nasc obligații în sarcina comunității, încheiate de oricare din soți după data introducerii de divorț, sunt anulabile, dacă au fost făcute în frauda celuilalt soț. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precizări introductive. Deși regimul matrimonial încetează cu efect retroactiv la data introducerii cererii de divorț sau, după caz, la data separației în fapt a soților (a se vedea supra art. 385 noul C. civ.), totuși soții mai pot încheia acte cu privire la bunurile comune sau din care se nasc obligații în sarcina comunității, iar art. 386 noul C. civ. prevede că aceste acte sunt anulabile, dacă au fost făcute în frauda celuilalt soț. Per a contrario, actele menționate rămân valabile dacă soțul care le-a încheiat nu a urmărit fraudarea celuilalt, efectele lor urmând a fi avute în vedere, desigur, la lichidarea regimului matrimonial și la partaj, pentru că art. 386 noul C. civ. se referă la regimul comunității, căruia i se pune capăt prin partaj (art. 357 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Pentru a interveni sancțiunea nulității relative sunt necesare urmă­toarele cerințe, care trebuie îndeplinite cumulativ: 
   a) unul dintre soți să încheie un act cu privire la bunurile mobile comune, a căror înstrăinare nu este supusă îndeplinirii formalităților de publicitate ori un act din care rezultă obligații în sarcina comunității de bunuri (spre exemplu, grevarea cu drepturi reale a unui bun imobil comun); [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Încetarea regimului matrimonial
Actele încheiate în frauda celuilalt soț
Opozabilitatea față de terți
Acordarea despăgubirilor
Obligația de întreținere
Condițiile prestației compensatorii
Stabilirea prestației compensatorii
Forma prestației compensatorii
Garanții
Modificarea prestației compensatorii
Încetarea prestației compensatorii
Acțiunea în contestația filiației
Reviste:
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Reprezentarea între soți – repere istorice/La représentation entre les époux – des repères historiques/Spousal representation – historical waypoints
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...